ST bude musieť poskytnúť uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu

09.03.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal rozhodnutie, ktorým určil spoločnosť Slovak Telecom (ST) ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu (LLU) a zároveň jej uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Spoločnosť ST bude napr. povinná poskytovať tretím osobám uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, uverejniť referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu, atď. ST môže v lehote do 15 dní podať proti rozhodnutiu opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodne predseda TÚ SR.

Podľa rozhodnutia TÚ SR z 8. marca 2005 má spoločnosť ST také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov a teda spoločnosť ST je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu za účelom poskytovania širokopásmových a hlasových služieb, ktorý je definovaný ako úplný uvoľnený prístup a spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia alebo jeho úseku spájajúcemu koncový bod siete v priestoroch účastníka so špecifikovaným prístupovým bodom účastníckeho vedenia, ktorý umožňuje využiť celé frekvenčné spektrum metalického skrúcaného páru, alebo iba časť tohto frekvenčného spektra na poskytovanie širokopásmových dátových služieb a hlasovej komunikácie.

TÚ SR rozhodnutiami uložil ST na tomto trhu tieto povinnosti: povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť transparentnosti prístupu, pričom spoločnosť ST bude povinná najneskôr do 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť úradu na zverejnenie referenčnú ponuku uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu a jej zmeny, ďalej povinnosť viesť oddelenú evidenciu tak, aby táto poskytla úradu objektívne a prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosoch a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu a to zvlášť pre úplný uvoľnený prístup a zvlášť pre spoločný prístup, povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov. Spoločnosť ST je ďalej povinná poskytovať tretím osobám uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, poskytovať prístup k účastníckemu vedeniu za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami, nezrušiť už poskytnutý prístup k účastníckemu vedeniu, viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prístup k účastníckemu vedeniu, atď. Cieľom uložených povinností je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu, t.j. zlepšiť podmienky na poskytovanie dátových služieb a verejnej telefónnej služby.

Rozhodnutiu predchádzala analýza relevantného trhu. TÚ SR počas analýzy, či je ST významný podnik musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. K výsledkom analýzy sa vyjadrili dotknuté subjekty a na záver aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začal správne konanie voči ST a následne vydal rozhodnutie.

Účastnícke vedenie je fyzické spojenie koncového bodu siete v priestoroch účastníka s hlavným rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej telefónnej sieti.

V Bratislave 9. marca 2005.