Slovanet, a.s. - GTS Slovakia, s.r.o. z 26.10. 2005

                                                     ZMLUVA O PREPOJENÍTÚTO ZMLUVU O PREPOJENÍ (ďalej len "zmluva") uzatvorili podľa § 28 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi sebou dňa 26. októbra 2005 zmluvné strany:spoločnosť Slovanet a.s. so sídlom Zahradnícka 151, 821 08, Bratislava 2

IČO: 35 765 143

IČ DPH: SK2020254621

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sa, vložka č. 2103/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, číslo účtu 2625191125/1100

v zastúpení: Ing. Peter Máčaj, podpredseda predstavenstva

(ďalej "spoločnosť SLOVANET")

a

spoločnosť GTS Slovakia s.r.o.
so sídlom Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

IČO: 31 366 929

IČ DPH: SK2020353049

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 6505/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava, číslo účtu 2621455955/1100

v zastúpení: Ing. Branislav Brezovič, konateľ

(ďalej "spoločnosť GTS")


                                                          Preambula

§ VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť SLOVANET je podnikom poskytujúcim verejnú elektronickú komunikačnú sieť a poskytovateľom verejnej telefónnej služby prostredníctvom tejto siete v rozsahu licencií, individuálnych povolení a všeobecných povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky;

§ VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť GTS je podnikom poskytujúcim verejnú elektronickú komunikačnú sieť a poskytovateľom verejnej telefónnej služby prostredníctvom tejto siete v rozsahu licencií, individuálnych povolení a všeobecných povolení vydaných Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky;

§ VZHĽADOM NA TO, že obe zmluvné strany majú záujem a povinnosť na základe tejto zmluvy navzájom prepojiť nimi prevádzkované verejné elektronické komunikačné siete v súlade s § 28 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách;

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO:

ČLÁNOK 1. DEFINÍCIE

Nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto zmluve tento význam:


1.1 "Zmluva" znamená túto zmluvu a Prílohy I., II., III. a IV., ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

1.2 "Volanie" znamená elektronické komunikačné spojenie zostavené prostredníctvom verejnej telefónnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú komunikáciu v reálnom čase.

1.3 "Vnútroštátne volanie" znamená volanie, v ktorom volajúca strana nepoužije medzinárodné rozlišovacie číslo na dosiahnutie volanej strany alebo použije medzinárodné rozlišovacie číslo domovskej krajiny na dosiahnutie volanej strany.

1.4 "Medzinárodné volanie" znamená volanie, v ktorom volajúca strana použije medzinárodné rozlišovacie číslo inej krajiny ako domovskej na dosiahnutie volanej strany.

1.5 "Správa" znamená (a) hlas, hudbu, dáta a ostatné zvuky a informácie; a (b) signály prenášané medzi sieťou SNET a sieťou GTS, ktoré sa používajú na výmenu informácií, aktiváciu alebo ovládanie zariadenia alebo prístroja.

1.6 „Komunikačné služby“ znamenajú verejné elektronické komunikačné služby ako sú verejná telefónna služba a verejná elektronická komunikačná služba prenosu dát, ktoré sú zmluvné strany oprávnené poskytovať svojim užívateľom.

1.7 "Sieť SNET" znamená pevná verejná elektronická komunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná spoločnosťou SLOVANET na základe licencie č. 9673/2002 udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 4. decembra 2002, ktorá nadobudla právoplatnosť a účinnosť dňa 19. decembra 2002.

1.8 "Sieť GTS" znamená pevná verejná elektronická komunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná spoločnosťou GTS na základe licencie č. 9724/2002 udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2002, ktorá nadobudla právoplatnosť a účinnosť dňa 18. decembra 2002.

1.9 "Systém" znamená sieť SNET alebo sieť GTS podľa kontextu, a "systémy" znamenajú spoločne sieť SNET a sieť GTS

1.10 "MSX" znamená digitálnu ústredňu siete SNET, ktorú prevádzkuje spoločnosť SLOVANET

1.11 „MSY“ znamená digitálnu ústredňu siete GTS, ktorú prevádzkuje spoločnosť GTS

1.12 "Prepojenie" znamená fyzické a logické prepojenie siete SNET a siete GTS podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, alebo fyzické a logické prepojenie ľubovoľného systému s inou elektronickou komunikačnou sieťou.

1.13 „Bod prepojenia“ znamená bod (Point of Interconnection - PoI), v ktorom sú systémy oboch zmluvných strán vzájomne fyzicky a logicky prepojené, a cez ktorý môžu byť správy prenášané z jedného systému do druhého. Každý bod prepojenia je bodom rozhrania medzi ich systémami.

1.14 „Spojovací okruh“ znamená telekomunikačný okruh o kapacite 2 048 kbit/s, ibaže sa zmluvné strany dohodli inak, zriadený a slúžiaci na účely prepojenia.

1.15 "Prenajatý okruh" znamená telekomunikačný okruh poskytnutý zmluvnej strane treťou stranou na základe zmluvy o prenájme okruhov alebo inej podobnej zmluvy.

1.16 „Účastník“ je užívateľ elektronických komunikačných služieb niektorej zo zmluvných strán, ktorý na základe zmluvy o pripojení uzavretej s niektorou zo zmluvných strán využíva sieť SNET alebo sieť GTS.

1.17 „Tretí poskytovateľ“ je iný oprávnený poskytovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete v Slovenskej republike alebo zahraničí.

ČLÁNOK 2. PREDMET ZMLUVY A PODMIENKY PREPOJENIA.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vzájomné prepojenie siete SNET prevádzkovanej spoločnosťou SLOVANET so sieťou GTS prevádzkovanou spoločnosťou GTS za účelom poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb užívateľom oboch zmluvných strán, pri dodržaní príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti elektronických komunikácií najmä zákona o elektronických komunikáciách a príslušných technických noriem ako aj všeobecných a individuálnych povolení a licencií pridelených obom zmluvným stranám, ktoré ich oprávňujú na vykonávanie relevantných elektronických komunikačných činností. Zmluvné strany si budú poskytovať vzájomné prepojenie tak, aby užívatelia jednej zmluvnej strany mali prístup k verejným elektronickým komunikačným službám druhej zmluvnej strany.

2.2 Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje v bodoch prepojenia uvedených v Prílohe I tejto zmluvy. Pri zriaďovaní týchto bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v rámci oboch systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Rozsah povinností oboch zmluvných strán pri zriaďovaní a inštalácií zariadení ako aj spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v jednotlivých bodoch prepojenia je stanovený v Prílohe I zmluvy.

2.3 Prepojenie medzi sieťou SNET a sieťou GTS musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe I., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Každá zmluvná strana zaistí kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe I., a to podľa hodnôt nameraných na príslušnej strane bodu prepojenia každej zmluvnej strany.

2.4 Po prijatí správy vo svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy do systému druhej zmluvnej strany, prípadne do systému tretieho poskytovateľa.

2.5 Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy prenášané medzi svojimi systémami cez body prepojenia uvedené v Prílohe I tejto zmluvy.

2.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení opodstatneného oznámenia jednou zo zmluvných strán o tom, že objemy volaní pravdepodobne presiahnu hodnoty kapacity uvedené v tejto Prílohe, začnú rokovania v dobrej viere o zriadení dodatočnej kapacity a/alebo zriadení dodatočných bodov prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity bodu prepojenia a pri zriaďovaní takýchto ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v systémoch oboch zmluvných strán, ktoré sú, podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. V prípade potreby nového (dodatočného) bodu prepojenia sa k jeho zriadeniu pristúpi po vzájomnej dohode zmluvných strán.

2.7 Každá zmluvná strana bude dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe I. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia a dodržiavania požiadaviek na jeho kvalitu uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy.

2.8 Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na zaistenie toho, že k sieti SNET a sieti GTS budú pripojené iba koncové telekomunikačné zariadenia užívateľov vyhovujúce príslušným technickým normám schváleným Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky. Zmluvné strany vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce telekomunikačné zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

2.9 Zmluvné strany sú povinné si navzájom umožniť umiestnenie telekomunikačných zariadení alebo okruhov nevyhnutných na zriadenie a prevádzku prepojenia podľa tejto zmluvy, v svojich nehnuteľnostiach alebo prevádzkách a na svojich nosičoch antén prípadne iných konštrukciách, ak tomu nebráni technická prekážka, alebo právo tretej strany nezlučiteľné s uvedeným umiestnením telekomunikačných zariadení alebo okruhov. V prípade, ak je telekomunikačné zariadenie alebo okruh jednej zmluvnej strany slúžiaci na účely prepojenia umiestnený v priestoroch druhej zmluvnej strany je táto povinná umožniť vstup oprávneným osobám prvej zmluvnej strany do týchto priestorov za účelom inštalácie, údržby a vykonávania opráv týchto prepojovacích zariadení.

2.10 Každá zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém so sieťou elektronickej komunikácie tretieho poskytovateľa, pričom je oprávnená smerovať správy vzniknuté v sieti tretieho poskytovateľa do systému druhej zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.11 Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rozhraní a systémov siete SNET spoločnosti SLOVANET, spojovacích okruhov a zariadení používaných pre prepojenie so sieťou GTS prevádzkovanou spoločnosťou GTS si zabezpečí spoločnosť SLOVANET na vlastné náklady. Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rozhraní a systémov siete GTS spoločnosti GTS, spojovacích okruhov a zariadení používaných pre prepojenie so sieťou SNET prevádzkovanou spoločnosťou SLOVANET si zabezpečí spoločnosť GTS na vlastné náklady.

2.12 Poplatky súvisiace so zabezpečením prepojenia v bodoch prepojenia sa delia v rovnakej miere medzi každú zo zmluvných strán.

ČLÁNOK 3. CENY A PLATBY

3.1 Za prepojenie a ďalšie služby poskytované na základe tejto zmluvy:

(a) spoločnosť SLOVANET súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti GTS na základe cien za prepojenie podľa článku 3, ako aj Prílohy II (ceny služieb prepojených volaní) tejto zmluvy; a

(b) spoločnosť GTS súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti SLOVANET na základe cien za prepojenie podľa článku 3, ako aj Prílohy II (ceny služieb prepojených volaní) tejto zmluvy; ktoré sa stanovia v súlade s ustanoveniami tohto článku


3.2 Spoločnosť SLOVANET uhradí spoločnosti GTS ceny uvedené v Prílohe II, a to za prepojenie volaní zo siete SNET do siete GTS (zo siete GTS do siete SNET, ak ide o volania na čísla bezplatných volaní v sieti spoločnosti SLOVANET), ktoré sú uvedené v Prílohe I, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.3 Spoločnosť GTS uhradí spoločnosti SLOVANET ceny uvedené v Prílohe II za prepojenie volaní zo siete GTS do siete SNET (zo siete SNET do siete GTS, ak ide o volania na čísla bezplatných volaní v sieti spoločnosti GTS), ktoré sú uvedené v Prílohe I, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.4 Jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté v Prílohe II sú uvedené v Slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak. Ceny za prepojenie uvedené v Prílohe II sa vypočítavajú na základe sekundového odpočtu prepojených volaní, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe II uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že volania trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu.

3.5 Zučtovacím obdobím pre zúčtovania cien za prepojenie je jeden kalendárny mesiac. Pre účely výpočtu cien za prepojenie podľa vyššie uvedených ustanovení ods. 3.2 až 3.4, sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky volania, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období a časti volaní, ktorá sa uskutoční v jednom zúčtovacom období bez ohľadu na to, či volanie začalo alebo skončil v inom zúčtovacom období. Ak v priebehu trvania volania dôjde k zmene časového pásma pre silnú a slabú prevádzku, delí sa na určenie ceny čas uskutočneného volania do príslušných časových období.

3.6 Pre účely tohto oddielu sa ceny za prepojenie vzťahujú na všetky volania, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú na volania:

(a) na neexistujúce číslo; a

(b) na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.


S výhradou predchádzajúcich ustanovení, začne účtovanie za volania prenášané z jedného systému do druhého v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého volanie vyšlo, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého volanie vyšlo, prenesený signál uvoľnenia linky.

3.7 Každá zmluvná strana môže jednostranne zmeniť Prílohu II tejto zmluvy zmenou cien volaní na jednotlivé destinacie alebo prefixy do svojej siete, pričom v prípade zvýšenia cien takúto skutočnosť oznámi faxom aj elektronickou poštou druhej zmluvnej strane najmenej 10 dní vopred. Ak jedna zo zmluvných strán zníži ceny volaní na určité destinácie alebo prexify, je poviná to oznámiť druhej zmluvnej strane faxom alebo elektronickou poštou. Ak jedna zo zmluvných strán aj napriek oznámeniu druhej zmluvnej strany o zmene cien na určité volania pokračuje v posielaní prevádzky do siete druhej zmluvnej strany, tak takáto skutočnosť bude považovaná za akceptovanie zmeny ceny.

3.8 Oznámenia podľa ustanovenia oddielu 3.7 tohto článku sa oznamujú kontaktným osobám podľa Prilohy IV tejto zmluvy.

ČLÁNOK 14. ZAČIATOK A DOBA ÚČINNOSTI ZMLUVY

14.1 Táto zmluva nadobudne účinnosť k dátumu uvedenému v jej záhlaví a uzatvára sa na dobu neurčitú.

14.2 Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Žiadne ustanovenie tejto zmluvy neukladá akejkoľvek zmluvnej strane, aby konala čokoľvek, čo nie je dovolené podľa licencie alebo iného oprávnenia udeleného zmluvnej strane na vykonávanie relevantných elektronických komunikačných činností, alebo aby sa zdržala vykonať čokoľvek, čo vyžaduje licencia alebo iné oprávnenie.

NA DÔKAZ PREJAVENEJ VÔLE bola táto zmluva podpísaná v mene zmluvných strán vyššie uvedeného dňa. Každá zo zmluvných strán prehlasuje a zaručuje, že osoba, ktorá podpísala túto zmluvu v jej mene, je k tomu plne oprávnená.

PRÍLOHA I.

15 KVALITA SLUŽBY

15.1 Všeobecne

15.1.1 Každá zmluvná strana zabezpečuje, kontroluje a vyhodnocuje plnenie ukazovateľov kvality telefónnej služby.

15.1.2 Každá zmluvná strana bude testovať svoju vlastnú infraštruktúru, aby zabezpečila, že stanovené úrovne kvality služieb sú stále plnené. Keď kvalita nie je na dohodnutej úrovni, realizuje príslušné akcie na jej obnovenie.

15.1.3 Zmluvné strany si budú vymieňať testovacie čísla a ďalšie technické informácie, kedykoľvek je to možné a potrebné.

15.3 Účinnosť prenášanej prevádzky

15.3.1 Úspešnosť volaní

15.3.1.1 Úspešnosť volaní (%) v priebehu sledovaného obdobia (ukazovateľ ASR – Answer Seizure Ratio podľa odporúčania ITU-T E.411) je definovaná nasledovne:

asr vzorec

15.3.1.2 Hodnota ukazovateľa ASR je meraná v pravidelných cykloch, súčasne v oboch sieťach, v súlade s dohodnutým harmonogramom meraní.

15.3.1.3 Údaje potrebné pre vyhodnocovanie úspešnosti volaní sú získavané z reálnej prevádzky na zväzkoch okruhov v jednotlivých bodoch prepojenia sietí v sledovanom období, napr. využitím interných meraní v bránových ústredniach.

15.3.1.4 Minimálna hodnota tohto ukazovateľa nesmie byť nižšia ako 55 %. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa ASR platí, že presmerované hovory sú považované za úspešné.

15.3.1.5 V prípade, že ukazovateľ ASR klesne pod úroveň 55 %, zmluvná strana, ktorej sieť zapríčinila pokles tohto ukazovateľa, vykoná náležité kroky pre obnovenie dohodnutej úrovne kvality.