Správa o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku

     Regulačný úrad sleduje, či univerzálna služba a poštový platobný styk sú zabezpečené v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o poštových službách") a požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby. Podľa § 42 zákona o poštových službách uvedeného zákona každoročne do 1. júna zverejňuje na svojom webovom sídle správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku za predchádzajúci kalendárny rok.