SMS

Slovak Telecom, a.s. - Orange Slovensko, a.s. z 21.2. 2005


ZMLUVA O SMS INTERWORKINGuzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

s použitím ust. § 28 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

medzi zmluvnými stranami:1. Orange Slovensko, a. s.

sídlo: Prievozská ul. č. 6/A , 821 09 Bratislava

IČO: 35 697 270

IČ DPH: SK2020310578

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 2627100493/1100

registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 1142/B

zastúpená: Ing. Pavol Lančarič, CSc., generálny riaditeľ/člen predstavenstva

(ďalej “spoločnosť Orange” alebo “zmluvná strana”)

a

2. Slovak Telecom, a. s.

sídlo: Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

IČO: 35 763 469

IČ DPH: SK2020273893

bankové spojenie: VÚB, a. s., č. ú. 1634008359/0200

registrácia: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2081/B

zastúpená: Ing. Peter Stropko, člen predstavenstva

Ing. Miroslav Majoroš, člen predstavenstva


                           (ďalej “spoločnosť ST” alebo “zmluvná strana”)

(spoločnosť Orange a spoločnosť ST sú ďalej spoločne označované ako „zmluvné strany“)

Článok II

Definície pojmov


Nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto zmluve tento význam:

2.4 „Služba SMS Interworking” je služba ukončenia SMS správy odoslanej účastníkom siete jednej zmluvnej strany prostredníctvom jej SMSC účastníkovi druhej zmluvnej strany.

2.5 „SMSC” (Short Message Service Center) je zariadenie spoločnosti Orange, ktoré sprostredkúva službu zasielania a prijímania SMS správ prostredníctvom GSM siete v zmysle odporúčaní ETSI, a to v signalizačnom formáte SS7.

2.6 „Systém THOR“ je zariadenie spoločnosti ST, ktoré sprostredkúva službu zasielania a prijímania SMS správ prostredníctvom siete VTS ST v zmysle odporúčaní ETSI, a to v signalizačnom formáte SS7.

2.7 „Systém“ je SMSC, alebo systém THOR podľa kontextu ustanovenia tejto zmluvy, v ktorom sa tento pojem nachádza.

2.8 „Vysielajúca zmluvná strana“ znamená spoločnosť Orange alebo spoločnosť ST, resp. ich systém, z ktorého je odoslaná SMS správa účastníkovi druhej zmluvnej strany.

2.9 „Prijímajúca zmluvná strana“ znamená spoločnosť Orange alebo spoločnosť ST, ktorej účastníkovi je určená SMS odoslaná zo systému na strane vysielajúcej zmluvnej strany.

2.10 „Tretia strana“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá prostredníctvom siete poskytuje elektronické komunikačné služby (vrátane služby SMS) a ktorá nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy.

2.11 „GSM” znamená Globálny mobilný systém (Global System for Mobile Communications), t. j. digitálny bunkový rádiotelefónny systém špecifikovaný Európskym ústavom pre telekomunikačné normy (“ETSI”) a zodpovedajúci GSM MoU a odporúčaniam GSM.

2.12 „Sieť GSM” znamená verejnú elektronickú komunikačnú sieť s technológiou GSM zriaďovanú a prevádzkovanú spoločnosťou Orange.

2.13 „Sieť VTS ST” znamená pevnú verejnú telefónnu komunikačnú sieť zriaďovanú a prevádzkovanú spoločnosťou ST.

2.14 „Sieť“ znamená sieť GSM, alebo sieť VTS ST, príp. aj elektronickú komunikačnú sieť tretej strany podľa kontextu ustanovenia tejto zmluvy, v ktorom sa tento pojem nachádza.

2.15 „Delivery Report” spätná informácia o stave doručenia SMS poskytovaná odosielateľovi SMS správy systémom vysielajúcej zmluvnej strany.

2.16 „Read-Reply Report” je spätná informácia o stave spracovania (prečítania) SMS správy jej prijímateľom určená odosielateľovi SMS správy.

2.17 „Úspešné doručenie SMS správy“ je pomenovanie stavu, keď systém prijímajúcej zmluvnej strany obdržal potvrdenie o prijatí SMS správy koncovým zariadením prijímateľa podľa niektorého zo scenárov uvedených v bode 3.2 zmluvy.

Článok III

Predmet zmluvy


3.1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie služby SMS interworking medzi sieťami zmluvných strán s cieľom umožniť účastníkom obidvoch zmluvných strán vzájomné zasielanie a prijímanie SMS správ.

3.2. Táto zmluva sa vzťahuje výlučne na nasledovné scenáre SMS prevádzky:

a) Scenár č. 1 – predstavuje odoslanie SMS z SMSC spoločnosti Orange (ako vysielajúcej zmluvnej strany) a jej doručenie účastníkovi spoločnosti ST (ako prijímajúcej zmluvnej strany),

b) Scenár č. 2 – predstavuje odoslanie SMS zo systému THOR spoločnosti ST (ako vysielajúcej zmluvnej strany) a jej doručenie účastníkovi spoločnosti Orange (ako prijímajúcej zmluvnej strany) za splnenia podmienky, že účastník spoločnosti Orange sa nachádza v sieti spoločnosti Orange,

c) Scenár č. 3 – predstavuje odoslanie SMS zo systému THOR spoločnosti ST (ako vysielajúcej zmluvnej strany) a jej doručenie účastníkovi spoločnosti Orange (ako prijímajúcej zmluvnej strany) za splnenia podmienky, že účastník spoločnosti Orange sa nachádza v sieti tretej strany.

3.3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, všetky ostatné možné scenáre a spôsoby vysielania a prijímania vzájomnej SMS prevádzky sú výslovne vylúčené z predmetu tejto zmluvy.

3.4. Zmluvné strany konštatujú, že každá zmluvná strana vyvinie maximálne možné úsilie, aké je možné od nej v dobrej viere vyžadovať, aby spojenie medzi príjemcom SMS a jej systémom fungovalo riadne v súlade s touto zmluvou a zároveň, aby SMS bola doručená prijímajúcemu účastníkovi. Žiadna zmluvná strana však neposkytuje druhej zmluvnej strane garanciu spojenia medzi prijímajúcim účastníkom SMS a svojím systémom a ani doručenie SMS prijímajúcemu účastníkovi.

3.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že svojim účastníkom umožnia odosielanie SMS správ cez svoje systémy do siete druhej zmluvnej strany ako aj prijímanie SMS správ odoslaných zo systému druhej zmluvnej strany, a to v súlade s touto zmluvou.

3.6. Každá zmluvná strana má právo poskytovať svojim účastníkom akékoľvek ďalšie elektronické komunikačné služby a činnosti, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy a ktoré je zmluvná strana oprávnená poskytovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Táto zmluva neovplyvňuje právo každej zmluvnej strany zaviesť novú alebo zmeniť existujúcu službu pre svojich účastníkov, ak to považuje za vhodné, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, tieto zmeny zavedené ktoroukoľvek zmluvnou stranou nebudú podliehať tejto zmluve.

3.7. Každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať vo svojej sieti SMS, ktoré boli odoslané v súlade s touto zmluvou a Prílohou č. 1 účastníkmi druhej zmluvnej strany, t. z. každá zmluvná strana nastaví svoj systém tak, aby mohol prijímať SMS správy odoslané zo siete druhej zmluvnej strany.

Článok IV

Technické požiadavky pre SMS Interworking


4.1. Zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať Interworking medzi svojimi systémami s cieľom umožniť poskytovanie SMS služieb podľa tejto zmluvy. SMS Interworking podľa tejto zmluvy musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a primerane technickým normám a špecifikáciám uvedeným v norme 03.40 GSM Asociácie. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť predmet tejto zmluvy nepretržite, t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni a všetky dni v roku v dohodnutej kvalite a rozsahu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prenos SMS správy v rámci služby SMS Interworking bude v kvalite, ktorá nie je horšia ako prenos SMS správ vo vlastnej sieti pre vlastnú potrebu každej zmluvnej strany alebo ako prenos SMS správ v rámci služby SMS Interworking zmluvnej strany s majetkovo prepojeným poskytovateľom elektronických komunikačných služieb. Kvalita služby, ktorú sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať, sú uvedené v Prílohe č. 1 bod 3.

Článok XXII

Záverečné ustanovenia


22.1. Táto zmluva obsahuje úplné porozumenie a dohodu medzi zmluvnými stranami k predmetnej záležitosti tu obsiahnutej a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, návrhy, vyhlásenia a dohody zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, a to písomné alebo ústne.

22.2. Každá zo zmluvných strán bude vždy konať v dobrej viere tak, aby dosiahla cieľ zamýšľaný touto zmluvou.

22.3. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

22.4. V prípade rozporu ustanovení tejto zmluvy a jej príloh majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami jej príloh.

22.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
  • Príloha č. 1 – Technická príloha
  • Príloha č. 2 – Prevádzková príloha
  • Príloha č. 3 – Obchodná príloha
  • Príloha č. 4 – Kontaktné osoby
Každá zo zmluvných strán vyhlasuje a zaručuje, že osoba, ktorá podpísala túto zmluvu v jej mene, je k tomu plne oprávnená. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Príloha č. 3

                                                   Obchodná príloha

Táto príloha obsahuje ceny služby SMS Interworking (bez DPH).


1.A Cena služby SMS Interworking fakturovaná zo strany spoločnosti Orange (cena služby SMS Interworking je určená v závislosti od celkového počtu SMS správ doručených v súlade s čl. VI bod 6.2 Zmluvy a scenárov č. 2 a 3 v príslušnom kalendárnom mesiaci - úspešne doručené SMS, pričom takto určená cena služby SMS Interworking sa vzťahuje na všetky úspešne doručené SMS správy v príslušnom kalendárnom mesiaci):

0 - 500 000 sms/mesiac = 1,69 Sk za každú jednu SMS doručenú účastníkovi spoločnosti Orange 

500 001 – viac sms/mesiac = 1,65 Sk za každú jednu SMS doručenú účastníkovi spoločnosti Orange

1.B Cena služby SMS Interworking fakturovaná zo strany spoločnosti ST (cena služby SMS Interworking je určená v závislosti od celkového počtu SMS správ doručených v súlade s čl. VI bod 6.2 Zmluvy a scenára č. 1 v príslušnom kalendárnom mesiaci - úspešne doručené SMS, pričom takto určená cena služby SMS Interworking sa vzťahuje na všetky úspešne doručené SMS správy v príslušnom kalendárnom mesiaci):

0 - 500 000 sms/mesiac = 1,69 Sk za každú jednu SMS doručenú účastníkovi spoločnosti ST

500 001 – viac sms/mesiac = 1,65 Sk za každú jednu SMS doručenú účastníkovi spoločnosti ST