Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií rádionavigačnej a rádiolokačnej služby

Služba Elektronický formulár žiadosti o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií rádionavigačnej a rádiolokačnej služby alebo vykonanie zmeny v už vydanom individuálnom povolení je elektronický formulár neanonymný, podpisovaný EID (občiansky preukaz s čipom), alebo elektronickým podpisom v súlade so zákonom o e - Governmente. Prostredníctvom tejto služby fyzická, alebo právnická osoba predkladá žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií rádionavigačnej a rádiolokačnej služby, alebo o vykonanie zmeny v už vydanom  individuálnom povolení pre rádionavigačnej a rádiolokačnej služby. Súčasťou takéhoto formuláru môžu byť aj prílohy. Vo formulári žiadosti je v závislosti od zariadení potrebné vyplniť a pridať opakovaciu frekvenciu, šírku impulzu, šírku pásma modulovanej nosnej, frekvenciu vysielania, prijímaciu frekvenciu, prípadne polomer obsluhovanej oblasti. Taktiež je potrebné doplniť pomocou možnosti pridať aj spektrálnu masku vysielača – tx spektrum, ale aj filter prijímača – rx filter. Tento formulár je po jeho korektnom vyplnený odoslaný do elektronickej schránky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Vybavuje odbor správy frekvenčného spektra. Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)