ST musí upraviť ceny za ukončenie volaní vo svojej sieti

15.08.2007, Tlačová správa
Na základe rozhodnutia predsedu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislava Máčaja, ktorým rozhodoval o rozklade, ktorý podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) proti rozhodnutiu TÚ SR, je ST povinná upraviť ceny za ukončenie volaní vo svojej sieti. Ceny za ukončenie volaní v strednej prevádzke klesnú na základe rozhodnutia o cca 54% a pri silnej prevádzke o viac ako 40%. TÚ SR k cenám dospel metódou, ktorou overoval ceny vypočítané ST. V praxi to bude znamenať zníženie cien za prepojenie pevných sietí a vytvorí to predpoklady pre zníženie cien pre koncových užívateľov. ST má povinnosť predložiť úradu upravenú referenčnú ponuku do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je právoplatné dňom doručenia.

Druh prevádzky

Referenčná ponuka

Rozhodnutie

Pokles ceny v %

Stredná prevádzka

 

 

 

Miestna cena

0,2233 Sk/min.

0,1028 Sk/min.

53,96

Cena za jeden tranzit

0,2900

0,1567

45,97

Cena za dvojitý tranzit

0,3900

0,2324

40,41

Silná prevádzka

 

 

 

Miestna cena

0,4400

0,2622

40,41

Cena za jeden tranzit

0,5733

0,3998

30,27

Cena za dvojitý tranzit

0,7700

0,5928

23,01


Poznámka: Ceny v tabuľke sú uvádzané bez DPH.

ST, ako významný podnik, má podľa rozhodnutia predsedu TÚ SR z 20.12. 2005 povinnosť stanoviť ceny za ukončovanie volaní vo svojej sieti tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním prepojenia podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien. ST mala ďalej povinnosť predložiť úradu výpočet ceny a vstupné informácie špecifikované úradom určeným modelom. ST mu tieto údaje predložila k polovici roku 2006. TÚ SR po preverení údajov začal listom zo dňa 4.12. 2006 z vlastného podnetu správne konanie voči ST vo veci úpravy cien za zostavenie a ukončovanie volaní v sieti ST a následnej zmeny referenčnej ponuky. ST podala voči následnému rozhodnutiu TÚ SR opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ SR, ako správny orgán 2. stupňa.


V Bratislave 15. augusta 2007.