Skúšobný poriadok na vykonávanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 3 ods. 2 Opatrenia úradu č. O-1/2004 zo 14.4. 2004, ktorým sa upravujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky ustanovuje:

Čl.1

Zriaďovanie skúšobnej komisie


   1. Skúšobnú komisiu (ďalej len „komisia“) zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.
   2. Komisia sa skladá z predsedu komisie (ďalej len „predseda“) a ďalších troch členov. Každý člen komisie skúša jeden skúšobný predmet.
   3. Jeden z členov komisie vykonáva funkciu tajomníka. Tajomník vedie agendu komisie, podáva informácie o skúškach a podľa pokynov predsedu zvoláva komisiu.

Čl.2

Úlohy predsedu komisie


   1. Predseda riadi činnosť komisie a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie.
   2. Predseda je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach súvisiacich so skúškou, najmä o určení miesta a termínu konania skúšky vrátane opravnej a opakovanej skúšky.
   3. Predseda zodpovedá za vypracovanie zápisnice o skúške a vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraného rádiového zariadenia (ďalej len „osvedčenie“)

Čl.3

Priebeh skúšky


   1. Predseda pred začatím skúšky informuje uchádzačov o organizácii a priebehu skúšky, o ich právach a povinnostiach a o spôsobe hodnotenia odpovedí.
   2. Predseda overí totožnosť uchádzačov podľa dokladov totožnosti.
   3. Postupne každý člen skúšobnej komisie položí uchádzačovi 5 otázok z daného skúšobného predmetu, ich čísla zapíše do zápisnice o skúške.
   4. Uchádzač má nárok na prípravu na každý skúšobný predmet 30 minút. Čas vymedzený na prípravu možno skrátiť len vtedy, ak s tým uchádzač súhlasí a ak vyhlási, že je pripravený odpovedať.
   5. Každý člen komisie môže uchádzačovi položiť doplňujúce otázky, ak odpovede na základné otázky sú neúplné alebo nepresné.
   6. Uchádzača skúša a hodnotí z každého predmetu príslušný člen komisie a hodnotenie zapíše do zápisnice o skúške.
   7. Zápisnicu o skúške podpisuje predseda a členovia komisie.

Čl.4

Hodnotenie skúšky


   1. Klasifikačným stupňom prospel sa hodnotí uchádzač, ktorý preukázal, že má požadovaný rozsah vedomostí a praxe a pri praktickej skúške sa nedopustil viac ako 3% chýb vo vysielaní a v príjme Morseových znakov.
   2. Klasifikačným stupňom neprospel sa hodnotí uchádzač, ktorý na položené otázky odpovedal čiastočne alebo nepresne a len s pomocou skúšajúceho.
   3. Ak uchádzač na skúške neprospel iba z jedného predmetu, môže vykonať opravnú skúšku.
   4. Ak uchádzač na skúške neprospel z viacerých predmetov, môže skúšku opakovať, ale v celom rozsahu.

Čl.5


Administratívne zabezpečenie skúšky

   1. O skúške spíše komisia zápisnicu, ktorá obsahuje:
         1. meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
         2. dátum konania skúšky,
         3. miesto konania skúšky,
         4. čísla položených otázok,
         5. hodnotenie jednotlivých predmetov,
         6. celkové hodnotenie skúšky,
         7. číslo príslušného osvedčenia,
         8. podpisy všetkých členov komisie,
         9. odtlačok pečiatky komisie,
        10. podpis predsedu komisie.
   2. Po celkovom zhodnotení skúšky komisiou predseda oznámi uchádzačovi výsledok skúšky, poučí ho o povinnosti zachovávať telekomunikačné tajomstvo a vydá mu osvedčenie.
   3. Predseda skúšobnej komisie vedie evidenciu vydaných osvedčení.

Bratislava, 30.4. 2004

Ing.Milan Luknár
predseda úradu