Spoločnosť ConnSpec Telekom podala rozklad voči rozhodnutiu TÚ SR

20.08.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) dostal rozklad od spoločnosti ConnSpec Telekom, s.r.o. voči rozhodnutiu úradu o odňatí telefónnej licencie. Rozhodnutie TÚ SR nenadobudlo právoplatnosť a o rozklade rozhodne predseda úradu. Spoločnosť ConnSpec Telekom uviedla dôvody nezaplatenia úhrady za licenciu v stanovenom termíne a doložila doklad o nedávnom zaplatení úhrady. Predstavitelia spoločnosti ďalej uviedli, že sa budú snažiť pokračovať vo vysporiadaní svojich záväzkov voči orgánom štátnej správy i voči súkromným spoločnostiam.

TÚ SR rozhodnutím odňal licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete spoločnosti ConnSpec Telekom, s.r.o.. Rozhodnutie nebolo ešte právoplatné. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo nezaplatenie jednorazovej čiastky vo výške 100 000,- Sk za vydanie licencie. Nezaplatenie úhrady za licenciu je hrubým porušením podmienok licencie.

V Bratislave 20. augusta 2003.