Stanovisko k otázkam na obsah žiadosti o pridelenie frekvencií v pásme 3,5 GHz

1. Žiadosť podľa § 32 ods. 3 musí obsahovať:

a) Údaje uvedené v zákone.

b) Počet a typ rádiových zariadení: Tento bod v uvedenom znení bude aktuálny pri vydaní povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia (§ 35 zákona č. 610/2004 Z.z.. Nakoľko v tomto prípade ide o vymedzenie frekvencií pre celoplošné elektronické siete treba uviesť predpokladanú technológiu, alebo štandard ETSI. V prípade, že žiadateľ mieni toto rozhodnúť výberom, uviesť ktoré druhy technológie budú zvažované pri výbere. Údaj je potrebný pre posúdenie, či uvažovanou technológiou a vymedzenými frekvenciami je možné dosiahnuť účel uvedený v bode d).

c) Požadovaná frekvencia je zrejmá z výzvy.

d) Účel a spôsob použitia frekvencií: popis siete na úrovni štúdie, predpokladanú štruktúru (celoplošná, iba pre aglomerácie nad určitý počet obyvateľov a pod.) vrátane časovej postupnosti zriaďovania siete.

e) Osoba v tomto prípade zodpovedná, alebo oprávnená jednať o podmienkach výstavby siete. Osoba zodpovedná za prevádzku bude uvedená až v prípade povolení podľa § 35. Ani v jednom prípade sa pere tento druh rádiových zariadení osobitná odborná spôsobilosť nevyžaduje.

f) Predpokladaný termín uvedenia prvého zariadenia, ktorým sa začne poskytovať služba do prevádzky. (Ostatné termíny budú v predpokladanom harmonograme).

g) Netýka sa tejto služby.

h) Maximálne na dobu uvedenú vo výzve.


2. Termín na podanie žiadostí končí dňa 31. mája 2004 v podateľni úradu.


Toto stanovisko vypracoval Telekomunikačný úrad SR, odbor správy frekvenčného spektra, ako odpoveď na najčastejšie otázky súvisiace s výzvou na podávanie žiadostí.

V Bratislave 21.5. 2004.