Stanovisko TÚ SR k harmonizovaným službám sociálneho významu poskytovaných v množine harmonizovaných národných čísel 116 xxx

31.08.2007, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Podľa národnej a európskej legislatívy je Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „TÚ SR“) ako národný regulátor zodpovedný za reguláciu elektronického komunikačného sektora.. V súlade s touto reguláciou TÚ SR vykonáva manažment a administráciu národného číslovacieho plánu.

Európska Komisia (ďalej len „Komisia“) prijala vo februári rozhodnutie 2007/116/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_049/l_04920070217en00300033.pdf

(ďalej len „rozhodnutie EC“), umožňujúce poskytovať harmonizované služby sociálneho významu v rámci všetkých členských štátov na princípe rovnaké číslo – rovnaká služba. Rozhodnutie, že v každom členskom štáte má byť rezervované rovnaké číslo na určitú službu, má zabezpečiť koordinovaný prístup k poskytovaniu harmonizovaných služieb sociálneho významu. Na základe tohto rozhodnutia Komisia požaduje od členských štátov, aby rezervovali šesťmiestne čísla začínajúce trojčíslím 116 (ďalej len „čísla 116“) na služby sociálneho významu v Európe. Rozhodnutie EC ukladá členským štátom podniknúť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby od 31. augusta 2007 príslušné národné regulačné orgány mohli prideliť čísla uvedené v prílohe rozhodnutia EC.

V záujme uľahčiť zavedenie harmonizovaných služieb na Slovensku TÚ SR na tento účel rezervoval v číslovacom pláne číselnú množinu začínajúcu trojčíslím 116. Je dôležité zdôrazniť, že služby poskytované na týchto číslach nebudú poskytované komerčne, ale majú byť zamerané na sociálne potreby občanov a majú spĺňať špecifické spoločenské potreby, najmä také, ktoré prispievajú k pohode a bezpečnosti občanov a určitých skupín občanov, alebo pomáhajú občanom v núdzi. Občania pracujúci a cestujúci v rámci EÚ, ktorí sú oboznámení s týmito číslami resp. službami vo svojich vlastných štátoch, budú môcť tieto informácie využívať vo všetkých krajinách, kde sú harmonizované služby poskytované.

V súčasnosti je v prílohe rozhodnutia EC rezervované číslo 116 000, ktoré je určené na službu horúca linka pre nezvestné deti.

Účelom tohto stanoviska je zvýšiť informovanosť verejnosti o týchto službách a zároveň načrtnúť určitý postup, ktorým budú tieto služby na území Slovenskej republiky implementované.

Východiskový stav

V mnohých európskych krajinách sú poskytované niektoré služby sociálneho významu buď prostredníctvom bežného telefónneho čísla, čísla s pridanou hodnotou, alebo prostredníctvom zvláštneho skráteného čísla. Príkladmi sú horúce linky a linky pomoci pre ľudí v núdzi. V súčasnosti sú často čísla na rovnaké služby v jednotlivých členských štátoch Európskej únie rozdielne. Komisia prijala rozhodnutie EC, ktorého cieľom je harmonizácia služieb sociálneho významu. Na základe rozhodnutia EC sa rovnaké číslo 116 rezervuje na rovnakú službu v rôznych európskych krajinách. Jednotné číslo poskytne službe európsku identitu; uľahčí kampane určené na zvyšovanie povedomia a môže zvýšiť účinnosť a efektívnosť poskytovania služby na európskej úrovni. Táto iniciatíva bola vyvinutá v úzkej spolupráci s členskými štátmi a národnými regulačnými orgánmi v oblasti elektronických komunikácií.

Zámerom je rezervovať ďalšie čísla na ďalšie služby. Rezervovaním čísla v rozhodnutí EC sa od členských štátov požaduje, aby umožnili poskytovanie uvedených služieb na špecifickom čísle 116, ale žiadnej strane sa neukladá povinnosť poskytovať predmetnú službu. V ideálnej situácii budú služby na číslach 116 dostupné v každom členskom štáte, avšak môže to trvať nejaký čas, kým sa v jednotlivých krajinách vytvorí dopyt alebo sa nájdu vhodní poskytovatelia takýchto služieb.

Charakteristika harmonizovaných služieb

Charakteristika služieb, pre ktoré sa rezervoval číselný rozsah 116, je bližšie špecifikovaná v článkoch 2 a 4 rozhodnutia EC. „Harmonizovaná služba sociálneho významu“ je služba zodpovedajúca nasledujúcemu opisu: je prístupná prostredníctvom bezplatného čísla, má potenciálny význam pre návštevníkov z iných krajín a spĺňa špecifickú spoločenskú potrebu, najmä takú, ktorá prispieva k pohode alebo bezpečnosti občanov alebo konkrétnych skupín občanov, alebo pomáha občanom v núdzi“.

Podmienky spojené s právom používať tieto čísla sú nasledovné:

 • služba poskytuje občanom informačný, asistenčný, alebo oznamovací prostriedok, prípadne ich ľubovoľnú kombináciu,
 • je prístupná všetkým občanom bez potreby predchádzajúcej registrácie,
 • nie je časovo obmedzená,
 • využívanie služby nie je podmienené nijakou úhradou ani záväzkom na úhradu,
 • počas volania sú vylúčené tieto aktivity: reklama, zábava, marketing a predaj, využívanie hovoru na nasledujúci predaj komerčných služieb.

V rozhodnutí o pridelení čísla budú tieto podmienky pripojené k všeobecným podmienkam na používanie čísiel a zároveň budú pridané ďalšie špecifické podmienky na používanie harmonizovaného čísla uvedené v dodatku rozhodnutia EC.

Rezervácia a prideľovanie harmonizovaných čísel 116

Prvým krokom implementácie harmonizovanej služby je priradenie konkrétneho čísla harmonizovanej službe na európskej úrovni. Útvary Komisie pri identifikácii ďalších služieb sociálneho významu v Európe, ktoré by mohli využívať jednotné európske bezplatné telefónne čísla začínajúce trojčíslím 116 vyzvú zainteresované strany, aby prispeli svojimi názormi, návrhmi a príslušnými informáciami k harmonizácii ďalších služieb sociálneho významu. Príspevky sa zasielajú prostredníctvom e-mailu do poštovej schránky

INFSO-116numbers@ec.europa.eu

Účelom týchto konzultácií je umožniť útvarom Komisie identifikovať služby a pripraviť návrh nového rozhodnutia Komisie s cieľom aktualizovať zoznam rezervovaných čísel. Posúdenie vhodnosti navrhovanej služby a jej zaradenie do zoznamu harmonizovaných služieb je v kompetencii Komisie. Každé revidované rozhodnutie Komisie, ktorým sa aktualizuje zoznam rezervovaných čísel, bude po svojom prijatí uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Zoznam bude obsahovať pre každé číslo 116 krátky popis druhu poskytovanej služby pre ktorú je číslo rezervované, spolu s prípadnými podmienkami, ktoré sa na službu vzťahujú.

Ak je číslo zaradené do zoznamu v prílohe rozhodnutia EC, členské štáty na vnútroštátnej úrovni zverejnia, že číslo je k dispozícii na poskytovanie príslušnej harmonizovanej služby sociálneho významu a že možno podávať žiadosti o povolenie využívania tohto čísla. Informácia bude zverejnená na internetovej stránke TÚ SR, v úradnom vestníku TÚ SR, prípadne inou vhodnou formou. Podobne bude zverejnený a pravidelne aktualizovaný zoznam všetkých harmonizovaných čísel s priradenými harmonizovanými službami, ktoré budú poskytované na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

TÚ SR má v súlade s článkom 3 rozhodnutia EC zabezpečiť, aby:

 • sa čísla, ktorých zoznam je v prílohe, využívali len na služby, na ktoré boli rezervované;
 • sa čísla v číselnom rozsahu 116, ktoré nie sú uvedené v zozname, nevyužívali;
 • číslo 116 112 nebolo pridelené ani ho nevyužívala nijaká služba.

Implementácia harmonizovaných služieb v SR

Druhým krokom implementácie je pridelenie čísla príslušnej organizácii na úrovni členského štátu. Množina čísel 116 je podľa Číslovacieho plánu vydaného Opatrením TÚ SR z 1. februára 2007 č. O-14/2007 vyhradená na harmonizované služby sociálneho významu.

Pri prideľovaní harmonizovaných čísel bude TÚ SR uplatňovať tieto zásady:

 • Čísla z tejto množiny sú prideľované jednotlivo a podľa Sadzobníka úhrad vydaného Opatrením TÚ SR z 19. apríla 2004 O-3/2004 v znení Opatrenia O-16/2006 úhrada za právo používať čísla 116 sa neplatí, čiže používanie týchto čísel na dané služby je bezplatné.
 • Čísla 116 budú prideľované rozhodnutím TÚ SR o pridelení čísla v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • V časti rozhodnutia TÚ SR „osobitné podmienky na používanie pridelených čísel“ budú obsiahnuté podmienky uvedené v Článku 4 rozhodnutia EC – podmienky spájajúce sa s právom používať harmonizované čísla, ako aj špecifické podmienky pre jednotlivé služby uvedené v prílohe rozhodnutia EC.

Poskytovateľ obsahu, ktorý chce poskytovať na území SR harmonizovanú službu sociálneho významu na čísle 116, dohodne podmienky poskytovania harmonizovanej služby s poskytovateľom elektronických komunikačných sietí (telekomunikačným operátorom), ktorému bolo číslo pridelené. Dohoda o poskytovaní harmonizovanej služby sociálneho významu rešpektuje podmienky spájajúce sa s právom používať harmonizované čísla 116, ktoré stanovuje rozhodnutie EC vrátane špecifických podmienok uvedených v prílohe rozhodnutia EC.

Vzhľadom na predpoklad, že sa nebude jednať o veľké množstvo čísel a skutočnosť, že špecifické podmienky a podmienky spájajúce sa s právom používať konkrétne harmonizované číslo je vhodnejšie aplikovať priamo na poskytovateľa obsahu harmonizovanej služby, TÚ SR zvažuje možnosť prideľovať toto číslo priamo jemu, tak, ako je to možné vo väčšine členských štátov.

Cena volania na číslo 116

Volania na čísla 116 sa budú spracovávať rovnakým spôsobom ako volania na súčasné bezplatné čísla, pri ktorých väčšinu nákladov alebo celé náklady na hovor znáša volaná strana. Použitie tohto spôsobu spracovania volaní zaručuje bezproblémovú prevádzkyschopnosť služby. Rozhodnutie EC nezaväzuje poskytovateľov elektronických komunikačných sietí (telekomunikačných operátorov), umožňovať volania na čísla 116 na svoje vlastné náklady. Spoločnosti poskytujúce službu sociálneho významu pomocou čísla 116 musia byť preto pripravené riešiť problematiku úhrady nákladov na prichádzajúce hovory v súlade s ustanoveniami zmluvy uzavretej s poskytovateľom elektronických komunikačných sietí (telekomunikačným operátorom).

Dovolateľnosť harmonizovaných služieb sociálneho charakteru

Je zrejmé že harmonizované služby majú význam len ak sú poskytované celospoločensky, to znamená, že prístup k tejto službe má byť dostupný pre ktoréhokoľvek účastníka verejnej telefónnej služby. Zúčastnení zástupcovia majoritných telekomunikačných operátorov na pracovnom stretnutí s TÚ SR dňa 23.8. 2007 toto konštatovanie jednoznačne podporili. TÚ SR urobí všetky potrebné kroky v prípade neakceptovania tejto skutočnosti.

Predpokladá sa, že väčšina hovorov na čísla 116 bude vytvorených, smerovaných a ukončených na národnej úrovni. V súlade s harmonizáciou týchto služieb je potrebné si uvedomiť, že časť týchto hovorov bude sprostredkovaná aj v rámci roamingu občanmi iných členských štátov, ktorí budú v prípade potreby volať rovnakú harmonizovanú službu akú poznajú z domáceho prostredia. V tomto prípade je nutné, aby poskytovatelia tejto služby prípadne zabezpečili smerovanie týchto hovorov na nadnárodnej úrovni a vo vzájomných dohodách riešili aj náklady s tým spojené.

TÚ SR je pripravený splniť požiadavky rozhodnutia EC a od 31. augusta 2007 prideliť harmonizované číslo 116 000 priradené službe horúca linka pre nezvestné deti. Povinnosť členských štátov monitorovať skutočné využívanie čísel z pohľadu obsahu služby je potrebné zabezpečiť v spolupráci s príslušnými kompetentnými subjektmi, pod ktoré jednotlivé služby obsahovo patria.

TÚ SR je pripravený každú konkrétnu harmonizovanú službu implementovať na domácej úrovni v spolupráci s kompetentnými autoritami a tak zabezpečiť hladký proces uvedenia danej služby na Slovensku. V tejto oblasti naďalej bude prebiehať diskusia s poskytovateľmi elektronických sietí a/alebo služieb, ostatnými regulačnými orgánmi v rámci členských štátov na úrovni príslušných pracovných skupín, na pôde Komisie, atď., keď to bude potrebné na finalizovanie a optimalizovanie procesu rezervovania a prideľovania týchto čísel v rámci členských krajín EU.