Správa o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku

     Regulačný úrad sleduje, či univerzálna služba a poštový platobný styk sú zabezpečené v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z.z. a požiadaviek na kvalitu. Podľa § 42 uvedeného zákona každoročne do 1. júna zverejňuje na svojom webovom sídle správu o stave poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku za predchádzajúci kalendárny rok.