Služby "káblovej TV bez kábla" budú v Bratislave poskytovať už dve spoločnosti

02.12.2002, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky rozhodnutím vydal licenciu spoločnosti SATRO s.r.o. na zriadenie a prevádzkovanie lokálnej telekomunikačnej siete prostredníctvom systému MMDS vo frekvenčnom pásme 2500 - 2690 MHz a poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie signálov televíznych a rozhlasových programov.

V Bratislave už túto službu, ale na iných frekvenciách, poskytuje spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. Nový držiteľ licencie bude pri poskytovaní služieb priamo konkurovať doterajšiemu poskytovateľovi služieb "káblovej TV bez kábla" a zároveň aj nepriamo konkurovať poskytovateľovi služieb "káblovej televízie" v Bratislave a v najbližšom okolí.

Spoločnosť SATRO s.r.o. je podľa podmienok licencie povinná začať vykonávať telekomunikačné činnosti do štyroch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní licencie. Využitie frekvencií bude časovo obmedzené. Frekvencie 2500-2520 MHz a 2670-2690 MHz bude možné používať do 31.12.2004 a frekvencie 2520-2670 MHz do 31.12.2007.

Rozhodnutie o udelení licencie nadobudlo právoplatnosť 28.11. 2002.

Telekomunikačný úrad SR zverejnil 13. júna 2002 prostredníctvom denníka Národná obroda a 15. júla 2002 vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR výzvu na podávanie žiadostí o licenciu na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby formou retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System) v lokalite Bratislava vo frekvenčnom pásme 2500 - 2690 MHz.

V lehote 30 dní na výzvu reagovali štyri subjekty. Na vyhodnotenie žiadostí o licenciu úrad zriadil komisiu, ktorá bola zložená zo zástupcu občianskych združení, pracovníka Ministerstva obrany SR a troch pracovníkov úradu (pracovníci sa nezúčastňovali na licenčnom konaní). Komisia zistila, že časť žiadateľov neplnila v zákone, resp. vo výzve stanovené podmienky a oznámila to predsedovi úradu, ktorý ich vylúčil z výberového konania. Po vylúčení týchto žiadateľov im úrad zamietol žiadosti o vydanie licencie.

MMDS ("káblová TV bez kábla") slúži podobne ako káblové distribučné systémy ("káblová TV") na retransmisiu rozhlasových a televíznych programov. MMDS je podobnou konkurenciou pre káblové distribučné systémy, ako sú služby mobilných operátorov konkurenciou pre operátora pevnej verejnej telefónnej siete.

Držiteľ licencie do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní licencie označí časti licencie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. Úrad bude zverejňovať bližšie informácie o podmienkach licencie až po tomto termíne.

V Bratislave 2. decembra 2002.