Slovak Telecom (ex Slovenské telekomunikácie, a.s. - Orange Slovensko (ex Globtel), a.s. z 28.1. 1998 + dodatkyZmluva o prepojení uzatvorená dňa 28. januára 1998 medzi Globtel, a.s. a Slovenské telekomunikácie, a.s.

Zoznam dodatkov:

  • č. 1, zo dňa 27.2.1998,
  • č. 2, zo dňa 14.5.1999,
  • č. 3, zo dňa 12.10.1999,
  • č. 4, zo dňa 23.12.1999,
  • č. 5, zo dňa 31.8.2000,
  • č. 6, zo dňa 28.2.2001,
  • č. 7, zo dňa 30.3.2001,
  • č. 8, zo dňa 2.7.2001.

Základné technické podmienky prepojenia:

Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých prenosových prostriedkov a zariadení používaných na spojenie jednotlivých MSC v rámci siete GSM a na spojenie MSC prevádzkovateľa GSM s VTS ST zabezpečili ST. ST sú vlastníkom všetkých týchto prostriedkov a zariadení. ST tiež poskytli prevádzkovateľovi GSM všetky prenajaté okruhy a iné prenosové zariadenia potrebné na zabezpečenie dohôd o roamingu s prevádzkovateľmi siete GSM v iných krajinách.

Jednotlivý hovor, bez ohľadu na systém, z ktorého vychádza, môže medzi sieťou GSM a VTS ST prejsť iba jedným bodom prepojenia, okrem prípadu, keď je hovor presmerovaný podľa dispozícií volanej strany.

Pokiaľ zmluvné strany neodsúhlasia písomne niečo iné, prevádzkovateľ GSM nesmie pre smerovanie hovorov do alebo z VTS ST k účastníkom siete GSM alebo od účastníkov siete GSM využívať pobočkové ústredne pripojené na sieť GSM prenajatými okruhmi.

Kvalita služby v bode prepojenia je posudzovaná (a) po uvedení spojovacieho okruhu 2Mbit/s do prevádzky a (b) počas riadnej prevádzky spojovacieho okruhu.

Zmluvné strany sa dohodli na meraní nasledovných ukazovateľov kvality:

? po uvedení spojovacieho okruhu 2 Mbit/s do prevádzky v bode prepojenia - chybové sekundy, sekundy s prijateľnou chybovosťou, v zmysle definície v Odporúčaniach ITU-TG.821, pričom meranie má trvať jeden deň,

? v bode prepojenia v oboch smeroch s tým, že sa prihliada na nasledovný ukazovateľ kvality:

         Počet hovorov ukončených prihlásením

ASR = ---------------------------------- *100% .

               Celkový počet hovorov

Zmluvné strany sa dohodli, že minimálna hodnota tohto ukazovateľa nesmie byť nižšia ako 45%. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa ASR platí, že presmerované hovory sú považované za úspešné. V prípade, že ukazovateľ ASR klesne pod úroveň 45%, zmluvná strana, ktorej systém zapríčinil pokles ukazovateľa, vykoná náležité kroky pre zvýšenie kapacity svojho systému. Hodnota ukazovateľa ASR sa meria v pravidelných cykloch, a to v oboch systémoch súčasne podľa harmonogramu meraní. Harmonogram meraní je vypracovaný a odsúhlasený zmluvnými stranami na základe vzájomnej dohody dostatočne v predstihu pred samotným meraním. Straty na zväzkoch nesmú byť vyššie ako 0,1% straty počas hlavnej prevádzkovej hodiny. V prípade prekročenia uvedenej hodnoty, zmluvné strany zabezpečia zvýšenie kapacity spojovacích okruhov medzi oboma systémami.

Signalizácia - ústredne MSC zmluvných strán budú prepojené spojovacími okruhmi 2Mbit/s, pričom sa na signalizáciu použije signalizácia č.7 CCITT podľa ISUP - CS. Všetky prepojovacie okruhy budú obojsmerné a výber voľného okruhu na obsadenie bude riešený v súlade s technickými podmienkami CCITT.

Základné ekonomické podmienky prepojenia:

Čiastky za prepojenie splatné obidvomi zmluvnými stranami sa vypočítajú na sekundovom základe, pričom hovory trvajúce zlomok sekundy sú účtované pomerným dielom. Ceny za prepojenie v určitom časovom rozmedzí sa týkajú všetkých hovorov, ktoré začínajú a končia v tomto časovom rozmedzí, a takej časti všetkých hovorov, ktorá sa uskutoční v tomto časovom rozmedzí bez ohľadu na to, či hovor začal v jednom časovom rozmedzí a skončil v inom časovom rozmedzí. Ceny za prepojenie sa vzťahujú na všetky hovory, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú na hovory na neexistujúce číslo a na volanú stanicu, ktorá už je obsadená, nedosiahnuteľná alebo neodpovedá, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená. Účtovanie za hovory prenášané z jedného systému do druhého začne v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého hovor vyšiel, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého hovor vyšiel, prenesený signál uvoľnenia linky. Prevádzkovateľ GSM vedie záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo siete GSM do VTS ST a ST vedú záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich z VTS ST do siete GSM. ST zodpovedajú za vystavovanie faktúr prevádzkovateľovi GSM za hovory odchádzajúce zo siete GSM do VTS ST. Prevádzkovateľ GSM zodpovedá za vystavovanie faktúr ST za hovory odchádzajúce z VTS ST do siete GSM. Všetky ceny faktúrované zmluvnými stranami zahŕňajú všetky dane.

Výška cien za prepojenie je založená na vzájomnej dohode o cenách, nie je zásadne odlišná od zmlúv v iných prípadoch a je kontrolovaná TÚ SR.