Spokojnosť zákazníkov

Customer satisfaction

     Poskytovateľ univerzálnej služby prekladá regulačnému úradu podľa Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby Čl. 11 metodiku na zisťovanie údajov o spokojnosti zákazníkov s poskytovaním univerzálnej služby.

     Universal service provider in accordance with the Article 11 of the Requirements for the quality of the universal service submits to the Regulatory authority the methodology for checking the customer satisfaction with the universal service provision.

Výsledky merania spokojnosti zákazníkov s kvalitou univerzálnej služby/Results of measurement of customer satisfaction with the quality of universal service

Jednotlivé kritéria kvality        
 
Quality criteria 2011 [%] 2012 [%] 2013 [%] 2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 2019 [%]
Primeranosť poplatkov za poštové služby 65 66,5 61,5 62,8 54,6 60,6 75,5 76 72,5
 
Adequacy of the fees for postal services
Zaistenie bezpečnosti poštových zásielok 79,9 80,2 76,8 X X X X X X
 
Security of postal items
Jednoduchosť používania produktov SP, a. s.- List 86,7 88,7 86,4 X X 84,4 93 96 94
 
Simplicity of the use of products SP, a.s. – Letter
Jednoduchosť používania produktov SP, a. s.- Balík 80,1 84,2 81,5 X X 91 95 93
 
Simplicity of the use of products SP, a.s. – Parcel
Jednoduchosť používania produktov SP, a. s.- PP 77,5 84,9 83,2 X X 92 95 94
 
Simplicity of the use of products SP, a.s. – Postal money order
Rozmiestnenie a dostupnosť pôšt 81,9 81,9 79 75,1 78 83,4 90 90 90
 
Placing and accessibility of the post offices
Správanie sa zamestnancov SP, a. s. – za priehradkou 78,2 83,9 83,3 78,2 81,3 88,2 93 93 93
 
Behavior of employees of SP, a.s. – at the counter
Správanie sa zamestnancov SP, a. s. - doručovatelia 83,6 86,6 87,2 79,6 82 90,3 95 95 94
 
Behavior of employees of SP, a.s. – postmen
Poskytovanie informácií o produktoch SP, a.s. 78,2 79,5 76,6 72 73,8 85,6 93 93 92
 
Provision of information about products SP, a.s
Poskytovanie informácií o produktoch SP, a.s. na webe SP  X X X 68,2 74,8 85,5 91 93 88
 
Provision of information about products SP, a.s. on the web SP
Rozsah hodín pre verejnosť - Dopoludnia 83,6 83,2 81,4 74,6 76,8 83,9 94 93 93
 
Opening hours for the public – in the morning
Rozsah hodín pre verejnosť - Popoludní 75,8 79 76 92 91 92
 
Opening hours for the public – in the afternoon
Čas a frekvencia vyberania poštových schránok 73,9 76,9 74 X X X X X X
 
Time and frequency of post boxes clearing
Vybavovanie reklamácií 81,5 65,6 61,2 50,6 64,29 70,2 84 77 79
 
Handling of complaints
Zabezpečenie vyzdvihnutia oznámených zásielok 74,7 77,9 77,4 75,5 74,1 84,1 85 88 87
 
Ensuring of picking up the announced items
Čas čakania pri vyzdvihnutí si zásielky  64,4 56 55 67,8 64,4 66,6 75 75 75
 
Waiting time by picking up the item
Čas čakania pri podaji zásielky
 
Waiting time by lodging of the item
Celková spokojnosť 76 73,3 72,25 74,1 76,5 78,6 79 79,6 79,1
 
Total satisfaction