Spoločný súbor nástrojov (Toolbox) Únie pre konektivitu

Spoločný súbor nástrojov (Toolbox) Únie pre konektivitu bol prijatý 25.3.2021 podľa Odporúčania Komisie (EÚ) 2020/1307 o spoločnom súbore nástrojov Únie na znižovanie nákladov na zavádzanie sietí s veľmi vysokou kapacitou (VHCN) a zabezpečenie včasného a pre investície priaznivého prístupu k rádiovému spektru 5G, na podporu pripojenia v súvislosti s hospodárskym oživením po kríze Covid19 v Únii, ktorý je výsledkom práce osobitnej skupiny pre konektivitu (Connectivity Special Group) s podporou Európskej Komisie.
 
Cieľom prijatého Súboru nástrojov je podpora konektivity v celej EÚ, znížením nákladov a zvýšením rýchlosti zavádzania VHCN a zabezpečením včasného a pre investície priaznivého prístupu k rádiovému spektru 5G. Tieto ciele sú taktiež v súlade so všeobecnými cieľmi Európskeho kódexu elektronických komunikácií, najmä pokiaľ ide o podporu konektivity a širokej dostupnosti a využívania VHCN. V tejto súvislosti obsahuje Súbor nástrojov osvedčené postupy navrhnuté členskými štátmi na riešenie dvoch hlavných oblastí, zníženia nákladov na zavádzanie sietí a zabezpečenia prístupu k rádiovému spektru 5G.

Spoločný súbor nástrojov Únie pre konektivitu je publikovaný podľa jeho ustanovení o pracovných metódach (3. časť) na stránke Europa website a prostredníctvom jednotného informačného miesta.