Slovak Telecom (ex Slovenské telekomunikácie, a.s. - T - Mobile Slovensko, a.s. (ex EuroTel Bratislava, a.s.) z 23.7. 1997 + dodatkyZmluva o prepojení (NMT) uzatvorená dňa 22. októbra 1997 medzi EuroTel Bratislava, a.s. a Slovenské telekomunikácie, a.s.

evid. č. 0728/97

Zoznam dodatkov:
  • č. 1, evid. č. 0679/1998 zo dňa 30. januára 1998,
  • č. 2, evid. č. 1221/1999 zo dňa 20. októbra 1999,
  • č. 3, evid. č. 1241/1999 zo dňa 10. novembra 1999,
  • č. 4, evid. č. 0014/2000 zo dňa 23. decembra1999,
  • č. 5, evid. č. 1182/2000 zo dňa 31. augusta 2000,
  • č. 6, evid. č. 0286/2001,
  • č. 7, evid. č. 0612/2001 zo dňa 30. marca 2001.
Základné technické podmienky prepojenia:

Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých prenosových prostriedkov a zariadení používaných na spojenie jednotlivých MTX v rámci siete zabezpečili ST. Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých prenosových prostriedkov a zariadení od bodu prepojenia po VTS ST zabezpečili ST. ST sú vlastníkom všetkých týchto prostriedkov a zariadení. Všetky prenajaté okruhy a iné prenosové zariadenia, ktoré prevádzkovateľ NMT potrebuje na zabezpečenie dohôd o roamingu s prevádzkovateľmi siete NMT v iných krajinách, poskytnú rovnako výhradne ST.

Jednotlivý hovor, bez ohľadu na systém, z ktorého vychádza, môže medzi sieťou NMT a VTS ST prejsť iba jedným bodom prepojenia, okrem prípadu, keď je hovor presmerovaný podľa dispozícií volanej strany.

Pokiaľ zmluvné strany neodsúhlasia písomne niečo iné, prevádzkovateľ NMT nesmie pre smerovanie hovorov do alebo z VTS ST k účastníkom siete NMT alebo od účastníkov siete NMT využívať pobočkové ústredne pripojené na sieť NMT prenajatými okruhmi.

Kvalita služby v bode prepojenia je posudzovaná (a) pri odovzdávaní spojovacích okruhov o kapacite 2Mbit/s do prevádzky a (b) počas riadnej prevádzky spojovacích okruhov.

Zmluvné strany sa dohodli na meraní nasledovných ukazovateľov kvality:

? pri odovzdávaní spojovacích okruhov o kapacite 2Mbit/s do prevádzky v bode prepojenia - chybové sekundy, sekundy s prijateľnou chybovosťou, v zmysle definície v Odporúčaniach ITU-T G.826, M.2100 a M.2101, pri dĺžke merania jeden deň. Meranie sa vykonáva medzi digitálnym distribučným panelom DDF pri príslušnej tranzitnej ústredni a DDF pri MTX prevádzkovateľa NMT. Merací protokol predkladajú ST.

? v oboch smeroch v bode prepojenia v súlade s nasledovným kvalitatívnym ukazovateľom:

          Počet hovorov ukončených prihlásením

ASR = ---------------------------------- *100% .

              Celkový počet hovorov

Zmluvné strany sa dohodli, že minimálna hodnota tohto ukazovateľa nesmie byť nižšia ako 40%. V prípade poklesu ukazovateľa ASR pod hodnotu 40 %, príslušná zmluvná strana, ktorej systém nespĺňa stanovenú hodnotu, urobí všetky opatrenia, potrebné pre zvýšenie priepustnosti svojho systému. Hodnota ukazovateľa ASR sa meria v pravidelných cykloch, a to v oboch systémoch súčasne podľa harmonogramu meraní. Harmonogram meraní vypracujú ST a predložia ho v dostatočnom predstihu pred meraním prevádzkovateľovi NMT.

Straty na zväzkoch nesmú prekročiť 1% straty v hlavnej prevádzkovej hodiny. V prípade prekročenia uvedenej hodnoty, zmluvné strany zabezpečia zvýšenie kapacity spojovacích okruhov medzi oboma systémami.

Signalizácia - MTX prevádzkovateľa NMT a príslušná tranzitná ústredňa VTS ST je prepojená spojovacími okruhmi o kapacite 2Mbit/s so signalizáciou CCITT č. 7. Všetky prepojovacie okruhy budú obojsmerné a výber voľného okruhu na obsadenie bude riešený v súlade s technickými podmienkami CCITT.

Základné ekonomické podmienky prepojenia:

Čiastky za prepojenie splatné obidvomi zmluvnými stranami sa vypočítajú na sekundovom základe, pričom hovory trvajúce zlomok sekundy sú účtované pomerným dielom a celková dĺžka hovorov sa stanoví tak, že sa úhrnný počet hovorosekúnd vydelí šesťdesiatimi.

Ceny za prepojenie v určitom časovom rozmedzí sa týkajú všetkých hovorov, ktoré začínajú a končia v tomto časovom rozmedzí, a takej časti všetkých hovorov, ktorá sa uskutoční v tomto časovom rozmedzí bez ohľadu na to, či hovor začal v jednom časovom rozmedzí a skončil v inom časovom rozmedzí. Ceny za prepojenie sa vzťahujú na všetky hovory, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú na hovory na neexistujúce číslo a na volanú stanicu, ktorá už je obsadená, nedosiahnuteľná alebo neodpovedá, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.

Účtovanie za hovory prenášané z jedného systému do druhého začne v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého hovor vyšiel, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého hovor vyšiel, prenesený signál uvoľnenia linky. Prevádzkovateľ NMT vedie záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo siete NMT do VTS ST a ST vedú záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich z VTS ST do siete NMT. ST zodpovedajú za vystavovanie faktúr prevádzkovateľovi NMT za hovory odchádzajúce zo siete NMT do VTS ST. Prevádzkovateľ NMT zodpovedá za vystavovanie faktúr ST za hovory odchádzajúce z VTS ST do siete NMT. Všetky ceny faktúrované zmluvnými stranami zahŕňajú všetky dane.

Výška cien za prepojenie je založená na vzájomnej dohode o cenách, nie je zásadne odlišná od zmlúv v iných prípadoch a je kontrolovaná TÚ SR.