Stanovisko TÚ SR k cenovému návrhu S.T., a.s. za regulačné obdobie od 1.1. 2000 do 31.6. 2001

17.11.2000, Tlačová správa
Dňa 16.11.2000 Telekomunikačný úrad SR vydal pre S.T., a.s. k žiadosti o vyjadrenie k cenovému návrhu regulovaných služieb nasledovné stanovisko:

Navrhované ceny regulovaných telekomunikačných služieb spĺňajú po vyhodnotení podľa vzorca z článku 2 ods. 1 rozhodnutia z 21. júla 2000, ktoré vyšlo v zbierke zákonov č. 223/2000 podmienky v celkovom kritériu, ako aj čiastkové podmienky určené v článku 2 ods. 2 rozhodnutia.

Podľa článku 3 ods. 3 rozhodnutia úrad nezamieta navrhované ceny, preto Slovenské Telekomunikácie, a.s. môžu v súlade so všeobecnými podmienkami poskytovania predmetných služieb aplikovať nové ceny od 1.1. 2001.


Poznámka pre redakcie:

Pri zabezpečení optimálnej cenovej regulácie telekomunikačných služieb poskytovateľov, ktorí majú monopolné alebo významné postavenie na telekomunikačnom trhu sa prijal model regulácie cenového stropu, ktorý sa používa na cenovú reguláciu telekomunikačných služieb vo väčšine krajín s vyspelou ekonomikou. Je tomu tak už od roku 1984 vo Veľkej Británii, od roku 1991 vo Francúzsku, od roku 1986 v Holandsku, od roku 1993 vo Švédsku, od roku 1993 v Španielsku. Tento model sa používa taktiež v USA, Nemecku a mnohých ďalších krajinách, vrátane ČR a Maďarska. Takýto regulačný model sa označuje ako PRICE CAP - REGULÁCIA, teda regulácia cenového stropu. Tento spôsob regulácie bol aj podmienkou úspešnej privatizácie S.T., a.s. zo strany všetkých záujemcov. Potencionálni investori rátali už so zavedenými fungujúcimi transparentnými podmienkami pre podnikanie v SR, vrátane cenovej regulácie telekomunikačných služieb v zmysle novej filozofie, ponímanej v EU ako štandard. Takýto regulačný model umožňuje poskytovateľovi služieb autonómne rozhodovať o cenových reláciách jednotlivých poskytovaných služieb, kde TÚ SR vykonáva len kontrolu dodržiavania cenového stropu, t. z. kumulatív cien všetkých poskytovaných služieb. To umožňuje operátorom pružne reagovať na meniace sa ekonomické podmienky trhu.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach TÚ SR:


V Bratislave 17.11. 2000.