Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti

Na termínoch skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti vykonávaných od 01.01.2020, nie je možné zmeniť druh osvedčenia označený v doručenej žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti. Druh osvedčenia uvedený v doručenej žiadosti o vydanie osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti je záväzný, nie je možné ho zmeniť!
 

     Predpísané tlačivá žiadostí sú určené na ďalšie spracovanie/vyplnenie zo strany príjímateľa. K žiadostiam je potrebné priložiť doklad o zaplatení správneho poplatku.  
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) oznamuje, že uznáva „Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku“, ktoré môžete zakúpiť na poštách.

Okruhy otázok

OZNAM

     Regulačný úrad (RÚ) termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti nezverejňuje. Žiadateľ o vydanie osvedčenia žiada o vykonanie skúšky písomne, a to doručením podpísanej žiadosti úradu. Termín skúšky určí predseda komisie. O termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí žiadateľa tajomník komisie najneskôr dva týždne vopred.
     Na termínoch skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti vykonávaných od 01.01.2020, nie je možné zmeniť druh osvedčenia označený v doručenej žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti. Druh osvedčenia uvedený v doručenej žiadosti o vydanie osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti je záväzný, nie je možné ho zmeniť!

Čo robiť v prípade straty osvedčenia, alebo zmeny priezviska?
 
V prípade straty osvedčenia je potrebné zaslať žiadosť o vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na náš úrad, kde uvediete:
- Vaše meno a priezvisko,
- dátum narodenia,
- adresu, kam Vám má byť osvedčenie zaslané,
- typ osvedčenia, ktoré ste stratili,
- číslo preukazu, ktorý ste stratili alebo deň, rok, miesto vykonania skúšky (min. jeden z údajov je nutný pre identifikáciu).
 
K žiadosti zašlite 2 ks fotografie veľkosti 3 x 3,5 cm a správny poplatok pre vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou hodnote 6,50 eur (doklad o zaplatení správneho poplatku) a vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie o strate osvedčenia.
 
V prípade zmeny priezviska je potrebné zaslať žiadosť o vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na náš úrad, kde uvediete:
- Vaše meno a priezvisko (pôvodné a nadobudnuté),
- dátum narodenia,
- adresu, kam Vám má byť osvedčenie zaslané,
- typ osvedčenia, ktoré Vám bolo úradom vydané,
- číslo vydaného preukazu, alebo deň, rok, miesto vykonania skúšky (min. jeden z údajov je nutný pre identifikáciu).
 
K žiadosti zašlite 2 ks fotografie veľkosti 3 x 3,5 cm, správny poplatok pre vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou hodnote 6,50 eura (doklad o zaplatení správneho poplatku),  kópiu sobášneho listu alebo kópiu súdneho rozhodnutia o zmene priezviska a vydané pôvodné osvedčenie.

     Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. 

     Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu. 

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a titul žiadateľa,
b) adresu trvalého pobytu žiadateľa,
c) kontaktnú poštovú adresu žiadateľa (ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu) požadovaný druh osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,
d) e-mailový kontakt,
e) dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa,
f) a prílohy podľa typu osvedčenia. 

      Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných zložkami ministerstva obrany, ministerstva vnútra a Slovenskou informačnou službou na účely zabezpečenia obrany štátu a bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku. 

Vybrané rádiové zariadenia sú

a) rádiová stanica pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,
b) lietadlová stanica,
c) lietadlová zemská stanica,
d) letecká stanica,
e) letecká zemská stanica,
f) lodná stanica,
g) lodná zemská stanica,
h) pobrežná stanica,
i) amatérska stanica. 

      Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. 

      Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie na lodiach povinne vybavených zariadeniami globálneho námorného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS), je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom medzinárodnou námornou organizáciou. Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie vybavené zariadeniami GMDSS na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito zariadeniami vybavené, je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom ministerstvom.

Kontakt:

Referát odbornej spôsobilosti
Mgr. Andrea Lepková Marić
Tel.: 02/57 881 631 
e-mail: skusky@teleoff.gov.sk