ST nesmie viazať služby a musí umožniť výber podniku

18.07.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) rozhodnutiami z 13.7. 2005, resp. z 18.7. 2005 určil Slovak Telecom (ST) ako významný podnik na maloobchodných trhoch pripojenia bytových, resp. nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete a zároveň mu určil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné. ST má možnosť podať opravný prostriedok – rozklad.

TÚ SR rozhodnutiami uložil ST, že nesmie pri poskytovaní služieb pripojenia bytových, resp. nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových, resp. nebytových zákazníkov a bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete na poskytovanie inej služby ani viazať poskytovanie služieb na poskytovanie pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete.

TÚ SR zároveň rozhodnutiami uložil spoločnosti ST povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutí umožniť svojim bytovým aj nebytovým zákazníkom uskutočňujúcim volania zo všetkých prístupových liniek, v prípade bytových zákazníkov s výnimkou voliteľného volacieho programu „ST Mini“ a „Zvýhodneného voliteľného volacieho programu“, podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne služby, a to: individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania.

Rozhodnutiam úradu predchádzali analýzy maloobchodných trhov. TÚ SR počas analýzy, či je na trhu efektívna súťaž musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. K výsledkom analýz sa vyjadril ST a na záver aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýz a vyjadrení EK začal správne konanie a následne vydal rozhodnutia, ktorými určil významný podnik a uložil mu povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

Pripojenie bytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete je služba bytovým zákazníkom, ktorá spočíva v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby.

Pripojenie nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete je služba nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby.

Analýzy – Maloobchodný  relevantný  trh  č.1

                Maloobchodný  relevantný  trh  č.2

V Bratislave 18. júla 2005.