Slovensko prerokovalo so šiestimi štátmi návrhy digitálnych sietí (DVB-T)

14.01.2005, Tlačová správa
V dňoch 10 – 13. januára 2005 sa na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ SR) konalo mnohostranné koordinačné rokovanie k návrhom sietí terestriálneho digitálneho TV vysielania (DVB-T) na úrovni regulátorov v oblasti elektronických komunikácií. Okrem Slovenskej republiky, ktorú zastupoval TÚ SR sa na rokovania zúčastnili zástupcovia regulátorov z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska a Chorvátska. Zúča stnené krajiny prerokovali návrhy digitálnych sietí (DVB-T), ktoré v zmysle záverov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC 04 predložia k prvému plánovaciemu cvičeniu Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU).

V zmysle záverov Regionálnej rádiokomunikačnej konferencie RRC 04 majú účastníci konferencie predložiť v termíne do konca februára 2005 návrhy digitálnych sietí (DVB-T) ITU. Pred definitívnym rozdelením kanálov pre DVB-T jednotlivým krajinám sa uskutočnia dve plánovacie cvičenia. Prvé plánovacie cvičenie sa uskutoční v prvej polovici roku 2005 a druhé najneskôr začiatkom roku 2006. Na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii RRC 06, ktorá sa bude konať v júni 2006 dôjde k definitívnemu rozdeleniu kanálov pre DVB-T.

V Slovenskej republike v súčasnosti prebieha pilotný projekt zavádzania digitálneho vysielania. TÚ SR doteraz udelil dve individuálne povolenia na terestriálne digitálne vysielanie na dobu do 30. júna 2006. Úrad pridelil spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Rádiokomunikácie, o.z kanál 59 pre lokalitu Banská Bystrica, Zvolen a spoločnosti TELECOM CORP., s.r.o. kanál 44 pre lokalitu Košice, Prešov. Kanál 66 pre lokalitu Bratislava získa víťaz prebiehajúceho výberového konania.

V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania v roku 2005 a ukončiť prechod z analógového na digitálne TV vysielanie do roku 2015.

Zavedenie digitálneho televízneho vysielania bude znamenať zvýšenie počtu programov, zvýšenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkových služieb. Pre vysielateľov to bude znamenať úsporu nákladov na vysielanie v prepočte na jeden program a šetrenie prenosovej kapacity. Pre štát to bude znamenať najmä optimálne využitie frekvenčného spektra.

V Bratislave 14. januára 2005.