RÚ znovu preverí plnenie podmienok „licencie“ 4. mobilného operátora

05.11.2015, Tlačová správa

     Najvyšší súd Slovenskej republiky (NS SR) povolenie („licenciu“) 4. mobilného operátora nezrušil, je naďalej právoplatná a operátor môže naďalej poskytovať služby. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) aj napriek tomu, že trvá na svojom právnom názore, bude postupovať podľa uznesenia NS SR a do 30 dní opäť preskúma plnenie povinností 4. mobilným operátorom a podľa výsledkov rozhodne. Predmetom opätovného preskúmania bude, či operátor začal používať pridelené frekvencie na povolený účel a v určenom územnom rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia.
     Ako rozhodol NS SR? NS SR uznesením uložil RÚ „povinnosť v lehote do 30 dní od doručenia uznesenia začať konať a rozhodnúť v konaní o preskúmanie povinnosti spoločnosti SWAN, a.s. začať používať frekvencie pridelené rozhodnutím 1310541004 z 30. decembra 2013 na povolený účel a v určenom územnom rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.“
     Ako argumentoval RÚ počas konania? Podľa právneho názoru RÚ hodnotenie výsledkov kontroly a namietanie použitého regulačného prístupu nepatrí do pôsobnosti prokuratúry a NS SR mal návrh prokuratúry ako nedôvodný zamietnuť. Podľa zákona o elektronických komunikáciách štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami vykonáva RÚ. Na to, aby RÚ mohol odobrať pridelené frekvencie musí byt' dostatočne preukázané, že spoločnosť SWAN, a.s. nezačala do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia používať pridelené frekvencie na povolený účel. Táto skutočnosť nemôže byt' preukazovaná iba prostredníctvom verejne dostupných informácií na internete a v médiách. RÚ preto využil svoju zákonnú právomoc a vykonal kontroly. Kontrolami bolo preukázané, že spol. SWAN začala používať pridelené frekvencie na povolený účel v stanovenej lehote a poskytovala aj elektronické komunikačné služby. RÚ rozhodne nemožno vyčítať nečinnosť. Krajská prokuratúra Bratislava si oprávnenie využívať pridelené frekvencie na celom území vysvetlila ako povinnosť pokryť službami úplne celé územie Slovenska do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia. S uvedeným príliš rozširujúcim výkladom ustanovenia zákona sa RÚ nestotožnil. V zákone absentuje povinnosť začať využívať pridelené frekvencie na celom území Slovenska a povolenie prostredníctvom rozvojových kritérií ukladá povinnosť pokryť prostredníctvom svojej vlastnej siete používajúcej pridelené frekvencie v pásme 1 800 MHz mobilnými komunikačnými službami 25% obyvateľstva Slovenskej republiky najneskôr do 31.12.2015 a 50% obyvateľstva najneskôr do 31.12.2018. Okrem toho, ak by RÚ postupoval podľa extenzívneho výkladu prokuratúry, musel by odobrať frekvencie väčšine poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, čo by mohlo viesť k veľkému obmedzeniu podnikania a možnej likvidácii trhu elektronických služieb.