Skončil spor o spoločnom užívaní infraštruktúry v OC MAX

03.06.2015, Tlačová správa

     Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) vzala návrh na začatie konania o spore medzi ST a SWAN o spoločnom užívaní infraštruktúry v zábavno-obchodných centrách v Dunajskej Strede, Prešove, Skalici a v Žiline späť a požiadala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), aby konanie zastavil.
     Konanie o riešení sporu medzi operátormi začalo v júli 2013 na základe návrhu, ktorý spoločnosť ST doručila RÚ. V januári 2014 RÚ rozhodol o zamietnutí návrhu ST v celom rozsahu. RÚ dospel k záveru, že návrh zmluvy o používaní siete, ktorý SWAN predložil ST, spĺňal všetky zákonné požiadavky, a preto nie je potrebné rozhodnutím RÚ meniť jeho obsah. Podľa názoru RÚ neexistoval žiaden dôvod, aby na základe návrhu ST rozhodol o spoločnom používaní infraštruktúry a vo svojom rozhodnutí určil pravidlá rozdelenia nákladov. Rozhodnutiu RÚ predchádzali verejné konzultácie k návrhu rozhodnutia. K návrhu rozhodnutia neprišla počas mesačnej lehoty ani jedna pripomienka. Spoločnosť ST podala voči rozhodnutiu RÚ opravný prostriedok – rozklad, ktorý bol zamietnutý. Následne ST napadla rozhodnutie žalobou na Najvyššom súde. Na konci mája 2015 spoločnosť ST doručila RÚ späť vzatie návrhu na začatie konania o spore a požiadala RÚ, aby konanie zastavil.
     V ustanovení § 67 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú špecifikované požiadavky na podmienky, za ktorých umožní podnik („telekomunikačný operátor“) používať existujúcu infraštruktúru inému podniku, a to: nie diskriminujúce a za odplatu.