ST si neplní povinnosti pri prevádzkovaní telefónnych automatov

21.08.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) kontrolou verejných telefónnych automatov (automatov), ktoré prevádzkuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) zistil, že neprevádzkuje požadovaných 25 % automatov s bezbariérovým prístupom (BP) z prevádzkovaných automatov umiestnených na verejných priestranstvách nepretržite prístupných verejnosti (VPNPV) a nezabezpečila ich označenie. TÚ SR ďalej zistil, že 57,74 % kontrolovaných automatov z tých, ktoré ST deklarovala ako automaty s BP, nemalo bezbariérový prístup, nebolo umiestnených na VPNPV a súčasne nebolo zabezpečené ich označením. Najhoršia situácia bola v Žilinskom kraji, kde až 79,91 % kontrolovaných automatov nespĺňalo stanovené podmienky. TÚ SR uložil ST povinnosť vykonať do konca októbra nápravu.

Kontrola ďalej zistila, že 10,77 % kontrolovaných automatov neumožňovalo volania na tiesňové číslo 112, ďalej 20,82 % neumožňovalo volanie do mobilných sietí, 18,67 % neumožňovalo miestne volanie, 3,08 % nemalo uvedené číslo tiesňového volania. Zaujímavosťou je, že v čase, keď úrad o uložení povinnosti poskytovať dané služby rozhodoval, ST ako jediná spoločnosť prejavila záujem poskytovať tieto služby v plnom rozsahu.

TÚ SR v čase od 15.5. 2007 do 2.7. 2007 vykonal kontrolu plnenia povinnosti podniku ST poskytovať univerzálnu službu podľa zákona na celom území Slovenskej republiky v spojení s plnením podmienok určených opatrením úradu pri prevádzkovaní a poskytovaní služby prostredníctvom verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom. TÚ SR fyzicky skontroloval 975 automatov, ktoré ST deklarovala ako automaty s BP t.j. 54,81 %. z celkového počtu automatov s BP zriadených ST na celom území SR. ST v januári 2007 deklarovala celkom 7880 automatov umiestnených na VPNPV, z ktorých s BP deklarovala 1779, čo je iba 22,58 %.

Povinnosť prevádzkovať verejné telefónne automaty s bezbariérovým prístupom a povinnosť poskytovať bezplatne a nepretržite prístup k číslam tiesňových volaní aj z telefónnych automatov vychádza z príslušnej smernice EÚ, ktorá bola zapracovaná do zákona o elektronických komunikáciách. TÚ SR túto povinnosť uložil ST. V čase, keď TÚ SR rozhodoval o tom, kto bude naďalej poskytovať univerzálnu službu, ktorej súčasťou sú spomínané povinnosti, ST ako jediná chcela poskytovať univerzálnu službu v plnom rozsahu.


V Bratislave 21. augusta 2007.