Spoločnosť UPC Slovensko zverejnila nesprávne údaje

20.04.2006, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) ostro protestuje voči vyjadreniu spoločnosti UPC Slovensko (UPC), ktorá označila jeho rozhodovanie ako neodborné, ktorým údajne spôsobuje škody spoločnosti aj jej zákazníkom. TÚ SR v súvislosti s vyjadreniami UPC zvažuje právne kroky. Úrad v záujme priniesť občanom väčšie možnosti výberu TV programov a v záujme efektívneho využívania frekvenčného spektra, ktorú mu ukladá zákon, vyhovel naliehavej žiadosti UPC a povolil jej dočasne využívať časť frekvenčného pásma určeného rozhodnutím CEPT (Európsky výbor pre pošty a telekomunikácie) z roku 1999 pre mobilnú sieť 3. generácie (UMTS).

Spoločnosť bola informovaná o tom, že tieto frekvencie bude musieť v budúcnosti prestať využívať, lebo sú určené pre UMTS, konkrétne pre 3. mobilného operátora. UPC vo svojej žiadosti sama uviedla, že má vedomosť o tom, že časť im pridelených frekvencií sa nebude využívať na primárne účely (UMTS a satelitné UMTS) a nimi využívaná technológia im umožňuje vo veľmi krátkom čase realizovať operatívnu požiadavku o vypnutie zariadení.

V stredu 19.4. 2006 sa malo konať pracovné stretnutie medzi predsedom TÚ SR a generálnym riaditeľom UPC, kde mali byť detailne rozobrané otázky súvisiace s povolením pre UPC. Generálny riaditeľ UPC sa stretnutia nezúčastnil a spoločnosť UPC vydala tlačovú správu, ktorou nesprávne informovala masmédiá o tom, že TÚ SR jej chce zrušiť povolenie na poskytovanie televíznej služby prostredníctvom bezdrôtového systému MMDS. TÚ SR následne informoval, že neplánuje zrušiť povolenie pre UPC, ale pripravuje zmenu v povolení, o čom bola menovaná spoločnosť niekoľkokrát informovaná, naposledy koncom uplynulého roka. Podľa medzinárodných dohôd a medzinárodnej i národnej tabuľky frekvenčného spektra je časť frekvencií, ktoré táto spoločnosť dočasne využíva určená pre UMTS.

Ďalšia informácia, ktorú UPC zverejnila bol problém rušenia systému MMDS. TÚ SR zaznamenal hlásenia na rušený príjem od občanov, ktorí od spustenia siete UMTS mobilnými operátormi majú rušený príjem signálu MMDS spoločnosti UPC. TÚ SR upozorňuje, že rušenie spôsobuje nízka odolnosť zariadení UPC, naopak mobilní operátori prevádzkujú zariadenia spĺňajúce všetky technické podmienky v pásmach, ktoré im TÚ SR exkluzívne pridelil po uskutočnení výberového konania. UPC využíva dočasne i frekvencie, ktoré sú prioritne určené pre UMTS a nemá preto nárok na ochranu proti rušeniu, na túto skutočnosť boli predstavitelia UPC upozornení. Navyše podľa § 68 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení „zariadenia musia byť konštruované tak, aby mali primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožní byť v prevádzke v súlade s ich určením“, t.j. spoločnosť UPC musí vo vlastnom záujme a v záujme jej zákazníkov vykonať opatrenia, ktoré budú viesť k tomu, aby jej zákazníci mali nerušený príjem TV programov.V Bratislave 20. apríla 2006.