Slovensko predbehlo v telekomunikačnej oblasti všetky krajiny pristupujúce do EÚ

30.03.2004, Tlačová správa
Slovenská republika (SR) vďaka Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR), ako prvá z krajín pristupujúcich do EÚ, vypracovala a sprístupnila špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní. Ďalšie prvenstvo v telekomunikačnej oblasti SR získala vďaka zákonu o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004. SR spolu s Maďarskom predbehli implementáciou nového regulačného rámca EÚ nielen všetky krajiny pristupujúce do EÚ, ale aj časť krajín EÚ.

V dňoch 23. - 24. marca sa v Luxemburgu konalo 15. zasadnutie TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee - Výbor pre posudzovanie zhody a trhový dohľad v telekomunikáciách), ktorého sa zúčastnil aj zástupca TÚ SR. Z rokovaní so zástupcami pristupujúcich krajín vyplynulo, že z pristupujúcich krajín zatiaľ sprístupnila špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní iba SR. Vypracovanie špecifikácií rádiových rozhraní vyplýva z čl. 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 1999/5/EC z 9. marca 1999 o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody, ktorá bola prevzatá nariadením vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia. Špecifikácie regulovaných rádiových rozhraní obsahujú dôležité informácie pre výrobcov a dovozcov rádiových zariadení, poskytovateľov sietí a služieb (t.j. telekomunikačných operátorov) a koncových užívateľov služieb.

Na rokovaní Komunikačného výboru Európskej komisie, ktorého sa zúčastnil zástupca TÚ SR, bola zverejnená informácia, že SR spolu s Maďarskom predbehli implementáciou nového regulačného rámca EÚ nielen všetky krajiny pristupujúce do EÚ, ale aj časť krajín EÚ. Obe krajiny majú účinný nový zákon od 1. januára 2004 a tak predbehli aj krajiny EÚ, ako sú napr. Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko.

Zákon o elektronických komunikáciách vznikol pod gestorským vedením rezortného ministerstva. TÚ SR sa podieľal na tvorbe zákona a využil aj všetky možnosti na pripomienkovanie jeho navrhovaného znenia. Účelom zákona o elektronických komunikáciách je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR. Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ.


V Bratislave 30. marca 2004.