ST zatiaľ nemusí plniť úradom uložené povinnosti

22.03.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dostal od spoločnosti Slovak Telecom (ST) opravný prostriedok – rozklad voči rozhodnutiu, ktorým ST určil ako významný podnik na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v pevných sieťach a zároveň jej uložil povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu. Rozhodnutie TÚ SR tak nenadobudlo právoplatnosť, t.j. ST zatiaľ nemusí plniť úradom uložené povinnosti.

Podľa rozhodnutia TÚ SR z 24. februára 2005 má spoločnosť ST také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov a teda spoločnosť ST je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v pevných sieťach. Spoločnosť ST využila zákonnú možnosť a podala opravný prostriedok voči rozhodnutiu úradu. TÚ SR sa v termíne najneskôr do 30 dní vyjadrí k opravnému prostriedku a postúpi ho predsedovi TÚ SR, ktorý o ňom rozhodne. Predseda TÚ SR sa musí pred vydaním konečného rozhodnutia dostatočne vysporiadať s vyjadreniami, ktoré uviedla ST v rozklade, príp. vyjadreniami, ktoré doplní počas konania. Rozhodnutie predsedu bude konečné. Voči právoplatnému rozhodnutiu bude možné podať žalobu na Najvyšší súd SR.

V Bratislave 22. marca 2005.

Súvisiace správy: