Slovenské telekomunikácie majú významný vplyv na telekomunikačnom trhu

06.08.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodol, že Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST) majú významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Výška podielu spoločnosti ST na trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete je 100 %. TÚ SR týmto rozhodnutím súčasne zrušil svoje rozhodnutie o tom, že ST majú významný vplyv na telekomunikačnom trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Predseda TÚ SR vyhovel rozkladom spoločností EuroTel Bratislava a Orange Slovensko a zrušil rozhodnutia TÚ SR o tom, že tieto spoločnosti majú významný vplyv na telekomunikačnom trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete. Rozhodnutia predsedu sú konečné.

Úrad na základe údajov z Ročného výkazu o výnosoch, nákladoch, zamestnanosti a investíciách telekomunikačných podnikov za rok 2002 ako aj zohľadniac ustanovenie § 54 ods. 5 zákona o telekomunikáciách dospel k záveru, že výška podielu spoločnosti ST, a.s. na trhu verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete je 100 %. Rozhodnutie o určení významného vplyvu na telekomunikačnom trhu nemá žiadnu súvislosť s pripravovaným návrhom zákona o elektronických komunikáciách, ale súvisí s liberalizáciou telekomunikačného trhu a vytvorením podmienok aj pre ďalších prevádzkovateľov telekomunikačných sietí a poskytovateľov telekomunikačných služieb s cieľom zabezpečiť a udržiavať konkurenčné prostredie na telekomunikačnom trhu podľa zákona o telekomunikáciách.

Úrad i predseda TÚ SR dospeli k rozhodnutiu zrušiť rozhodnutia o významnom vplyve spoločností Slovenské telekomunikácie, EuroTel Bratislava a Orange Slovensko na základe skutočnosti, že relevantný trh bol v odôvodnení predmetných rozhodnutí definovaný ako trh verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete, pričom zahŕňal verejnú telefónnu službu poskytovanú prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a verejnú telekomunikačnú službu poskytovanú prostredníctvom verejnej mobilnej telekomunikačnej siete. Takto definovaný relevantný trh v sebe zahŕňa služby, ktoré nie sú z hľadiska technických charakteristík pre užívateľa vzájomne zastupiteľné.

TÚ SR pri zrušených rozhodnutiach postupoval v súlade s vtedy platnými smernicami EÚ, ktoré trh prepojenia definujú rovnakým spôsobom, ako relevantný trh definoval úrad. Úrad sa takto snažil určiť podmienky na trhu prepojenia vzhľadom na nedokonalosti zákona o telekomunikáciách.

Doterajšie právoplatné rozhodnutia TÚ SR o významnom vplyve na telekomunikačnom trhu: Slovenské telekomunikácie v službe prenájom telekomunikačných okruhov, EuroTel a Orange vo verejnej telefónnej službe poskytovanej prostredníctvom verejnej mobilnej telekom siete. Bližšie informácie tu.

Vysvetlivky:

§ 54 ods. 5 zákona o telekomunikáciách: "Poskytovateľ verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej telekomunikačnej siete môže začať poskytovať túto službu najskôr 1. januára 2003; to neplatí, ak sú ním Slovenské telekomunikácie, a. s., a ich právny nástupca."

V zmysle zákona o telekomunikáciách je prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu povinný na základe zmluvy umožniť inému prevádzkovateľovi alebo poskytovateľovi služby pripojenie do jeho verejnej telekomunikačnej siete, ďalej je povinný umožniť vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí za podmienok stanovených v zákone. Ak je to potrebné vo verejnom záujme na ochranu užívateľov verejnej telekomunikačnej služby alebo na ochranu telekomunikačného trhu, tak jeho ceny za verejné telekomunikačné služby podliehajú regulácii cien.

V Bratislave 6. augusta 2003.