Slovak Telekom, a.s. - ConnSpec Telekom, s.r.o. z 25.11. 2003 (spol. ConnSpec Telekom, s.r.o. bola vymazaná z Obchodného registra), zmluva zrušená 14.1. 2005

                     Zmluva o prepojení verejných telekomunikačných sietí

                                                    ( ďalej len „Zmluva“)uzatvorená na základe § 23 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení nesk. predpisov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi týmito zmluvnými stranami:


Slovenské telekomunikácie, a.s.,

so sídlom: Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

(ďalej aj ako „ST“)

                                                                        a

ConnSpec Telekom, s.r.o.,

so sídlom: Kutlíková 17, 851 02 Bratislava

(ďalej aj ako „IC-Partner“ alebo „ICP“)


(spolu aj ako „zmluvné strany“)


Túto Zmluvu tvorí jej Úvodná časť (spolu s jej číslovanými prílohami) a Prílohy k Zmluve označené veľkými písmenami abecedy podľa nasledovného:

Označenie Prílohy

 

Názov Prílohy

 

Príloha 1*

 

Výpočet výšky záruky plnenia podľa odseku 7.2

 

Príloha A**

 

Definície

 

Príloha B

 

Prístupové body

 

Príloha C1

 

Popis služieb implementácie siete ST

 

Príloha C2

 

Popis služieb prepojených volaní

 

Príloha D1

 

Ceny ST za služby súvisiace s implementáciou siete

 

Príloha D2

 

Ceny ST za služby prepojených volaní

 

Príloha E1

 

Prognostické procesy

 

Príloha E2

 

Obstarávanie služieb ST súvisiacich s implementáciou siete

 

Príloha F

 

Účtovanie

 

Príloha G

 

Prevádzka

 

Príloha H

 

Údržba

 

Príloha I

 

Kvalita služby

 

Príloha J

 

Fyzické a signalizačné charakteristiky služieb ST súvisiacich s implementáciou siete

 

Príloha K

 

Kontaktné body

 

Príloha L

 

Rozhodcovská doložka


* číslované Prílohy sú prílohami k Úvodnej časti Zmluvy

** Prílohy označené veľkými písmenami abecedy sú Prílohami Zmluvy


Táto Zmluva uzatvorená medzi ST a IC-Partnerom upravuje práva a povinnosti ST a IC-Partnera, ktoré tvoria obsah záväzkovo-právneho vzťahu založeného v súvislosti s prepojením pevnej verejnej telekomunikačnej siete ST a pevnej verejnej telekomunikačnej siete IC-Partnera a v súvislosti s poskytovaním verejnej telefónnej služby jej užívateľom.

Akákoľvek služba poskytovaná podľa tejto Zmluvy, najmä služba spojovacích okruhov, bude slúžiť výhradne na prepojenie medzi pevnými verejnými telekomunikačnými sieťami.

Každá zmluvná strana samostatne zodpovedá za inštaláciu, údržbu a prevádzku zariadení potrebných na poskytovanie alebo prijímanie služby. Zmluvné strany sú oprávnené nakonfigurovať svoje siete podľa vlastného uváženia.


                                     Popis služieb implementácie siete ST


“Služby implementácie siete ST” zahŕňajú nasledovné služby:

 • Služby spojovacích okruhov ST
 • Implementácia smerovacieho mechanizmu pre prepojené volania
 • Testovanie

Všetky uvedené služby sa poskytujú podľa podmienok uvedených v tejto zmluve len za predpokladu, že to umožňujú technické možnosti ST.

Spojovací okruh bude podporovať prepojené volania, alebo kombináciu prepojených volaní a signalizačných správ, na základe výberu. Ako nosné kanály alebo signalizačné linky v rámci spojovacieho okruhu budú použité určené kanály s kapacitou 64 kbit/s, v súlade s Prílohou J Technické špecifikácie. Nosný kanál je kanál používaný na prenos telekomunikačnej prevádzky. Pre účely spojovacích okruhov medzi bodom prestupu IC-Partnera a bránovou ústredňou, ST poskytne IC-Partnerovi v bode prestupu IC-Partnera elektrické 2,048 Mbit/s rozhranie. Signalizačná linka je kanál, ktorý sa používa na prenos signálnych správ.

Služba spojovacích okruhov je poskytovaná v nasledovných variantoch:

 • „Customer-sited prepojenie“
 • „In-span prepojenie“

ST bude používať spojovacie okruhy výlučne na prístup k službám prepojených volaní IC-Partnera, ako je to uvedené v Prílohe k tejto zmluve. ST bude používať spojovacie okruhy výhradne na prístup k službám prepojených volaní IC-Partnera podľa Prílohy tejto zmluvy. IC-Partner nesmie ďalej predať alebo prenajať spojovacie okruhy (alebo časť kapacity spojovacieho okruhu ) tretím stranám (napríklad iným prevádzkovateľom telekomunikačných sietí).

Každý spojovací okruh medzi prístupovým bodom ST a bodom prestupu IC-Partnera bude navrhnutý pre jednu zo štyroch skupín spojovacích okruhov uvedených v nasledovnej tabuľke. Tento proces sa nazýva parametrizácia.

Skupina okruhov

Spojovacie okruhy priradené príslušnej skupine okruhov slúžia výlučne na prenos služieb prepojených volaní …

“A”

…, ktoré poskytuje ST IC-Partnerovi, pričom prevádzka smeruje z telekomunikačnej siete ST do telekomunikačnej siete IC-Partnera

“B”

…, ktoré poskytuje ST IC-Partnerovi, pričom prevádzka smeruje z telekomunikačnej siete IC-Partnera do telekomunikačnej siete ST

“C”

…, ktoré poskytuje IC-Partner ST, pričom prevádzka smeruje z telekomunikačnej siete ST do telekomunikačnej siete IC-Partnera

“D”

…, ktoré poskytuje IC-Partner ST, pričom prevádzka smeruje z telekomunikačnej siete IC-Partnera do telekomunikačnej siete ST


Pri „Customer-sited prepojení“ (CSI) sa bod prepojenia nachádza na spoločne dohodnutom mieste vo vnútri bodu prestupu IC Partnera. ST prevádzkuje multiplexné zariadenie v prístupovom bode ST a v bode prestupu IC Partnera. ST poskytuje a prevádzkuje optický kábel za účelom spojenia prístupového bodu ST a bodu prestupu.

Maximálna vzdialenosť medzi prístupovým bodom ST a bodom prestupu IC nesmie prekročiť 20 km vzdušnou čiarou.

Služba Customer-sited prepojenia je poskytovaná v nasledovných variantoch:

CSI Štandard a CSI Prémium, ktorý zahŕňa nainštalovanie rozšíreného spojovacieho okruhu, ktorý spája multiplexor prevádzkovaný ST na prístupovom bode ST, ktorý je časťou spojovacieho okruhu, s druhou bránovou ústredňou ST.

CSI Štandard a CSI Prémium sú ponúkané s ochranou trasy i bez nej.

IC-Partner poskytne ST na svoje vlastné náklady vhodné a primerané vybavenie (zdroj energie, priestor na umiestnenie stojanov so zariadeniami atď.) na podporu inštalácie a prevádzky spojovacích okruhov a súvisiacich zariadení.

Pri „In-span prepojení“ (ISI) sa bod prepojenia nachádza na spoločne dohodnutom mieste mimo priestorov oboch strán. Každá strana prevádzkuje svoje multiplexné zariadenie na svojej strane spojovacieho okruhu. Spojenie medzi multiplexormi sa bude realizovať prostredníctvom optického kábla.

Služba In-span prepojenia je poskytovaná v nasledovných variantoch:

ISI Štandard a ISI Prémium, ktorý zahŕňa nainštalovanie rozšíreného spojovacieho okruhu, ktorý spája multiplexor prevádzkovaný ST na prístupovom bode ST, ktorý je časťou spojovacieho okruhu, s druhou bránovou ústredňou ST.

ISI prepojenie je možné realizovať v nasledovných variantoch:

 • „ISI-Building”, pri ktorom sú vonkajšie optické káble medzi prístupovým bodom ST a bodom prestupu IC-Partnera poskytované výhradne IC-Partnerom;
 • „ISI-Footway“, pri ktorom sú vonkajšie optické káble medzi prístupovým bodom ST a bodom prestupu IC-Partnera poskytované IC-Partnerom a ST.

„ISI-Building” a„ISI-Footway“ sú ponúkané s ochranou trasy i bez nej.

Maximálna vzdialenosť medzi prístupovým bodom ST a bodom prestupu IC-Partnera nesmie byť taká veľká, aby bola potrebná obnova signálu.

Pri ISI-Footway nesmie vzdialenosť medzi „footway skriňou“ a prístupovým bodom ST presiahnuť 100 metrov.

Pri ISI-Building ST na základe dostupnosti a prevádzkovej, technickej a ekonomickej realizovateľnosti označia šachtu, ktorá je čo najbližšie k prístupovému bodu ST. Vo väčšine prípadov bude takáto šachta v priamom susedstve prístupového bodu ST.

Žiadna zo strán nesmie riadiť multiplexor druhej strany. Každá zo strán odstráni prenášané riadiace informácie, ktoré nesúvisia s prepojením a mohli by ohrozovať integritu a bezpečnosť prepojených sietí.

Obe strany nainštalujú multiplexné zariadenia na báze SDH s (linkovým) signálom vo formáte STM-1, spĺňajúce odporúčanie ITU-T G.707. Multiplexné zariadenia (vrátane optických rozhraní) musia spĺňať odporúčanie ITU-T G.957/G.958.

IC-Partner môže použiť akékoľvek zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii pre rozhrania SDH a ktoré sú rovnakej kategórie, ako zariadenia použité ST, za predpokladu, že prebehne úspešné testovanie vzájomnej kompatibility zariadení oboch strán.

Na realizáciu spojenia medzi prístupovým bodom ST a bodom prestupu IC-Partnera strany použijú jednomódové optické káble.

Obe strany poskytnú kópie príslušných špecifikácií káblov, ktoré sa použijú na In-Span prepojenie.

                                           Popis služieb prepojených volaní


“Služby prepojených volaní” zahŕňajú nasledovné kategórie služieb:

 • Služby odchádzajúcich volaní,
 • Služby ukončenia volaní,
 • Služby ST Tranzit.

“Služby prepojených volaní ” sú obmedzené na nasledujúce druhy volaní:

 • základné PSTN/ISDN volania založené na nosnej službe reč/3,1 kHz audio,
 • základné ISDN volania založené na neobmedzenej službe nosnej služby 64 kbit/s.

“Služba odchádzajúcich volaní ST” je prenos volania z telekomunikačnej siete ST do telekomunikačnej siete ICP. Bod vzniku volania sa nachádza v telekomunikačnej sieti ST. Táto služba je ponúkaná preto, aby umožnila užívateľom ST prístup k službám ponúkaným IC-Partnerom.

“ST služby odchádzajúcich volaní ” zahŕňajú nasledovné služby:

 • ST-A1 - ST Základné odchádzajúce volania
 • ST-A2 - ST Odchádzajúce volania na čísla služieb ICP s pridanou hodnotou
 • ST-A3 - ST Odchádzajúce volania na čísla informačných služieb ICP
 • ST-A4 - ST Odchádzajúce volania na čísla ICP pre Internet dial-up

“Služba odchádzajúcich volaní IC-Partnera” je služba odchádzajúcich volaní poskytovaná IC-Partnerom, ktorých podmienkou je prenos volania z telekomunikačnej siete ICP do telekomunikačnej siete ST. Bod vzniku volania je v telekomunikačnej sieti ICP. Táto služba je ponúkaná preto, aby umožnila užívateľom IC-Partnera prístup k službám ponúkaným ST alebo inými prevádzkovateľmi slovenských pevných telekomunikačných sietí.

“Služby odchádzajúcich volaní IC-Partnera” zahŕňajú nasledujúce služby:

 • ICP-A1 - ICP Základné odchádzajúce volania
 • ICP-A2 - ICP Odchádzajúce volania na čísla služieb s pridanou hodnotou
 • ICP-A3 - ICP odchádzajúce volania na čísla informačných služieb
 • ICP-A4 - ICP Odchádzajúce volania na čísla ST pre Internet dial-up

“ST služba ukončenia volania” je prenos volania z telekomunikačnej siete ICP do telekomunikačnej siete ST. Volaný účastník je v telekomunikačnej sieti ST alebo zahraničnej telekomunikačnej sieti.

“ST služby ukončenia volaní ” zahŕňajú nasledovné služby:

 • ST-B1 - ST Základné ukončenie volaní
 • ST-B2 - ST Ukončenie volaní na čísla ohlasovne tiesňových volaní
 • ST-B3 - ST Ukončenie volaní do zahraničia
 • ST-B4 - ST Ukončenie volaní na čísla korporátnej siete ST
 • ST-B5 - ST Ukončenie volaní na skrátené čísla ST

“Služba ukončenia volaní v sieti ICP” je prenos volania z telekomunikačnej siete ST do telekomunikačnej siete ICP. Volaný účastník je v telekomunikačnej sieti ICP.

“Služba ukončenie volaní v sieti ICP” pozostáva z nasledovných služieb:

 • ICP-B1 - ICP Základné ukončenie volaní
 • ICP-B4 - ICP Ukončenie volaní na čísla korporátnej siete ICP
 • ICP-B5 - ICP Ukončenie volaní na skrátené čísla ICP

“Služba ST Tranzit” je prenos volania z telekomunikačnej siete IC-Partnera do telekomunikačnej siete tretej strany cez telekomunikačnú sieť ST alebo prenos volania z telekomunikačnej siete tretej strany do telekomunikačnej siete IC-Partnera cez telekomunikačnú sieť ST.

Poskytovanie služby "ST Tranzit" je podmienené uzavretím zmluvy o prepojení medzi ST a treťou stranou.

“Služby ST Tranzit” zahŕňajú nasledovné služby:

 • ST-C1 - Základný ST Tranzit
 • ST-C2 - ST Tranzit do slovenských mobilných sietí
 • ST-C31 a ST-C32 - ST Tranzit na čísla služieb ICP s pridanou hodnotou
 • ST-C41 a ST-C42 - ST Tranzit na čísla informačných služieb ICP
 • ST-C5 - ST Tranzit na čísla korporátnej siete
 • ST-C6 - ST Tranzit na skrátené čísla prevádzkované treťou stranou

Existujú dve kategórie poplatkov za používanie:

 • Poplatok za zostavenie volania a
 • Poplatok za dĺžku volania berúc do úvahy spoplatňovanú dobu volania meraného na sekundovom základe.

Poplatky za používanie sa líšia podľa aktuálneho denného času. Rozdelenie príslušných časových rozpätí je definované v Prílohe D2 (“Ceny za služby prepojených volaní ST”). Prepojené volanie bude spoplatňované jednou cenou, pokiaľ sa žiadna jeho časť nerealizuje v inej tarifnej prevádzke. Prepojené volanie, ktoré sa nerealizuje len v jednej tarifnej prevádzke bude pomerne spoplatnené podľa taríf v príslušných tarifných prevádzkach.

Poplatky za používanie účtované za daný druh prepojeného volania sú upresnené v Prílohe D2 (“Ceny za služby prepojených volaní ST ”) k tejto zmluve.


                                                           Kvalita služby

Dostupnosť prepojenia

Dostupnosť bude meraná na spojovacích okruhoch medzi telekomunikačnou sieťou ST a telekomunikačnou sieťou IC-Partnera v danom prístupovom bode. Dostupnosť je definovaná podľa nasledovnej rovnice:S čas nedostupnosti spojovacích okruhov v referenčnom období (hod)

V ( % ) = 1 - -------------------------------------------------------------------------------- . 100

8 760 ( hod ) x počet spojovacích okruhovDostupnosť bude meraná v súlade s odporúčaním ITU M.1016. Referenčné obdobie pre meranie dostupnosti zahŕňa jeden kalendárny rok.

Priemerná dostupnosť je

 • Pre skupiny vedení pozostávajúce z viac ako 10 spojovacích okruhov: 99.5 %
 • pre skupiny vedení pozostávajúce z menej ako 10 spojovacích okruhov: 97.5 %

V tomto kontexte je “skupina vedení” množinou spojovacích okruhov v danom prístupovom bode ST.

Efektivita prenášanej prevádzky

Podiel obsadení ukončených odozvou

Podiel obsadení ukončených odozvou je definovaný nasledovne:


Počet prihlásení na okruhu

ASR( % )=---------------------------------------------------------- .100

Počet volaní pre ktoré bolo nájdené

voľné spojovacie pole


ASR – answer seizure ratio


Meranie je vykonávané využitím interných meraní na spojovacích systémoch ( ústredniach ) v bode prepojenia:

 • na odchádzajúcich spojovacích okruhoch (ASRTKG),
 • do cieľa (ASRD)

Cieľ (destination): telekomunikačná sieť ICP. Podiel obsadení ukončených odozvou je definovaný vo vzťahu k hodinovej perióde.

Podiel obsadení neukončených odozvou by nemal presiahnuť 40 percent.

Neúspešné volania


Definícia: Neúspešné volanie je pokus o volanie na platné číslo navolené po príchode oznamovacieho tónu, ak na prípojke volajúceho nie je rozpoznaná požadovaná indikácia z VTS alebo privátnej siete obsluhujúcej vzdialeného účastníka do 30 sek od okamihu, keď bola sieťou prijatá adresná informácia potrebná na zostavenie spojenia.

pnvvzorec

Podiel neúspešných volaní je definovaný vo vzťahu k hodinovej perióde.Podiel neúspešných volaní na všetkých spojovacích okruhoch, ktoré prechádzajú cez daný prístupový bod, a buď odchádzajú, alebo končia v rámci atrakčného obvodu prístupového bodu, nesmie presiahnuť 5 percent. Atrakčný obvod pridelený prístupovému bodu je definovaný číselnými intervalmi uvedenými v prílohe B k tejto Zmluve.

 Fyzické a signalizačné charakteristiky služieb ST súvisiacich s implementáciou siete


Fyzické charakteristiky spojovacích okruhov


Služba spojovacích okruhov ST bude realizovaná cez toky 2048 kbit/s. Rozhranie prepojenia 2048 kbit/s je elektrické s výnimkou prepojenia formou In-Span..

Fyzické charakteristiky sa musia prispôsobiť normám a odporúčaniam nasledovných orgánov (v poradí dôležitosti):

 • ETS normám; a
 • IEC normám; a
 • ITU-T odporúčaniam.

Fyzické a elektrické charakteristiky elektrických rozhraní tokov 2048 kbit/s musia byť v súlade s ITU-T G.703.

Pokiaľ sa vyžaduje súhlas Telekomunikačného úradu SR na používanie zariadenia v priestoroch zákazníka, zariadenie musí zodpovedať príslušným normám, určeným Telekomunikačným úradom SR.

2048 kbit/s spojovacie okruhy budú ukončené v jednotke ukončenia obvodu/Circuit Terminating Unit (CTU) v bode prestupu IC-Partnera. CTU bude uzamknuteľná skrinka, alebo bude umiestnená v osobitnej zamknutej miestnosti. CTU sa skladá z prepojovacej dosky a zariadenia, ktoré umožní ukončenie pre 2048 kbit/s.


Prenosové charakteristiky súvisiace so vzájomným prepojením sietí


Štandardne sa signalizačné informácie umiestňujú do časového intervalu (Time Slot) TS1 prvého 2048 kbit/s spojovacieho okruhu tam, kde je potrebná signalizačná linka. V prípade potreby viacerých signalizačných liniek je signalizačná linka prednostne umiestnená do časového intervalu TS1 ďalšieho 2048 kbit/s vedenia. Zmluvné strany sa však môžu vzájomne dohodnúť, ktorý iný časový interval(y) použijú pre signalizačnú(é) linku(y).

Strany dajú k dispozícii transparentné vedenia. Obe strany podniknú potrebné opatrenia na obmedzenie javov ozveny v súlade s odporúčaním ITU-T G.131. Zariadenia na reguláciu ozveny nebudú použité, ak “celkový čas jednosmerného prechodu cesty ozveny hovoriaceho” je menší ako 25 ms, v súlade s ITU-T G.131 odsek 4.1. S prihliadnutím na odporúčanie ITU-T G.114 musia byť v oboch smeroch dosiahnuté nasledujúce hodnoty rozdelenia bilancie oneskorenia prenosu v pevnej sieti:

Časť prenosu Oneskorenie
Koniec spojenia – koncový bod siete 5 ms
Koncový bod siete – prístupový bod 4 ms
Bod prestupu – koncový bod siete 4 ms
Koncový bod siete – koniec spojenia 5 ms

Hodnoty bilancie oneskorenia nesmú byť prekročené u najmenej 95% volaní pre každú oddelenú časť prenosu. Každá zo strán je zodpovedná za zabezpečenie dosiahnutia týchto hodnôt vo svojej časti prenosu. Pre volania zahraničným zákazníkom je maximálna hodnota bilancie oneskorenia 11 ms pre prenosovú časť od koncového bodu siete mimo územia Slovenska až po bod prestupu/ prístupový bod na Slovensku. V prípade potreby budú použité zariadenia na reguláciu ozveny, aby sa podarilo dosiahnuť hodnoty oneskorenia uvedené vyššie.

Signalizácia

Signalizácia bude v súlade so signalizačným protokolom SS7 ISUP CS verzia 1, edícia 2.

In-Span prepojenie


Optické káble, optické vlákna a SDH zariadenia musia spĺňať následovné technické špecifikácie:

Optické káble


Použité budú optické káble s voľnou sekundárnou ochranou trubkovej konštrukcie bez metalických prvkov pre zafukovanie do HDPE rúr horľavého alebo nehorľavého prevedenia. Maximálny dovolený počet voľne uložených samostatných vlákien v jednej trubičke je 12.

Iné konštrukcie optických káblov je možné použiť iba po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení. Zakazuje sa použitie zafukovaných vlákien.

Optické vlákna


Vlastnosti optických vlákien, ktoré budú použité pre prepojenie In-Span musia byť v súlade odporúčaniami s ITU-T G.652.b. a IEC 60793-2-50 B.1.1.

SDH zariadenia


Obidve strany inštalujú SDH zariadenia, ktoré budú spĺňať nasledovné podmienky:

· STM-1 signál musí podľa ITU odporúčania G.707 spĺňať parametre:

 • bitovej rýchlosti,
 • štruktúry rámca,
 • štruktúry mapovania a multiplexovania,
 • funkčnosti hlavičiek (overheads).

· STM-1 optické prepojenie sa zrealizuje na vlnovej dĺžke 1310 nm a to jedným z dvoch typov optického rozhrania S-1.1 alebo L-1.1 (podľa ITU odporúčania G.957 a G.958).