Spokojnosť zákazníkov

Customer satisfaction

  Poskytovateľ univerzálnej služby, v súlade s Článkom 11 Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, zisťuje údaje o spokojnosti zákazníkov s poskytovaním univerzálnej služby a zabezpečí meranie spokojnosti zákazníkov s kvalitou univerzálnej služby na reprezentatívnej vzorke najmenej 1 000 zákazníkov, a to najmenej jedenkrát za rok.

     The universal service provider in accordance with the Article 11 of the Requirements for the quality of the universal service collects data on customer satisfaction with the provision of universal service and ensures measurement of customer satisfaction with the quality of the universal service on a representative sample of at least 1,000 customers, at least once a year.

     Výsledky merania spokojnosti zákazníkov s kvalitou univerzálnej služby/Results of measurement of customer satisfaction with the quality of the universal service.

Aktualizácia spokojnosti  (.xlxs, 15,2 kB) (.ods, 10,4 kB)