Spoplatnenie volania na číslo obecnej polície nie je rozhodnutím úradu

11.01.2010, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dementuje nesprávne informácie v súvislosti so spoplatnením volania na číslo obecnej polície 159, ktorú masmédiám poskytla spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). TÚ SR v poslednom období neurobil žiadne rozhodnutie súvisiace so spoplatnením volaní na číslo 159. Všeobecne záväzný právny predpis – číslovací plán je z 1.2.2007 a TÚ SR ho žiadnym spôsobom nemenil. Spoplatnenie volaní na číslo 159 od januára 2010 je rozhodnutím operátora a nie TÚ SR. Volanie na číslo 159 ST spoplatnil ako miestny hovor cenou 0,075 € a nie mediálne uvádzanou cenou 0,7 €. V prípade, že obecné a mestské polície budú chcieť umožniť občanom bezplatné volanie na ich linku, tak je to možné obrátiť sa na operátora a využívať čísla 0800 xxx xxx.
     Podľa zákona č. 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme obecná polícia, na rozdiel od „útvarov Policajného zboru Slovenskej republiky“ nepatrí medzi „základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému“. Obdobná situácia je tiež v takmer všetkých ostatných členských štátoch EU, kde sú medzi tiesňové volania popri jednotnom európskom čísle 112 zaradené len volania na zložky hasičského zboru, zdravotníckej pomoci a štátnej polície. Všetky kroky v budúcnosti budú smerovať k univerzálnemu používaniu čísla 112.
     Zákon o integrovanom záchrannom systéme navyše pojem tieseň definuje ako „stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.“ Podľa zákona o obecnej polícii je obecná polícia poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Na základe hore uvedeného Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa zákona o elektronických komunikáciách vydal všeobecne záväzný právny predpis - Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. februára 2007 č. O - 14/2007 o číslovacom pláne (http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=202) v ktorom vyčlenil skrátené číslo 159 z množiny tiesňových volaní. Návrh záväzného predpisu prešiel pripomienkovým konaním a jeho znenie pred vydaním prerokovala Stála pracovná komisia pri Legislatívnej rade vlády. K spoplatneniu predmetných volaní pristúpil Slovak Telekom, a.s. po takmer troch rokoch platnosti číslovacieho plánu. TÚ SR preveril aj výšku spoplatnenia volania na číslo 159. Volania na číslo 159 (mestská resp. obecná polícia) sú operátorom ST spoplatnené ako miestny hovor – 0,075 € čo je 7,5 centa a nie mediálne avizovanou sumou 0,7 €.
     Len cca štvrtina obecných polícií používa číslo 159.