ST nesmie viazať služby a uprednostňovať určitých užívateľov

12.09.2012, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) rozhodol, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) je významným podnikom na relevantnom trhu služby prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov. TÚ SR zároveň uložil ST zákaz uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov a zákaz neodôvodnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných služieb alebo tovarov, ak je poskytovanie takýchto služieb alebo tovarov uskutočniteľné aj samostatne. Rozhodnutie je právoplatné.
     Pri ukladaní povinnosti zákaz uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov TÚ SR sleduje snahu vytvoriť také podmienky, ktoré budú chrániť záujmy koncových užívateľov. Účelom tejto povinnosti je zabrániť zvýhodňovaniu, resp. znevýhodňovaniu určitých skupín zákazníkov, čo by mohlo viesť k posilneniu postavenia spoločnosti ST, a.s. na uvedenom trhu. Ak by TÚ SR zistil, že ST uprednostňuje určitú skupinu zákazníkov, má možnosť takúto činnosť postihnúť. Primárnym účelom povinnosti zákaz neodôvodnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných služieb alebo tovarov je zamedzenie prenášania významného vplyvu na iné maloobchodné trhy, ktoré nie sú predmetom ex ante regulácie. Ide o prevenciu zneužívania dominantnej pozície vo forme tzv. junktimových ponúk. Účelom uloženia danej povinnosti je teda ochrana záujmov koncových užívateľov. Neuloženie tejto povinnosti by mohlo mať za následok posilnenie postavenia ST na tomto trhu, čo by viedlo k zhoršeniu súťažného prostredia na relevantnom trhu s následnými negatívnymi dopadmi na koncových užívateľov. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu TÚ SR považuje potrebné na dosiahnutie efektívnej súťaže zakázať aj viazanie, pri ktorom ide síce o viazanie služieb súvisiacich podľa povahy alebo obchodných zvyklostí, avšak technicky je možné ich poskytovať aj samostatne. Služby na predmetnom trhu, ktoré ST bude ponúkať v balíku služieb, je povinná ponúkať aj samostatne.
     Uložené povinnosti vychádzajú zo zisteného stavu na trhu, sú efektívne, primerané účelu a princípom regulácie, slúžia na podporu vnútorného trhu a podporujú záujmy koncových užívateľov. Uloženie predmetných povinností má za cieľ zabezpečenie otvorenej a funkčnej súťaže, zefektívnenie konkurenčného prostredia a potláčanie protisúťažného správania sa.

Rozhodnutie je dostupné na /data/files/29681.pdf