Schválené a publikované EN a ostatné dokumenty CEN/TC 331 Poštové služby

     Výsledkom technických prác Európskeho výboru pre normalizáciu CEN sú európske normy (EN), technické špecifikácie (TS) a technické správy (TR). Pôvodne vydané predbežné európske normy (ENV) sa nahrádzajú technickými špecifikáciami.
     Povinnosťou SR ako člena CEN je prebratie dokumentov CEN do sústavy STN (ako STN EN, STN P CEN/TS) do 6 mesiacov od ich vydania. Technické správy CEN a iné informatívne dokumenty sa do sústavy STN preberajú, ak je to potrebné, ako technické normalizačné informácie. Dokumenty možno prebrať prekladom do slovenského jazyka, prebratím originálu alebo oznámením vo vestníku.

Značka Názov
EN 14508 Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail
Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času prepravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané neprioritné zásielky a zásielky druhej triedy
EN 14012 Postal services - Quality of service – Complaints handling principles
Poštové služby. Kvalita služby. Princípy vybavovania sťažností
EN 14534 Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail
Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času prepravy medzi koncovými bodmi pre hromadne podávané zásielky
EN 13850 Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for priority mail and first class mail
Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi pre jednotlivo podávané prioritné zásielky a zásielky prvej triedy
CEN/TS 14014 Postal services - Hybrid mail - XML definition of encapsulation of letters for automated postal handling
Poštové služby. Hybridná pošta. XML definícia enkapsulácie správ pre automatizované poštové spracovancie
(Pozn.: Enkapsulácia je použitie údajov aj algoritmov v jednom objekte)
EN 13619 Postal services – Mail item processing - Optical characteristics for processing letters
Poštové služby. Spracovanie zásielok. Optické charakteristiky pre spracovanie zásielok
CEN/TS 14442 Postal services - Automated processing of mail items - Facing identification marks
Poštové služby. Automatizované spracovanie zásielok. Čelné identifikačné značky
CEN/TS 14441 Postal services - Mail aggregates – Creation, processing and tracking
Poštové služby. Súhrny zásielok. Tvorba, spracovanie a sledovanie
EN 14142-1 Postal services - Address databases - Part 1: Components of postal addresses
Poštové služby. Databázy adries, Časť 1: Komponenty poštových adries
CEN/TS 14567 Postal services - Automated processing of mail items - Address block locator
Poštové služby. Automatizované spracovanie zásielok. Lokalizátor adresových blokov
EN 14482 Postal services -Trays for international letter mail -Test methods and performance requirements
Poštové služby. Prepravky pre medzinárodné listové zásielky. Metódy skúšania a technické požiadavky
EN 13724 Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates - Requirements and test methods
Poštové služby. Vhadzovacie otvory pre domové listové schránky a listové panely. Požiadavky a metódy skúšania
CEN/TS 14631 Postal services. Automatic identification of receptacles and containers. Receptacle asset numbering
Poštové služby. Automatická identifikácia prepraviek a kontajnerov. Majetkové súhrny
CEN/TS 14773 Postal services - Quality of service - Measurement of loss and substantial delay in priority and first class single piece mail using a survey of test letters
Poštové služby. Kvalita služby. Meranie stratovosti a podstatného oneskorenia jednotlivo podávaných prioritných zásielok a zásielok prvej triedy pomocou prieskumu s použitím kontrolných zásielok
EN 14615 Postal services – Digital postage marks – Applications, security and design
Poštové služby. Digitálne poštové značky. Návrh, bezpečnosť a použitie
CEN/TR 15472 Postal services - Measurement of the transit times service for parcels by the use track and trace system
Poštové služby. Meranie časov prepravy pre balíky pomocou systému sledovania trasy prepravy
CEN/TS 15130 Postal services - DPM infrastructure - Messages supporting DPM applications
Poštové služby. Infraštruktúra DPM (digitálne poštové značky). DPM aplikácie pre podporu informácií
CEN/TS 14826 Postal services - Automatic identification of items – Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks
Poštové služby. Automatická identifikácia zásielok zásielok. Špecifikácia kvality tlače dvojrozmerných značiek čiarových kódov
CEN/TS 15523 Postal service - Statement of mailing submission
Poštové služby. Špecifikácia súhrnov zásielok
CEN/TS 15525 Postal Services – Standard Interfaces - Interface between Machine Control and Bar Code Printers
Poštové služby. Štandardné rozhrania. Rozhranie medzi riadiacim zariadením a tlačiarňami čiarového kódu
CEN/TS 15448 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
Poštové služby. Štandardné otvorené rozhranie medzi obrazovým ovládačom a zariadením na generovanie informácií o zásielke (OCR, video-kódovacie systémy, voliče – systémy na výber najvhodnejších informácií
CEN/TS 15511 Postal services - Quality of service - Information available on postal services
Poštové služby. Kvalita služby. Dostupnosť informácií o poštových službách
CEN/TR 15735 Postal services - Quality of service – Distance to access points
Poštové služby. Kvalita služby. Vzdialenosť k prístupovým miestam
CEN/TS 15873 Postal services - Open Standard Interface – Address Data File Format forOCR/VCS Dictionary Generation
Poštové služby. Štandardné otvorené rozhranie. Formát súboru adresových údajov pre generáciu OCR/VCS slovníka
CEN/TS 15121-1 Postal services – Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations
Poštové služby – Hybridná pošta. Časť 1: Špecifikácia rozhrania zabezpečených elektronických poštových služieb. Koncepcia, schémy a prevádzková činnosť
CEN/TS 15844-1 Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 1:
ID-tag structure, message and binary representations
Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 1: Štruktúra ID-značky, správa a binárne zobrazenia
CEN/TS 15844-2 Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 2: BNB-78 Encoding Specification
Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 2: Špecifikácia BNB-78 kódovania
CEN/TS 15844-3 Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 3: BNB-62 Encoding Specification
Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 3: Špecifikácia BNB-62 kódovania
CEN/TS 15844-4 Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 4: State encoding specification for flats
Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 4: Špecifikácia kódovania pre veľké listy
CEN/TS 15844-5 Postal services – ID-tagging of letter mail items – Part 5: 4-state encoding specification for small letters
Poštové služby. ID označovanie listových zásielok. Časť 5: Štvormiestna špecifikácia kódovania pre malé listy
CEN/TS 16238 Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface
Poštové služby. Otvorené rozhranie medzi riadiacim zariadením a systémom čítania kódov. MC/RC rozhranie
CEN/TS 16316 Postal services - Open interface – Sortplan
Poštové služby. Otvorené rozhranie. Triediaci plán
CEN/TS 16326 Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail
Poštové služby. Hybridná pošta. Funkčná špecifikácia pre elektronické poštové doporučené zásielky
CEN/TS 15121-2 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service
Poštové služby. Hybridná pošta. Časť 2: Špecifikácia rozhrania zabezpečených elektronických poštových služieb (SePS). ECPM služby
CEN/TS 16819 Postal Services – Parcel boxes for end use – technical features
Poštové služby. Balíkové schránky na koncové použitie. Technické parametre
CEN/TS 16735 Postal Services – Extensible Common Structure and Representation for Postal Rates – EPR
Poštové služby. Rozšíriteľné spoločné usporiadanie a vyjadrenie pre poštové sadzby
CEN/TR 16706 Postal Services – Quality of Service – Measurement of incorrect delivery – Feasibility report
Poštové služby. Kvalita služby. Meranie nesprávneho doručenia. Realizačná správa
CEN/TR 16894 Postal Services – Quality of delivery: reforwarding
Poštové služby. Kvalita doručovania: Doposlanie
CEN/TS 16919 Postal Services – Interface and data transfer format for capturing postal automation events IDT-PAE
Poštové služby. Rozhranie a formát prenosu dát na zachytenie prípadov poštovej automatizácie IDT-PAE
CEN/TR 16915 Postal Services – Quality of service – Damage to postal items
Poštové služby. Kvalita služby. Poškodenie poštových zásielok
EN ISO 19160-4 Addressing – Part 4: International postal address components and template languages
Adresovanie – Časť 4: Komponenty medzinárodných poštových adries a jazyky vzorov
CEN/TS 17073 Postal Services – Interfacesfor cross border parcels
Poštové služby. Rozhrania pre balíky v cezhraničnom styku