Služby soc. významu bude poskytovať Orange v spolupráci s UNICEF

30.06.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal rozhodnutia na základe ktorých bude služby sociálneho významu „Linka pomoci deťom“ - telefónne číslo 116 111 a „Horúca linka pre nezvestné deti“ - telefónne číslo 116 000 poskytovať Orange Slovensko, a.s. v spolupráci s renomovanou organizáciou s medzinárodným prvkom – občianskym združením Slovenský výbor UNICEF. TÚ SR pridelil čísla na dobu neurčitú a Orange Slovensko nebude za ich využívanie platiť úhradu.

Podľa podmienok, ktoré rozhodnutím stanovil TÚ SR služby musia byť prístupné všetkým občanom bez potreby predchádzajúcej registrácie. Využívanie týchto služieb nie je podmienené nijakou úhradou ani záväzkom na úhradu. Počas volania sú vylúčené tieto aktivity: reklama, zábava, marketing a predaj, využívanie hovoru na nasledujúci predaj komerčných služieb.

TÚ SR pridelil harmonizované európske číslo 116 000 („Horúca linka pre nezvestné deti“) za týchto podmienok: a) služba prijíma hlásenia o nezvestných deťoch a oznamuje ich polícii, b) služba poskytuje poradenstvo a podporu osobám zodpovedným za nezvestné dieťa, c) služba poskytuje podporu pri pátraní, d) služba je dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na celom území Slovenskej republiky). TÚ SR pridelil harmonizované európske číslo 116 111 („Linka pomoci deťom“) za týchto podmienok: a) služba pomáha deťom, ktoré potrebujú starostlivosť a ochranu, poskytuje im kontakt na organizácie a zdroje; poskytuje deťom možnosť vyjadriť svoje obavy, hovoriť o problémoch, ktoré sa ich priamo týkajú, a porozprávať sa s niekým v prípade núdzovej situácie, b) v prípade, že služba nie je dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, na celom území Slovenskej republiky), účastník konania ako poskytovateľ služby zabezpečí, aby informácie o tom, kedy je služba dostupná, boli verejnosti ľahko prístupné a aby v čase, keď služba nie je dostupná, dostali volajúci informácie o tom, kedy bude služba najbližšie dostupná, c) zabezpečiť poskytovanie služby odborne spôsobilou osobou.

TÚ SR rozhodnutiami pridelil harmonizované európske čísla 116 000 a 116 111 na účely poskytovania harmonizovaných služieb sociálneho významu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. počas konania o pridelení čísel uviedla, že poskytovanie služieb na uvedených číslach zabezpečí v spolupráci s renomovanou organizáciou s medzinárodným prvkom – občianskym združením Slovenský výbor UNICEF. V prípade pridelenia čísla 116 000 na poskytovanie harmonizovanej služby Slovenský výbor UNICEF od roku 1996 prevádzkuje projekt svojím charakterom zodpovedajúci obsahovej náplni služieb viazaných na číslo 116 000 – projekt „Hľadané deti“, zameraný na pomoc deťom, ale aj ich rodičom a príbuzným. Cieľom projektu je zapojenie širokej verejnosti pri hľadaní detí, ktoré sú stratené, na úteku alebo v inom ohrození. Projekt „Hľadané deti“ je plne personálne aj organizačne integrovaný s dištančným poradenstvom v rámci „Linky detskej istoty“ realizovanej na základe akreditácie udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Linka detskej istoty je členom medzinárodnej detskej linky – Child Helpline International. Pokračovaním projektu „Hľadané deti“ v rámci čísla 116 000 bude poskytovanie harmonizovanej služby sociálneho významu – „Horúca linka pre nezvestné deti“. V prípade pridelenia čísla 116 111 na poskytovanie harmonizovanej služby „Linka pomoci deťom“ má Slovenský výbor UNICEF podľa rozhodnutia MPSVR SR, sekcie sociálnej a rodinnej politiky akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, z ktorých akreditácia na vykonávanie opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí zodpovedá obsahovej náplni linky pomoci deťom podľa rozhodnutia Európskej komisie.

V Bratislave 30. júna 2008.