Slovak Telekom, a.s. - Nextra, s.r.o. zo 4.5. 2005

                            Zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietímedzi:
Slovak Telecom, a.s.

             so sídlom: Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

              (ďalej aj ako "ST")

                                                                                                               a

             Dial Telecom

             so sídlom: Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

              (ďalej aj ako "IC-Partner" alebo "ICP")


Slovak Telecom, a.s.

             so sídlom: Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

             (ďalej aj ako "ST")

                                                                                                                   a

              GlobalTel, a.s.

              so sídlom: Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava 1

              (ďalej aj ako "IC-Partner" alebo "ICP")


Slovak Telecom, a.s.

              so sídlom: Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

              (ďalej aj ako "ST")

                                                                                                                    a

              Slovanet, a.s.

              so sídlom: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

              (ďalej aj ako "IC-Partner" alebo "ICP")

Slovak Telecom, a.s.

              so sídlom: Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

               (ďalej aj ako "ST")

                                                                                                                      a

                Nextra, s.r.o.

                so sídlom: Mlynské Nivy 43, 824 71 Bratislava

                 (ďalej aj ako "IC-Partner" alebo "ICP")


Text zmlúv:

Túto Zmluvu tvorí jej Úvodná časť (spolu s jej číslovanými prílohami) a Prílohy k Zmluve označené veľkými písmenami abecedy vrátane ich Dodatkov podľa nasledovného:

Označenie Prílohy Názov Prílohy
Príloha 1* Výpočet výšky záruky plnenia podľa odseku 7.2
Príloha A** Definície
Príloha B Prístupové body
Príloha C1 Popis služieb implementácie siete ST
Dodatok 1 Výber podniku (“CS”)
Dodatok 2 Výber podniku predvoľbou čísla vybraného podniku
Dodatok 3 Testovanie
Dodatok 4 Kolokácia a súvisiace zariadenia
Dodatok 5 Služba „In-span prepojenie“
Dodatok 6 Služba „Customer-sited prepojenie“
Príloha C2 Popis služieb prepojených volaní
Príloha D1 Ceny ST za služby súvisiace s implementáciou siete
Príloha D2 Ceny ST za služby prepojených volaní
Príloha E1 Prognostické procesy
Príloha E2 Obstarávanie služieb ST súvisiacich s implementáciou siete
Príloha F Účtovanie
Príloha G Prevádzka
Príloha H Údržba
Príloha I Kvalita služby
Príloha J Fyzické a signalizačné charakteristiky služieb ST súvisiacich s implementáciou siete
Príloha K Kontaktné body


* číslované Prílohy sú prílohami k Úvodnej časti Zmluvy

** Prílohy označené veľkými písmenami abecedy sú Prílohami Zmluvy

Táto Zmluva uzatvorená medzi ST a IC-Partnerom upravuje práva a povinnosti ST a IC-Partnera, ktoré tvoria obsah záväzkovo-právneho vzťahu, založeného v súvislosti s prepojením pevnej verejnej telefónnej siete ST a pevnej verejnej telefónnej siete IC-Partnera a v súvislosti s poskytovaním verejnej telefónnej služby jej užívateľom.

Akákoľvek služba poskytovaná podľa tejto Zmluvy, najmä služba spojovacích okruhov a služba Intrabuilding link bude slúžiť výhradne na prepojenie medzi pevnými verejnými telefónnymi sieťami za účelom vzájomného poskytovania služieb prepojených volaní tak, ako sú uvedené ďalej v tejto Zmluve.

Každá zmluvná strana samostatne zodpovedá za inštaláciu, údržbu a prevádzku zariadení potrebných na poskytovanie alebo prijímanie služby. Zmluvné strany sú oprávnené nakonfigurovať svoje siete podľa vlastného uváženia.

                                  Popis služieb implementácie siete ST

“Služby implementácie siete ST” zahŕňajú nasledovné služby:
 • Fyzické prepojenie ,
 • Implementácia smerovacieho mechanizmu pre prepojené volania,
 • Testovanie.
Všetky uvedené služby sa poskytujú podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve len za predpokladu, že to umožňujú technické možnosti ST.

Fyzické prepojenie môže byť realizované tromi spôsobmi:
 • Customer-sited prepojenie („CSI“),
 • In-Span prepojenie („ISI“),
 • Prepojenie na strane ST („kolokácia“).
Prenos volaní a signalizačnej prevádzky podľa tejto Zmluvy je realizovaný prostredníctvom 2 Mbit/s tokov (ďalej len ako „prepojovacie vedenie“).

Customer-sited prepojenie („CSI“) a In-Span prepojenie („ISI“) predstavujú služby spojovacích okruhov. Spojovací okruh bude podporovať prepojené volania, alebo kombináciu prepojených volaní a signalizačných správ, na základe výberu. Pri prepojení foromou CSI je v bode prepojenia poskytnuté elektrické rozhranie, pri prepojení formou ISI je poskytnuté optické rozhranie. V rámci kapacity prepojenia sú poskytované „Prepojovacie vedenia“.

Kolokáciou sa rozumie úprava technických, obchodných, prevádzkových a bezpečnostných podmienok spolupráce medzi ST a IC-Partnerom založených v súvislosti so zriadením, prispôsobením kolokačného priestoru a kolokačného miesta a umiestnením súvisiacich zariadení a poskytnutím kolokačného priestoru, kolokačného miesta a súvisiacich zariadení do odplatného užívania IC-Partnerovi pre účely prepojenia telefónnych sietí. Pri prepojení formou kolokácie je v bode prepojenia poskytnuté elektrické rozhranie. V rámci kapacity prepojenia sú poskytované „Prepojovacie vedenia“.

Ako nosné kanály alebo signalizačné linky v rámci prepojovacích vedení 2 Mbit/s budú použité určené kanály s kapacitou 64 kbit/s v súlade s Prílohou J („Technické špecifikácie“). Nosný kanál je kanál používaný na prenos telefónnej prevádzky.

IC-Partner bude používať prepojovacie vedenia výlučne na prístup k službám prepojených volaní ST, ako je to uvedené v Prílohe k tejto Zmluve. ST bude používať prepojovacie vedenia výlučne na prístup k službám prepojených volaní IC-Partnera podľa Prílohy tejto Zmluvy. IC-Partner nesmie ďalej predať alebo prenajať prepojovacie vedenia, alebo časť ich kapacity, tretím stranám (napríklad iným podnikom prevádzkujúcim telefónne siete).

Každé prepojovacie vedenie medzi prístupovým bodom ST a bodom prepojenia, bude navrhnuté pre jednu zo štyroch skupín vedení uvedených v nasledovnej tabuľke. Tento proces sa nazýva parametrizácia.

Skupina vedení

Prepojovacie vedenia  priradené príslušnej skupine vedení slúžia výlučne na prenos služieb prepojených volaní …

“A”

…, ktoré poskytuje ST ICP, pričom prevádzka smeruje z telefónnej siete ST do telefónnej siete ICP

“B”

…, ktoré poskytuje ST ICP, pričom prevádzka smeruje z telefónnej siete ICP do telefónnej siete ST

“C”

…, ktoré poskytuje ICP ST, pričom prevádzka smeruje z telefónnej siete ST do telefónnej siete ICP

“D”

…, ktoré poskytuje ICP ST, pričom prevádzka smeruje z telefónnej siete ICP do telefónnej siete ST


Pri „Customer-sited prepojení“ (CSI) sa bod prepojenia nachádza na spoločne dohodnutom mieste vo vnútri bodu prestupu IC Partnera. ST prevádzkuje multiplexné zariadenie v prístupovom bode ST a v bode prestupu IC Partnera. ST poskytuje a prevádzkuje optický kábel za účelom spojenia prístupového bodu ST a bodu prestupu.

Pri zmluve ST a Slovanet: Maximálna vzdialenosť medzi prístupovým bodom ST a bodom prestupu IC nesmie prekročiť 20 km vzdušnou čiarou.

Pri zmluvách ST a Dial Telecom, ST a GlobalTel, ST a Nextra: Oba koncové body CSI okruhu (prístupový bod ST aj bod prístupu IC-Partnera) sa musia nachádzať v rámci jedného (rovnakého) katastrálneho územia obce.

Pri zmluve ST a Slovanet:

Služba Customer-sited prepojenia je poskytovaná v nasledovných variantoch:

CSI Štandard a CSI Prémium, pri ktorom sú IC-Partnerovi poskytované rozšírené spojovacie okruhy medzi jedným bodom prestupu IC-Partnera a druhou bránovou ústredňou ST prostredníctvom prístupového bodu ST. Za účelom realizácie CSI Prémium bude nainštalovaný rozšírený spojovací okruh, ktorý bude využívaný výlučne pri výp adku bránovej ústredne ST umiestnenej v prístupovom bode ST a ktorý spája bod prestupu IC-Partnera s druhou bránovou ústredňou ST prostredníctvom prístupového bodu ST.

CSI Štandard a CSI Prémium sú ponúkané s ochranou trasy i bez nej.

Pri zmluvách ST a Dial Telecom, ST a GlobalTel, ST a Nextra: CSI je ponúkaná s ochranou trasy i bez nej.

IC-Partner poskytne ST na svoje vlastné náklady vhodné a primerané vybavenie (zdroj energie, priestor na umiestnenie stojanov so zariadeniami atď.) na podporu inštalácie a prevádzky spojovacích okruhov a súvisiacich zariadení.

Pri „In-span prepojení“ (ISI) sa bod prepojenia nachádza na spoločne dohodnutom mieste, ktoré je bližšie špecifikované v Zmluve. Každá strana prevádzkuje svoje multiplexné zariadenie na svojej strane spojovacieho okruhu. Spojenie medzi multiplexormi sa bude realizovať prostredníctvom optického kábla.

Pri zmluve ST a Slovanet:

Služba In-span prepojenia je poskytovaná v nasledovných variantoch:

ISI Štandard a ISI Prémium, pri ktorom sú IC-Partnerovi poskytované rozšírené spojovacie okruhy medzi jedným bodom prestupu IC-Partnera a druhou bránovou ústredňou ST prostredníctvom prístupového bodu ST. Za účelom realizácie ISI Prémium bude nainštalovaný rozšírený spojovací okruh, ktorý bude využívaný výlučne pri výpadku bránovej ústredne ST umiestnenej v prístupovom bode ST a ktorý spája bod prestupu IC-Partnera s druhou bránovou ústredňou ST prostredníctvom prístupového bodu ST.

Pri zmluvách ST a Dial Telecom, ST a GlobalTel, ST a Nextra: Službu In-span je možné realizovať v nasledovných variantoch:

"ISI-Building" a "ISI-Footway" sú ponúkané s ochranou trasy i bez nej.

„ISI-Building” a„ISI-Footway“ sú ponúkané s ochranou trasy i bez nej.

Maximálna vzdialenosť medzi prístupovým bodom ST a bodom prestupu IC-Partnera nesmie byť taká veľká, aby bola potrebná obnova signálu.

Pri ISI-Footway sa bod prepojenia nachádza v mieste, kde kábel poskytovaný IC-Partnerom vstupuje do šachty pod „footway skriňou“. Vzdialenosť medzi „footway skriňou“ a prístupovým bodom ST nesmie presiahnuť 100 metrov.

Pri ISI-Building je bod prepojenia vonkajšia stena nultej káblovej šachty alebo káblovej komory, kde optické káble poskytnuté IC-Partnerom vstupujú do prístupového bodu ST. ST na základe dostupnosti a prevádzkovej, technickej a ekonomickej realizovateľnosti označia šachtu, ktorá je čo najbližšie k prístupovému bodu ST. Vo väčšine prípadov bude takáto šachta v priamom susedstve prístupového bodu ST.

Žiadna zo strán nesmie riadiť multiplexor druhej strany. Každá zo strán odstráni prenášané riadiace informácie, ktoré nesúvisia s prepojením a mohli by ohrozovať integritu a bezpečnosť prepojených sietí.

Obe strany nainštalujú multiplexné zariadenia na báze SDH s (linkovým) signálom vo formáte STM-1, spĺňajúce odporúčanie ITU-T G.707. Multiplexné zariadenia (vrátane optických rozhraní) musia spĺňať odporúčanie ITU-T G.957/G.958.

IC-Partner môže použiť akékoľvek zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii pre rozhrania SDH a ktoré sú rovnakej kategórie, ako zariadenia použité ST, za predpokladu, že prebehne úspešné testovanie vzájomnej kompatibility zariadení oboch strán.

Na realizáciu spojenia medzi prístupovým bodom ST a bodom prestupu IC-Partnera strany použijú jednomódové optické káble.

Obe strany poskytnú kópie príslušných špecifikácií káblov, ktoré sa použijú na In-Span prepojenie.

Prepojenie na strane ST („kolokácia“): Po uzatvorení Zmluvy o prepojení verejných telefónnych sietí a po uzatvorení Zmluvy o kolokácii a súvisiacich zariadeniach začne ST stavebné práce na vybudovaní kolokačného priestoru.

Pre účely zriadenia spojenia medzi kolokačným miestom a digitálnym rozvádzačom ST (DDF) sa vždy inštaluje Intrabuilding link. Tento je v priestore kolokačného miesta ukončený na HDDF IC-Partnera.

Súčasťou vybudovaného kolokačného miesta je aj uzemnenie vybudované podľa STN 33 2000-5-54 (resp. interného predpisu TA 116).

Do kolokačného priestoru je možné umiestňovať iba zariadenia bezprostredne potrebné pre prepojenie telefónnych sietí ST a IC-Partnera. Na kolokačnom mieste môžu byť umiestnené napájacie prostriedky pre záložné napájanie. Akumulátory je možné umiestniť v kolokačných priestoroch pri dodržaní STN 33 2610 (resp. interného predpisu SA 202). Niektoré typy akumulátorov sa umiestňujú v osobitných priestoroch (akumulátorovne). V kolokačnom mieste je možné umiestňovať tieto telekomunikačné zariadenia:
 • modemy,- prenosové zariadenia PDH (PCM)
 • multiplexory PDH
 • multiplexory SDH
 • smerovač
 • prvky dohľadových a manažovacích systémov
IC-partner nie je oprávnený umiestniť do kolokačného priestoru vonkajšie ani vnútorné jednotky zariadenia slúžiace na vysielanie a/alebo prijímanieprenos rádiového signálu.

Všetky zariadenia inštalované v kolokačnom mieste musia vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:
 • Všetky telekomunikačné zariadenia prepojené s VTS ST musia zodpovedať príslušným platným normám a doporučeniam ITU.
 • EMC spôsobilosť zariadenia musí byť preukázaná potvrdením podľa platných právnych predpisov.
 • Zariadenie a jeho inštalácia musia vyhovovať normám STN EN 60950 a súboru bezpečnostných noriem STN EN 33 2000.
Všetky zariadenia IC-Partnera v kolokačnom mieste musia byť umiestnené do uzamykateľných typizovaných skríň 600mm x 600mm x 2200mm, ktoré sú majetkom IC-Partnera a sú nainštalované podľa projektu vypracovaného ST. Skrine musia zodpovedať požiadavkám podľa ETS 300 119-2.

IC-Partner je povinný umožniť ST nepretržitý prístup k tej časti skrine, kde sa nachádza bodu prepojenia.

Vstupné a výstupné káble a prepojenia medzi stojanmi IC-Partnera v kolokačnom mieste budú vedené buď vo zdvojenej podlahe alebo cez káblové rošty, podľa technického riešenia kolokačnej miestnosti.

Minimálna veľkosť kolokačného miesta je 6 m2.

Služba Intrabuilding link (IL) slúži na spojenie bránovej ústredne s kolokačným priestorom IC-Partnera (podľa Zmluvy o kolokácii a súvisiacich zariadeniach) v prístupovom bode ST

Bod prepojenia je v tomto prípade v mieste ukončenia vedenia poskytovaného ST, na mieste kde vstupuje vedenie do odovzdávacieho DDF (HDDF) prevádzkovaného IC-Partnerom v kolokačnej miestnosti.

ST neprevádzkuje HDDF zariadenie v kolokačnom mieste. Spojenie sa bude realizovať prostredníctvom metalického kábla (2Mb/s).

Maximálna dĺžka Intrabuilding Link je 100 metrov od DDF ST.

IC-Partner bude používať Intrabuilding link výlučne na prístup k službám prepojených volaní ST, ako je to uvedené v Prílohe k tejto Zmluve. ST bude používať Intrabuilding link výhradne na prístup k službám prepojených volaní IC-Partnera podľa Prílohy tejto Zmluvy. IC-Partner nesmie ďalej predať alebo prenajať Intrabuilding link (alebo časť kapacity Intrabuilding link) tretím stranám.

IC-Partner je zodpovedný za privedenie telefónneho vedenia v káblovode prevádzkovanom IC-Partnerom alebo treťou stranou do nultej káblovej šachty ST alebo iného vhodného miesta podľa dohovoru. Nultá káblová šachta sa nachádza buď v priamom susedstve (so spoločnou stenou) alebo vo veľmi malej vzdialenosti (napr. na opačnej strane ulice) od prístupového bodu ST.

IC-Partner privedie kábel cez nultú káblovú šachtu a káblovú komoru do kolokačnej miestnosti. Pri privádzaní kábla je IC-Partner povinný dodržiavať všetky povinnosti podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Inštalácia prívodného vedenia bude prebiehať pod dohľadom ST.

Intrabulding link bude podporovať prepojené volania alebo kombináciu prepojených volaní a signalizačných správ na základe výberu. Ako nosné kanály alebo signalizačné linky v rámci Intrabuilding link budú použité určené kanály s kapacitou 64 kbit/s.

                                            Popis služieb prepojených volaní


“Služby prepojených volaní” zahŕňajú nasledovné kategórie služieb:
 • Služby odchádzajúcich volaní,
 • Služby ukončenia volaní,
 • Služby tranzitných volaní ST.
“Služby prepojených volaní ” sú v bode prepojenia obmedzené na nasledujúce druhy volaní:
 • základné PSTN/ISDN volania založené na nosnej službe reč a 3,1 kHz audio,
 • základné ISDN volania založené na neobmedzenej nosnej službe 64 kbit/s.
“Služba odchádzajúcich volaní ST” je prenos volania z telefónnej siete ST do telefónnej siete ICP. Bod vzniku volania sa nachádza v telefónnej sieti ST. Táto služba je ponúkaná preto, aby umožnila užívateľom ST prístup k službám ponúkaným IC-Partnerom.

“ST služby odchádzajúcich volaní ” zahŕňajú nasledovné služby:
 • Služba ST-A1: ST základné odchádzajúce volanie
 • Služba ST-A2: ST odchádzajúce volanie na čísla služby volanie na účet volaného ICP
 • Služba ST-A3: ST odchádzajúce volanie na informačné čísla ICP
 • Služba ST-A4: ST odchádzajúce volanie na čísla ICP pre Internet Dial-Up
 • Služba ST-A5: ST odchádzajúce volanie na čísla služieb ICP s rozdelením poplatkov a zvýšenou tarifou
 • Služba ST-A6: ST odchádzajúce volania na čísla ICP pre očíslovanie bodov prestupu do siete Internet
“Služba odchádzajúcich volaní IC-Partnera” je služba odchádzajúcich volaní poskytovaná IC-Partnerom, ktorých podmienkou je prenos volania z telefónnej siete ICP do telefónnej siete ST. Bod vzniku volania je v telefónnej sieti ICP. Táto služba je ponúkaná preto, aby umožnila užívateľom IC-Partnera prístup k službám ponúkaným ST alebo inými podnikmi poskytujúcimi slovenské pevné telefónne siete.

“Služby odchádzajúcich volaní IC-Partnera” zahŕňajú nasledujúce služby:
 • Služba ICP-A1: ICP základné odchádzajúce volanie
 • Služba ICP-A2: ICP odchádzajúce volanie na čísla služby volanie na účet volaného ST
 • Služba ICP-A3: ICP odchádzajúce volanie na informačné čísla ST
 • Služba ICP-A4: ICP odchádzajúce volanie na čísla ST pre Internet Dial-Up
 • Služba ICP-A5: ICP odchádzajúce volanie na čísla služieb ST s rozdelením poplatkov a zvýšenou tarifou
 • Služba ICP-A6: ICP odchádzajúce volania na čísla ST pre očíslovanie bodov prestupu do siete Internet
“ST služby ukončenia volaní” je prenos volania z telefónnej siete ICP do telefónnej siete ST. Volaný účastník je v telefónnej sieti ST alebo zahraničnej telefónnej sieti.

“ST služby ukončenia volaní ” zahŕňajú nasledovné služby:
 • Služba ST-B1: ST základné ukončenie volania
 • Služba ST-B2: ST ukončenie volania na čísla ohlasovne tiesňových volaní
 • Služba ST-B3: ST ukončenie volania do zahraničia
 • Služba ST-B4: ST ukončenie volania na čísla osobitných sietí ST
 • Služba ST-B5: ST ukončenie volania na skrátené čísla ST
“Služba ukončenia volaní v sieti ICP” je prenos volania z telefónnej siete ST do telefónnej siete ICP. Volaný účastník je v telefónnej sieti ICP.

“Služba ukončenie volania v sieti ICP” pozostáva z nasledovných služieb:
 • Služba ICP-B1: ICP základné ukončenie volania
 • Služba ICP-B4: ICP ukončenie volania na čísla osobitných sietí ICP
 • Služba ICP-B5: ICP ukončenie volania na skrátené čísla ICP
“Služba ST Tranzit” je prenos volania z telefónnej siete IC-Partnera do telefónnej siete tretej strany cez telefónnu sieť ST alebo prenos volania z telefónnej siete tretej strany do telefónnej siete IC-Partnera cez telefónnu sieť ST.

Poskytovanie služby "ST Tranzit" je podmienené uzavretím Zmluvy o prepojení medzi ST a treťou stranou.

“Služby ST Tranzit” zahŕňajú nasledovné služby:
 • Služba ST-C1: ST základný tranzit
 • Služba ST-C2: ST tranzit do slovenských mobilných sietí
 • Služby ST-C31 a ST-C32: ST tranzit na čísla služby volanie na účet volaného ICP
 • Služby ST-C41 a ST-C42: ST tranzit na čísla informačných služieb ICP
 • Služba ST-C5: ST tranzit na čísla osobitnej siete
 • Služba ST-C6: ST tranzit na skrátené čísla prevádzkované treťou stranou
 • Služby ST-C71 a ST-C72: ST tranzit na čísla služieb s rozdelením poplatkov a so zvýšenou tarifou ICP
                       Štruktúra a úroveň poplatkov za služby prepojených volaní

Existujú dve kategórie poplatkov za služby prepojených volaní:
 • Poplatok za zostavenie volania a
 • Poplatok za dĺžku volania berúc do úvahy spoplatňovanú dobu volania meraného na sekundovom základe.
Poplatky za služby prepojených volaní sa líšia podľa aktuálneho denného času. Rozdelenie príslušných časových rozpätí je definované v Prílohe tejto Zmluvy. Prepojené volanie bude spoplatňované jednou cenou, pokiaľ sa žiadna jeho časť nerealizuje v inej tarifnej prevádzke. Prepojené volanie, ktoré sa nerealizuje len v jednej tarifnej prevádzke bude pomerne spoplatnené podľa taríf v príslušných tarifných prevádzkach.

Poplatky za služby prepojených volaní účtované za daný druh prepojeného volania sú upresnené v Prílohe k tejto Zmluve.

                                                            Kvalita služby

Dostupnosť prepojovacieho vedenia

Dostupnosť bude meraná na prepojovacom vedení (IL, resp. spojovací okruh) medzi telefónnou sieťou ST a telefónnou sieťou IC-Partnera v danom prístupovom bode. Dostupnosť je definovaná podľa nasledovnej rovnice:

                  S čas nedostupnosti prepojovacieho vedenia v referenčnom období (hod)

V ( % ) = (1 - ---------------------------------------------------------------------------------------) . 100

                                    8 760 ( hod ) x počet prepojovacích vedení


Dostupnosť bude meraná v súlade s odporúčaním ITU M.1016. Do času nedostupnosti prepojovacieho vedenia za nezapočítava doba trvania plánovaných odstávok, ktoré si zmluvní partneri navzájom nahlásia. Referenčné obdobie pre meranie dostupnosti zahŕňa jeden kalendárny rok.

Priemerná dostupnosť je
 • pre skupiny prepojovacích vedení pozostávajúce z viac ako 10 prepojovacích vedení: 99.5 %
 • pre skupiny prepojovacích vedení pozostávajúce z menej ako 10 prepojovacích vedení: 97.5 %
V tomto kontexte je “skupina prepojovacích vedení” množinou IL, resp. spojovacích okruhov v danom prístupovom bode ST.

Efektivita prenášanej prevádzky

Podiel obsadení ukončených odozvou

Podiel obsadení ukončených odozvou je definovaný nasledovne:


                                Počet prihlásení na prepojovacom vedení

ASR( % )= -------------------------------------------------------------------------------- (* 100)

                Počet volaní, pre ktoré bolo nájdené voľné spojovacie poleASR – answer seizure ratio

Parametre budú zbierané za dohodnutý časový interval a vyhodnocované budú 1x mesačne.

Meranie je vykonávané využitím interných meraní na spojovacích systémoch (merania sú definované výrobcom spojovacieho systému v zmysle odporúčania ITU-T E.425) v bode prepojenia na odchádzajúcich prepojovacích vedeniach. Podiel obsadení ukončených odozvou je definovaný vo vzťahu k hodinovej perióde.

Podiel obsadení neukončených odozvou (a) je definovaný ako doplnok k ASR: (1-ASR). Podiel obsadení neukončených odozvou by nemal presiahnuť hodnotu 0,5.

Neúspešné volania

Neúspešné volanie je pokus o volanie na platné číslo navolené po príchode oznamovacieho tónu, ak na prípojke volajúceho nie je rozpoznaná požadovaná indikácia z VTS alebo privátnej siete obsluhujúcej vzdialeného účastníka do 30 sek od okamihu, keď bola sieťou prijatá adresná informácia potrebná na zostavenie spojenia.

                                 Podiel Neúspešných Volaní (%) = 100 – NER

NER (Network Effectiveness Ratio vyjadruje schopnosť siete úspešne dopraviť volanie do želaného bodu na koncové zariadenie. Na rozdiel od ASR, parameter NER vylučuje vplyv správania sa účastníka a koncového zariadenia.


                    Počet volaní končiacich prihlásením alebo chybou účastníka

NER(%) = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- * 100

                                              Celkový počet volaní


Parameter NER je sledovaný a vyhodnocovaný monitorovacím systémom signalizácie č.7 v zmysle odporúčania ITU-T E.425. To znamená, že do počtu volaní končiacich prihlásením alebo chybou účastníka sa započítavajú volania, ktoré sú ukončené CV (Cause Value) 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 50, 53, 55, 57, 87, 88, 90.

Parametre budú zbierané za dohodnutý časový interval a vyhodnocované budú 1x mesačne.

Podiel neúspešných volaní sledovaných zo siete ST do siete IC-Partnera nesmie presiahnuť 4 percentá.

        Fyzické a signalizačné charakteristiky služieb ST súvisiacich s implementáciou siete

Fyzické charakteristiky spojovacích okruhov

Prepojovacie vedenia budú realizované cez toky 2048 kbit/s. Rozhranie prepojenia 2048 kbit/s je elektrické s výnimkou prepojenia formou In-Span. Táto časť definuje fyzické a elektrické charakteristiky prepojovacích vedení v bode prepojenia.

Fyzické charakteristiky sa musia prispôsobiť normám a odporúčaniam nasledovných orgánov (v poradí dôležitosti):
 • ETS normám; a
 • IEC normám; a
 • ITU-T odporúčaniam.
Fyzické a elektrické charakteristiky elektrických rozhraní tokov 2048 kbit/s musia byť v súlade s ITU-T G.703.

Pokiaľ sa vyžaduje súhlas Telekomunikačného úradu SR na používanie zariadenia v priestoroch zákazníka, zariadenie musí zodpovedať príslušným normám, určeným Telekomunikačným úradom SR.

2048 kbit/s prepojovacie vedenia pre službu IL budú ukončené na HDDF v kolokačnom mieste v prenájme IC-Partnera. 2048 kbit/s prepojovacie vedenia pre službu CSI budú ukončené na DDF vo vyhradenom mieste vo vnútri bodu prestupu IC-Partnera. HDDF aj DDF musia byť zaistené voči neautorizovanej manipulácii. Skrinka (CTU), v ktorej sú umiestnené bude uzamknuteľná, alebo bude umiestnená v osobitnej zamknutej miestnosti.

Prenosové charakteristiky súvisiace so vzájomným prepojením sietí

Štandardne sa signalizačné informácie umiestňujú do časového intervalu (Time Slot) TS1 prvého 2048 kbit/s prepojovacieho vedenia tam, kde je potrebná signalizačná linka. V prípade potreby viacerých signalizačných liniek je signalizačná linka prednostne umiestnená do časového intervalu TS1 ďalšieho 2048 kbit/s prepojovacieho vedenia. Zmluvné strany sa však môžu vzájomne dohodnúť, ktorý iný časový interval(y) použijú pre signalizačnú(é) linku(y)

Strany dajú k dispozícii transparentné vedenia. Obe strany podniknú potrebné opatrenia na obmedzenie javov ozveny v súlade s odporúčaním ITU-T G.131. Zariadenia na reguláciu ozveny nebudú použité, ak “celkový čas jednosmerného prechodu cesty ozveny hovoriaceho” je menší ako 25 ms, v súlade s ITU-T G.131 odsek 4.1. S prihliadnutím na odporúčanie ITU-T G.114 mali by byť v oboch smeroch dosiahnuté hodnoty rozdelenia bilancie oneskorenia prenosu v pevnej sieti:

Časť prenosu Oneskorenie
Koniec spojenia v sieti ST - prístupový bod

9 ms

Bod prestupu – Koniec spojenia v sieti ICP

9 ms

 

Hodnoty bilancie oneskorenia nesmú byť prekročené u najmenej 95% volaní pre každú oddelenú časť prenosu. Každá zo strán je zodpovedná za zabezpečenie dosiahnutia týchto hodnôt vo svojej časti prenosu. Pre volania zahraničným zákazníkom je maximálna hodnota bilancie oneskorenia 11 ms pre prenosovú časť od koncového bodu siete mimo územia Slovenska až po bod prepojenia / prístupový bod na Slovensku. V prípade potreby budú použité zariadenia na reguláciu ozveny, aby sa podarilo dosiahnuť odstránenie rušivého echa spôsobeného dlhším časom jednosmerného prechodu cesty ozveny hovoriaceho.

Signalizácia

Signalizácia bude v súlade so signalizačným protokolom SS7 ISUP CS verzia 1, edícia 2 zo dňa 29.10.1997.

Optické prepojenie

Optické káble, optické vlákna a SDH zariadenia musia spĺňať technické špecifikácie uvedené v Zmluve.

Optické káble

Použité budú optické káble s voľnou sekundárnou ochranou trubkovej konštrukcie (loose tube) bez metalických prvkov pre zafukovanie/zaťahovanie do HDPE rúr horľavého (obvykle vo vonkajšom prostredí) alebo nehorľavého (vždy vo vnútorných priestoroch) prevedenia. Maximálny dovolený počet voľne uložených samostatných vlákien v jednej trubičke je 12.

Iné konštrukcie optických káblov je možné použiť iba po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení. Zakazuje sa použitie zafukovaných vlákien (napr. SIROCO systém a pod.).

Maximálny vonkajší priemer optického kábla nesmie presiahnuť 15 mm.

Polomer ohybu trvalo nainštalovaného kábla musí byť väčší ako 20-násobok vonkajšieho priemeru optického kábla.

Pri inštalácií optického kábla musia byť dodržané všetky podmienky stanovené jeho výrobcom.

Optické vlákna

Vlastnosti optických vlákien, ktoré budú použité pre optické prepojenie musia byť v súlade s odporúčaniami ITU-T G.652.b. a IEC 60793-2-50 B.1.1.

Optické rozvádzače (ODF)

ODF musia byť zaistené proti neautorizovanej manipulácii. Doporučuje sa použiť samostatný rozvádzač (rack H/W/D 2200/600/600) alebo samostatnú vaňu (subrack), ktorý je možné umiestniť do stojana ETSI alebo 19“.

ODF musí byť konštruovaný tak, aby bolo možné uloženie prebytočných dĺžok (min. 2,5m) patchcordov/ pigtailov (fibre storage).

Káblové rezervy

V objektoch ST, a. s. musí byť káblová rezerva min. 30 m dlhá, umiestnená na držiaku primeranej veľkosti k profilu kábla.

V prípade optických spojok v káblových šachtách alebo voľnom teréne musí byť z každej strany kábla ponechaná min. káblová rezerva 15m.

Optické spojky

Optické spojky umiestnené v objektoch ST, a. s. musia byť uložené (umiestnené) na držiaku spolu s káblovou rezervou. Rozmery musia byť primerané veľkosti profilu kábla.

SDH zariadenia

Obidve strany inštalujú SDH zariadenia, ktoré budú spĺňať nasledovné podmienky:

STM-1 signál musí podľa ITU odporúčania G.707 spĺňať parametre:
 • bitovej rýchlosti,
 • štruktúry rámca,
 • štruktúry mapovania a multiplexovania,
 • funkčnosti hlavičiek (overheads).
STM-1 optické prepojenie sa zrealizuje na vlnovej dĺžke 1310 nm a to jedným z dvoch typov optického rozhrania S-1.1 alebo L-1.1 (podľa ITU odporúčania G.957 a G.958).