Slovenskej republike žaloba nehrozí

26.04.2004, Tlačová správa
Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) vo stanovisku upozornila na fakt, že Európska komisia (EK) v týchto dňoch žaluje šesť členských štátov Európskej únie (Belgicko, Nemecko, Grécko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko) na Európskom súdnom dvore za nedostatočnú implementáciu nových pravidiel pre elektronické komunikácie. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) si podľa overených informácií dovoľuje upozorniť, že EK tak urobila z dôvodu neimplementovania nového regulačného rámca EÚ do národnej legislatívy uvedených krajín. Na rokovaní Komunikačného výboru Európskej komisie bola zverejnená informácia, že Slovenská republika spolu s Maďarskom predbehli implementáciou nového regulačného rámca EÚ do národnej legislatívy nielen všetky krajiny pristupujúce do EÚ, ale aj časť krajín EÚ. Obe krajiny majú účinný nový zákon od 1. januára 2004. EK z uvedeného dôvodu uviedla Slovenskú republiku ako vzor pre ostatné pristupujúce krajiny. ATO vo svojom stanovisku uznáva, že „na Slovensku boli nové pravidlá pre elektronické komunikácie zahrnuté do zákona o elektronických komunikáciách.“ Treba poznamenať, že tento zákon bol platný a účinný v jednom dni, na rozdiel od niektorých iných dôležitých zákonov, keď bolo medzi platnosťou a účinnosťou ponechané určité obdobie na prispôsobenie sa podmienkam nového zákona.

Slovenská republika navyše dokončuje aj sekundárnu legislatívu. TÚ SR 30.4 2004 uverejní vo Vestníku TÚ SR päť z celkovo siedmych pripravených všeobecne záväzných právnych predpisov k zákonu o elektronických komunikáciách. Z deviatich všeobecne záväzných právnych predpisov je sedem pripravených. Na príprave ďalších dvoch predpisov TÚ SR intenzívne pracuje.

ATO vo svojom stanovisku uvádza, že „ani bezmála štyri mesiace po prijatí novej právnej úpravy sa v tejto oblasti pomery nemenia.“ Toto vyjadrenie nezodpovedá skutočnosti. TÚ SR rozhodnutím určil relevantné trhy, ktoré analyzuje s cieľom zistiť, či na nich existuje efektívna súťaž, vyhlásil všeobecné povolenie na poskytovanie sietí a služieb, ktorým oslobodil „malých operátorov“ od oznamovacej povinnosti a administratívnych úhrad a ostatným znížil administratívne úhrady, zverejnil plán využitia frekvenčného spektra a pod. Vo veci prepojenia sietí úrad vstúpil do prebiehajúcich rokovaní o prepojení sietí ST a spoločností, ktoré majú reálny záujem podnikať v oblasti pevných verejných telefónnych služieb. Rokovania sú v pokročilom štádiu, čo musí byť ATO známe. Úrad rozhodne o prepojovacích dohodách v krátkom čase, podstatne skôr, ako mu teoreticky ukladá zákon.

„ATO však s poľutovaním konštatuje, že bezmála štyri roky po vzniku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorý bol vytvorený za účelom vytvárania podmienok pre podnikanie v telekomunikačnom prostredí, sa slovenský telekomunikačný trh nehýbe z miesta. Práve naopak, prehlbujú sa rozdiely v porovnaní s ostatnými pristupujúcimi krajinami.“ Predovšetkým TÚ SR nevznikol v roku 2000, ale už pre jedenástimi rokmi. V polovici roku 2000 sa úradu podstatne zmenili kompetencie – stal sa z neho regulátor v oblasti telekomunikácií. Stav trhu nezapríčinil TÚ SR, ale predovšetkým nedostatočný predchádzajúci zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, ktorý sa napriek dvom pokusom nedočkal novelizácie a úrad tak nemal dostatočné kompetencie. Úrad verejne podporil novely zákona.

„ATO formálnu implementáciu regulačného rámca nepovažuje za dostatočnú a vyzýva kompetentné orgány, aby zabezpečili faktické zavedenie pravidiel Európskej únie pre elektronické komunikácie do praxe. V opačnom prípade hrozí Slovenskej republike už o niekoľko dní reálny postih zo strany Európskej komisie, podobne ako súčasným členským štátom EÚ.“ TÚ SR považuje toto tvrdenie za hrubé zavádzanie verejnosti. EK pripravuje postih niektorých krajín z dôvodu neimplementovania nového regulačného rámca EÚ do národnej legislatívy uvedených krajín. Slovenská republika má nielen nový zákon a vypracovanú takmer kompletnú sekundárnu legislatívu, ale aj má v zákone stanovené oveľa tvrdšie termíny, ako napr. v Maďarsku. Čo je však dôležitejšie TÚ SR tieto termíny plní. Konkrétne môžeme spomenúť určenie relevantných trhov, ktoré úrad určil v o polovicu kratšom termíne, ako určuje zákon. Ďalej TÚ SR má vykonať analýzu relevantných trhov do polovice roku 2004, čo predstavuje termín 6 mesiacov. Napr. v Maďarsku má regulátor termín 9 mesiacov.

V Bratislave 26. apríla 2004.