Slovensko sa podieľa na príprave medzinárodnej dohody historického významu

04.06.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) sa, ako zástupca Slovenskej republiky, aktívne zúčastnil na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii ITU v Ženeve, ktorá má pre všetky zúčastnené krajiny historický význam. Úlohou je príprava medzinárodnej dohody, ktorá nahradí doteraz platné medzinárodné dohody v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, napr. Stockholmský plán z roku 1961, ktorý stanovil pravidlá pre analógové TV vysielanie v Európe.

Úlohou Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii ITU (Regional Radiocommunication Conference) RRC-04 v Ženeve bolo stanoviť technické podklady a odporúčania pre plánovanie pozemského digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania vo frekvenčnom pásme 174 až 230 MHz a 470 až 862 MHz pre časti Regiónu 1 (Európa, Afrika a Stredný Východ) a časť Regiónu 3 (Irán).

Delegáti konferencie v Ženeve stanovili a korigovali doteraz platné technické parametre a kritéria, ktoré sa budú používať pre plánovanie. Výsledkom konferencie sú rezolúcie, ktoré tvoria základ budúcej dohody. Sú to napr. technické kritériá a parametre plánovania pozemskej digitálnej TV (DVB-T) a rozhlasu T-DAB v TV pásmach III., IV. – V., ochrana iných služieb v TV pásmach, ochrana doteraz skoordinovaných digitálnych vysielačov, koexistencia analógového a digitálneho vysielania v prechodnom období, stanovenie podmienok rovnocenného prístupu k frekvenčnému spektru pre členské štáty, atď. Budúca dohoda nahradí doteraz platné dohody, napr. Stockholmský plán z roku 1961. Stockholmský plán, ktorý stanovil pravidlá pre TV vysielanie vo VHF/UHF pásmach, doteraz slúži potrebám európskych vysielateľov a regulátorov.

Druhá časť konferencie (RRC-06) sa uskutoční v roku 2006, kde sa stanoví digitálny plán a konečné podmienky prechodu z analógového na digitálne vysielanie. V období medzi dvoma konferenciami sa uskutočnia dve plánovacie cvičenia, ktorých úlohou bude napomôcť tvorbe digitálneho plánu pre zúčastnené krajiny.

V Bratislave 4. júna 2004.