Skúšobné vysielanie DVB-T2 z vysielača Borský Milkuláš

26.09.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil spoločnosti Towercom, a.s. skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania druhej generácie (DVB-T2). Povolený vysielač Borský Mikuláš bude využívať K66. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 23.9. 2011. Povolenie je platné do 31.10.2011.
     TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 alebo MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 32k, modulácia 256-QAM, ochranný interval 1/16, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia, výška antény nad terénom 60,91m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 3 100 W.