Služobný predpis č. 2/2014

Rok 2014                                                         Číslo 2                                                 január 2014

č. r.: 68/0ĽZ/2014
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 22 ods. 9 a § 23 ods. 6 v spojení s § 15 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“) vydáva tento služobný predpis:
 
 
 
podrobnosti o výberovom konaní a podrobnosti o výbere pri obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest
 
 
 Čl. 1     
Predmet úpravy
Tento služobný predpis upravuje podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest v úrade
a)    výberovým konaním, 
b)    výberom.
 
 Čl. 2     
Základné ustanovenia
(1)    Výberovým konaním úrad obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho/cej zamestnanca/kyne.
(2)    Výberové konanie môže byť
a)    vonkajšie - pre uchádzačov/ky, ktorí/é sú štátnymi zamestnancami/kyniami alebo občanmi/iankami podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorí/ré sa uchádzajú o štátnu službu,
b)    vnútorné- pre uchádzačov/ky, ktorí/ré sú štátnymi zamestnancami/kyniami   úradu.       
(3)    Výberom úrad obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto, okrem štátnozamestnaneckého miesta vedúceho/cej zamestnanca/kyne.
 
 Čl. 3     
Vyhlásenie výberového konania a výberu
(1)    Vonkajšie výberové konanie alebo výber vyhlasuje úrad na internetovej stránke úradu, prípadne v tlači alebo iných verejnosti prístupných prostriedkoch masovej komunikácie  najmenej tri týždne pred jeho uskutočnením.
(2)     Vnútorné výberové konanie vyhlasuje úrad na intranetovej stránke úradu a v písomnej podobe na úradnej tabuli vo vestibule úradu najmenej tri týždne pred jeho uskutočnením.
(3)     Žiadosť o zaradenie do výberového konania alebo výberu musí byť úradu doručená najneskôr do termínu, ktorý úrad určí v oznámení o vyhlásení výberového konania alebo výberu.
 
 Čl. 4          
Obsah oznámenia o vyhlásení výberového konania alebo výberu
(1)    Oznámenie o vyhlásení výberového konania alebo výberu obsahuje
a)    názov služobného úradu a sídlo služobného úradu,
b)    druh štátnej služby,
c)    obsadzovanú funkciu,
d)    odbor štátnej služby,
e)    označenie organizačného útvaru,
f)     stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta,
g)    predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) zákona,       
h)    požiadavky určené služobným úradom potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta podľa § 19 ods. 2 zákona,
i)     údaj o tom, či sa na štátnozamestnaneckom mieste vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,
j)      zoznam požadovaných dokladov a listín,
k)    termín a miesto na doručenie žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu spolu s požadovanými dokladmi a listinami.
 
 
 Čl. 5     
Zoznam predkladaných dokladov
(1) Uchádzač/ka  o voľné štátnozamestnanecké miesto predkladá:
a)    písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania alebo do výberu,
b)    kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,                 
c)    kópiu dokladu, ktorým preukazuje ovládanie cudzieho jazyka, ak  úrad určil túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste alebo čestné vyhlásenie o znalosti cudzieho jazyka,
d)    profesijný štruktúrovaný životopis,
e)    kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, resp. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ak sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho/cej zamestnanca/kyne, ktorého priamo riadi predseda úradu,
f)     písomné čestné vyhlásenie o tom, že je spôsobilý/lá na právne úkony  v plnom rozsahu,
g)    písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o štátnozamestnanecké miesto, na ktorom sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
h)    písomný súhlas s tým, že  úrad môže spracúvať jeho/jej osobné údaje na účely výberového konania alebo výberu,
i)     písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení, alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine.
(2)     Úrad môže určiť vo vyhlásení  výberového konania alebo výberu aj ďalšie požadované doklady alebo informácie, ktoré od uchádzača/ky požaduje pre overenie splnenia predpokladov, znalostí a schopností, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie štátnej služby vzhľadom na opis činností príslušného štátnozamestnaneckého miesta.
(3)    Ak úrad obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho/cej zamestnanca/kyne, ktorého priamo riadi predseda úradu, úrad požiada o odpis registra trestov týkajúci sa len úspešného uchádzača/ky zúčastneného/nej na výberovom konaní pred jeho/jej vymenovaním.
(4)    Uchádzač/ka predkladá žiadosť o zaradenie do výberového konania alebo do výberu spolu s požadovanými dokladmi a listinami písomne alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač/ka podal/la žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný/ná doručiť ju aj písomne, najneskôr do dňa uskutočnenia výberového konania alebo výberu.
(5)    Úrad preskúma doklady a listiny, ktorými uchádzač/ka preukazuje splnenie predpokladov stanovených vyhláseným výberovým konaním alebo výberom. Uchádzačovi/ke, ktorý/rá podľa predložených dokladov a listín nespĺňa predpoklady na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, úrad túto skutočnosť písomne oznámi.
(6)    Ak na základe kópie predložených dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov na vykonávanie štátnej služby, úrad vyzve uchádzača/ka, aby predložil originál dokladu alebo jeho osvedčenú kópiu v termíne najneskôr do dňa uskutočnenia výberového konania alebo výberu.
(7)    Ak uchádzač/ka predloží nekompletné požadované doklady podľa Čl. 5 ods. 1, úrad ho/ju vyzve na doplnenie dokladov v termíne najneskôr do uskutočnenia výberového konania alebo výberu.
(8)    Vyhlásené vonkajšie výberové konanie  môže úrad zrušiť v prípadoch vymedzených v § 22 ods. 4 zákona. Zrušenie vonkajšieho výberového konania je osobný úrad povinný bezodkladne oznámiť prihláseným uchádzačom/kám.
 
 
 Čl. 6     
Uskutočnenie výberového konania a výberu
(1)    Pre uskutočnenie výberového konania úrad zriaďuje trojčlennú výberovú komisiu zo štátnych zamestnancov a zamestnankýň úradu.  Pravidlá rokovania výberovej komisie a podrobnosti o priebehu výberového konania určuje „rokovací poriadok výberovej komisie“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto služobného predpisu.
(2)    Výber uskutočňuje spravidla príslušný riaditeľ/ka odboru, alebo iný vedúci/ca zamestnanec/kyňa úradu poverený/ná predsedom úradu, v spolupráci s osobným úradom. Predseda úradu môže pre uskutočnenie výberu zriadiť výberovú komisiu podľa ods. 1. Na uskutočnenie výberu sa primerane vzťahuje “rokovací poriadok výberovej komisie“.
(3)    Pozvánka na výberové konanie alebo výber má písomnú formu a uvedie sa v nej miesto, čas a spôsob jeho uskutočnenia. Lehota  na  zaslanie  pozvánky  na výberové konanie alebo výber uchádzačovi/čke je najmenej 7 kalendárnych dní pred termínom výberového konania alebo výberu.
(4)    Výberové konanie alebo výber sa uskutočňuje:
a)    písomnou formou s následným osobným pohovorom u tých uchádzačov/čiek, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť výberového konania alebo,
b)    osobným pohovorom.                          
(5)    Písomná časť výberového konania alebo výberu sa skladá:
a)    z odborného testu a/alebo
b)    z testu znalosti cudzieho jazyka, ak úrad   určil túto požiadavku na vykonávanie štátnej   služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste.
(6)    Odborným testom sa overujú odborné znalosti uchádzača/čky, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povinnosti, ktoré má štátny/na zamestnanec/kyňa vykonávať na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste. Test obsahuje 25 otázok, časový limit na jeho vypracovanie je 30 minút. Za každú správnu odpoveď budú uchádzačovi/čke pridelené 2 body. Minimálny počet bodov, ktorý musí uchádzač/ka dosiahnuť na úspešné absolvovanie odborného testu je 36 bodov.
(7)    Testom z cudzieho jazyka sa overuje úroveň znalosti cudzieho jazyka. Test obsahuje 50 bodov. Časový limit na jeho vypracovanie je 30 minút. Minimálny počet bodov ktorý musí uchádzač/ka dosiahnuť pre úspešné absolvovanie testu z cudzieho jazyka je 36 bodov.
(8)    Ústna časť sa uskutočňuje formou osobného pohovoru. Osobným pohovorom sa overujú odborné znalosti, schopnosti, osobnostné vlastnosti, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania, schopnosť tvorivého myslenia, prezentácia motivácie a skúseností uchádzača/čky, ako aj ďalšie predpoklady, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na činnosti, ktoré má štátny/na zamestnanec/kyňa vykonávať na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste. Osobný pohovor pozostáva z troch otázok. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádza/ka získať za jednu otázku je 15 bodov. Minimálny počet bodov, ktorý musí uchádzač/ka dosiahnuť na osobnom pohovore pre úspešné absolvovanie ústnej časti je 36 bodov.
(9)    Za vypracovanie písomného odborného testu, testu z cudzieho jazyka, ústnych otázok a za ich schválenie, ako aj za ich správnosť a včasné doručenie osobnému úradu zodpovedá príslušný riaditeľ/ka organizačnej zložky, pre ktorú sa výberové konanie alebo výber uskutočňuje. Odborný test, test z cudzieho jazyka a ústne otázky schvaľuje predseda úradu.
(10)Spôsob uskutočnenia výberového konania alebo výberu schvaľuje predseda úradu pre každé výberové konanie alebo výber v „Pokyne na organizačné zabezpečenie výberového konania“.
(11)Lehota na vykonanie výberového konania a výberu je najviac 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania alebo výberu uvedenej v oznámení o jeho vyhlásení.
(12)Uchádzač/ka musí byť vopred oboznámený/ná s priebehom výberového konania alebo výberu a s kritériami pre úspešnosť v jednotlivých častiach.                  
 
 Čl. 7     
Výsledok výberového konania alebo výberu
(1)    Výsledky výberového konania alebo výberu oznámi uchádzačom/kám osobný úrad  v písomnom oznámení, ktoré odošle do desiatich kalendárnych dní po ukončení výberového konania alebo výberu.
(2)    Uchádzačovi/ke, ktorý/rá sa vo výberovom konaní alebo vo výbere vo výslednom poradí umiestnil/la na prvom mieste sa v písomnom oznámení o výsledku výberového konania alebo výberuoznámi termín, do ktorého sa má uchádzač/ka prihlásiť na osobnom úrade. Ak sa uchádzač/ka v určenom termíne neprihlási alebo nenastúpi do štátnej služby, získa miesto v poradí nasledujúci úspešný uchádzač/ka, ktorý/rá sa prihlási na služobnom úrade na výzvu osobného úradu.
 Čl. 8     
Neúspešné výberové konanie alebo výber
Výberové konanie alebo výber sú neúspešné, ak
a)    vo výberovom konaní alebo vo výbere nebol úspešný žiadny/na uchádzač/ka,
b)    uchádzač/ka, ktorý/rá sa umiestnil/la na prvom mieste v poradí, sa na výzvu nedostaví alebo nenastúpi do štátnej služby alebo ani ďalší úspešný/ná uchádzač/ka podľa zostaveného poradia sa na výzvu nedostaví alebo nenastúpi do štátnej služby,
c)    sa do výberového konania alebo výberu neprihlásil ani jeden/na uchádzač/ka alebo, ak ani jeden/na uchádzač/ka prihlásený/ná do výberového konania alebo výberu nespĺňa predpoklady alebo požiadavky na vykonávanie štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,
d)    sa ani jeden/na z pozvaných uchádzačov/čiek prihlásených do výberového konania alebo výberu nezúčastnil/la na výberovom konaní alebo výbere.
 
 
 Čl. 9     
Záverečné a zrušovacie ustanovenia    
(1)    Dokumentáciu z výberových konaní a výberov vedie osobný úrad.
(2)    Služobný predpis bol prerokovaný so ZV OZO pri úrade.
(3)    Služobný predpis nadobúda účinnosť 1. januára  2014.
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Ladislav Mikuš
                                                                                          poverený predseda
                                                                              Úradu pre reguláciu elektronických
                                                                                 komunikácií a poštových služieb
 
 Príloha: Rokovací poriadok výberovej komisie