Slovak Telecom musí odstrániť nútené spájanie ST DSL s telefónnou službou

23.06.2004, Tlačová správa
Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) svojim rozhodnutím o opravnom prostriedku, ktorý podal Slovak Telecom (ST) proti rozhodnutiu TÚ SR, de facto potvrdil rozhodnutie TÚ SR. Úrad napadnutým rozhodnutím uložil spoločnosti ST odstrániť nútené spájanie poskytovania verejnej telekomunikačnej služby ST DSL (prístup k širokopásmovým službám pomocou technológie ADSL pri využití metalického prístupového média) s poskytovaním verejnej telefónnej služby alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN. Rozhodnutie predsedu je právoplatné.

ADSL technológia bola síce vyvinutá ako dátová služba, ktorú je možné poskytovať na prístupovom metalickom vedení pri zodpovedajúcich parametroch popri a bez akéhokoľvek obmedzenia telefónnej služby, ale zároveň vzhľadom na to, že využíva frekvenčné pásmo nad pásmom pre prenos hlasu, je z technickoprevádzkového hľadiska možné túto službu poskytovať nezávisle na poskytovaní telefónnej služby. Využívanie toho istého prístupového vedenia na poskytovanie oboch predmetných služieb (služby ST DSL a verejnej telefónnej služby – poskytovanej prostredníctvom analógovej prípojky alebo ISDN prípojky) nemožno v žiadnom prípade považovať za argument o nutnosti viazania týchto služieb z technicko-prevádzkového hľadiska. Dôkazom je, že obidve uvedené služby môže užívateľ využívať súčasne v reálnom čase, keďže služby sú poskytované v oddelených frekvenčných pásmach.

V Bratislave 23. júna 2004.