Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre spoje typu bod – bod

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre spoje typu bod – bod, bod – bod s pasívnym retranslatorom, bod - multibod alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií pre spoje typu bod – bod, bod – bod s pasívnym retranslatorom, bod - multibod, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre spoje typu bod – bod, bod – bod s pasívnym retranslatorom, bod - multibod. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od typu spoja potrebné zvoliť typ spoja. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)