ST má významný vplyv na dvoch najdôležitejších maloobchodných trhoch

04.02.2005, Tlačová správa
Dňa 7. februára 2005 Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) doručil spoločnosti Slovak Telecom (ST) a zároveň zverejnil na internete výsledky analýz dvoch najdôležitejších maloobchodných trhov - pripojenie bytových a pripojenie nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete. Analýzy potvrdili, že na oboch trhoch nie je efektívna súťaž a že na nich pôsobí podnik (ST), ktorý nie je vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. Doručením výsledkov analýz začína plynúť 30 - dňová lehota na vyjadrenie.

Po uplynutí lehoty TÚ SR zašle výsledky analýz so sprievodnou dokumentáciou Európskej komisii (EK) na vyjadrenie. TÚ SR po pozitívnom vyjadrení EK začne konanie a rozhodnutím určí ST, ako významný podnik na predmetných trhoch a uloží mu povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

TÚ SR navrhuje uložiť ST na oboch trhoch tieto povinnosti:

1. viesť oddelenú evidenciu, ktorá má úradu poskytnúť základné informácie o nákladoch, tržbách a vloženom kapitále. Tieto informácie úrad využije jednak pri posudzovaní, či nedochádza k diskriminácii niektorého podniku ako aj pri posudzovaní, či ST nepožaduje za svoje služby neprimeranú cenu.

2. Umožniť svojim účastníkom umožniť podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne služby, a to:

1. individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a
2. predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania.

3. ST ďalej na základe povinností nebude môcť pri poskytovaní služby pripojenia bytových i nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete požadovať neprimerane vysoké ceny, brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane nízke ceny s cieľom vylúčiť súťaž, nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov a bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb koncovým užívateľom na poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete.

TÚ SR počas analýzy, či je ST významný podnik musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. V záujme zistenia skutočného stavu oslovil, okrem spoločnosti ST, ktorá pôsobí na relevantnom trhu, aj potenciálnych konkurentov. Žiadna zo spoločností neuzatvorila zmluvu o prepojení sieti s ST, ktorá by vytvorila podmienky pre plnohodnotné poskytovanie verejnej telefónnej služby pre zákazníkov, či už bytových alebo nebytových. Spoločnosti sa nepovažujú za konkurenta ST.

Pripojenie bytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete je služba bytovým zákazníkom, ktorá spočíva v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby.

Pripojenie nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete je služba nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby.

V Bratislave 8. februára 2005.