Sadzobník úhrad nákladov

Telekomunikačný úrad SR podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) zverejňuje sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

a) 0,10 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,20 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,12 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,24 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

b) 1,66 € za 1 ks CD

c) 0,03 € obálka formát A6
0,07 € formát A5
0,10 € formát A4
0,02 € poštová poukážka

d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Náklady spojené s odoslaním informácie mailom a náklady spojené s odoslaním informácie faxom, najviac však 5 strán formátu A4 sa neúčtujú

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a
zaslaním informácie sumárne neprekročia 1,66 €


Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

a) poštovou poukážkou
b) bezhotovostným prevodom v banke
c) v hotovosti do pokladne

Tento sadzobník nadobúda účinnosť dňom 1.7.2010.


Ing. Juraj Michňa
podpredseda