Spor súvisiaci s volaniami do kvíz šou nie je mimosúdne riešiteľný

26.08.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oznamuje širokej verejnosti, že spor súvisiaci s vysokými úhradami za volania do kvíz šou Mojsejovci nie je mimosúdne riešiteľný a preto TÚ SR riešenie sporu ukončuje. Spor nie je mimosúdne riešiteľný, lebo Slovak Telecom, a.s. (ST), ako účastník sporu nesúhlasí s navrhovaným riešením problému. TÚ SR nenahrádza činnosť súdu, ani nemá prikazovacie alebo nariaďovacie kompetencie voči účastníkom sporu. Dotknutí užívatelia elektronických komunikačných služieb sa môžu obrátiť na príslušný súd. TÚ SR v tomto prípade spolupracuje so spotrebiteľskou organizáciou Združenie občianskej sebaobrany (ZOS).

TÚ SR prijal podania na mimosúdne riešenie sporov medzi ST a užívateľmi elektronických komunikačných služieb, ktorým predchádzali uskutočnené reklamačné konania a užívatelia neboli so spôsobom vybavenia reklamácií ST spokojní. Predmetom sporu sú volania užívateľov do kvíz šou Mojsejovci, ktoré sú vo faktúrach ST označené ako „volania na 0890 8“. Reklamujúci nezávisle na sebe tvrdia, že po voľbe hlasovacieho čísla 0890 800 800 bol obsadzovací signál alebo úplne ticho a práve preto, si mysleli, že bolo obsadené, alebo sa nedovolali a volanie niekoľkokrát po sebe opakovali. Nevedeli o tom, že každé takéto volanie ST spoplatňuje. Úrad upozornil ST na nekorektné účtovanie ceny. Za takéto porušenie zákona úrad sankcie ukladať nemôže, lebo to nie je správny delikt podľa zákona o elektronických komunikáciách. Nariadiť vrátenie peňazí poškodeným občanom môže len príslušný súd.

Združenie občianskej sebaobrany (ZOS), ktoré sa angažuje v ochrane spotrebiteľov registruje okolo 250 klientov ST, a.s. Postupy ZOS sú zverejnené na www.sebaobrana.szm.sk net.

TÚ SR v rámci mimosúdneho riešenia sporov upozornil ST na nekorektné účtovanie ceny, pretože účtoval cenu v rozpore s podmienkami stanovenými v Tarife ST, a.s. na poskytovanie Hlasovacej služby 0890 bod V ods.V/1 a Tarife ST, a.s. na poskytovanie verejnej telefónnej služby VTS – časť A bod VII/38 automatické volania z VTS ST na služby s pridanou hodnotou položka A07400, platných v čase poskytovanej verejnej služby.

Týmto ST porušil právo účastníka uvedené v zákone o elektronických komunikáciách (zákon) na poskytnutie verejnej služby v rozsahu dohodnutom v zmluve o pripojení a za cenu podľa tarify, pretože nezabezpečil dodržanie podmienok na účtovanie ceny uvedené v citovanej tarife. ST účtoval cenu za automatické volania na Hlasovaciu službu 0890 v rozpore s podmienkami stanovenými vo svojej vlastnej tarife (absencia automatického hlasového oznamu oznamujúceho volajúcemu úspešné odovzdanie jeho hlasu, pri zarátaní hlasu do počítadla Hlasovacej služby 0890). Tieto porušenia zákona nie sú uvedené medzi správnymi deliktmi zákona a preto úrad nemôže začať správne konanie vo veci uloženia pokuty.

Možnosti riešenia tohto sporu úrad vidí v uplatnení si práva užívateľov súdnou cestou v občiansko-právnom konaní v zmysle Občianskeho súdneho poriadku s poukázaním na porušenie príslušných ustanovení zákona, všeobecných podmienok a Tarify ST.

Postup pri mimosúdnom riešení sporov je popísaný na internetovej stránke TÚ SR

V Bratislave 26. augusta 2005.