Spoločnosť Towercom si splnila prvú časť povinností

19.04.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) preveril plnenie povinností spoločnosťou Towercom, a.s. k 31.12.2009, ktoré jej vyplývajú z povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T. Povinnosť dosiahnutia pokrytia 79,7% obyvateľstva bola splnená v termíne určenom na nápravu. Spoločnosť Towercom v predstihu splnila povinnosť uviesť sieť 1. mulltiplexu do komerčnej prevádzky, ostatné povinnosti boli splnené v stanovenom termíne.
     TÚ SR, po uvedení siete do komerčnej prevádzky, kontrolami preveril dodržanie povolených parametrov televíznych vysielačov: Laskomer, Magura, Kamzík, Heringeš, Makovica, Španí Laz, Magurka, Veľká Javorina, Kráľova hoľa, Úložisko a Krížava. Všetky vysielače dodržiavali podmienky povolenia. TÚ SR ďalej zistil, že kontrolovaná spoločnosť si splnila povinnosť zabezpečiť podporu informačnej kampani MDPT SR poskytovaním potrebných informácií. Spoločnosť Towercom si splnila aj ďalšie povinnosti, keď spustila informačno-produktovú kampaň a poskytovala informácie odbornej i laickej verejnosti. Kontrolovaná spoločnosť k 31.12.2009 nedosiahla pokrytie 79,7% obyvateľstva Slovenskej republiky signálom, čo v stanovenom termíne napravila.
     Spoločnosť deklarovala k 22.12.2009 splnenie stanoveného pokrytia na 80,3%. Nesplnenie povinnosti stanoveného pokrytia k 31.12.2009 zdôvodňuje: z dôvodu extrémne nepriaznivých poveternostných podmienok došlo dňa 23.12.2009 k Vis Major udalosti na kóte Kráľova hoľa, konkrétne k neopraviteľnému poškodeniu dočasného vysielacieho anténneho systému. Toto zapríčinilo prerušenie vysielania z danej kóty a dočasný pokles pokrytia na 72,6%. Spoločnosť následným listom deklarovala, že spustením náhradného vysielacieho anténneho systému k 30.12.2009 dosiahla 78,1% pokrytie obyvateľstva. 
     Podľa podmienok výberových konaní sa pri výpočte pokrytia obyvateľstva vychádza z aktuálneho štatistického lexikónu obcí v Slovenskej republike a na výpočet jednotlivých intenzít elektromagnetického poľa pre stanovenie pokrytia sa používa odporúčanie Medzinárodnej telekomunikačnej únie - ITU – R. P. 1546.