Stanovisko TÚ SR k podpore rozvoja internetu a digitálnej televízie 11.1. 2008

11.01.2008, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Vzhľadom na informácie publikované v jednom celoštátnom denníku, ktoré navodzovali dojem, že štát, resp. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) brzdí rozvoj internetu pre vidiek a neochotu periodika uviesť vec na pravú mieru, TÚ SR zverejňuje nasledovné stanovisko:

TÚ SR podporuje rozvoj internetu v mestách i obciach, rovnako i rozvoj digitálnej televízie. Legislatívnou podporou rozvoja, resp. odstránením bariér v podnikaní bol zákon o elektronických komunikáciách, ktorý od januára 2004 podstatne zjednodušil podnikanie v tejto oblasti. Podnikatelia už nepotrebujú licencie, ale svoj úmysel podnikať len oznámia TÚ SR, ktorý podporil rozvoj znížením správnych poplatkov a úhrad za využívanie frekvencií. Operátor platí za frekvencie, ktoré využíva vo vidieckych oblastiach nižšiu úhradu. TÚ SR ďalej podporil rozvoj internetu svojimi regulačnými rozhodnutiami, napr. významnému podniku uložil viaceré povinnosti pri poskytovaní širokopásmového prístupu, ktoré podporili súťaž pri poskytovaní širokopásmového internetu a ďalších služieb. Svoju úlohu zohrali lokálni poskytovatelia služieb i poskytovatelia mobilných služieb. V súčasnosti je preto ťažké nájsť na Slovensku lokalitu, kde by nebol možný prístup na internet, digitálna televízia v štandarde DVB-S je prístupná na území celého Slovenska. TÚ SR presadzuje, aby boli analógové TV frekvencie čo najrýchlejšie uvoľnené a mohol začať rozvoj digitálnej televízie v štandarde DVB-T, neskôr aj v DVB-H, a zároveň sa tým uvoľnili ďalšie frekvencie napr. na poskytovanie internetu vo vidieckych a odľahlých oblastiach.

Konkrétne k výberovým konaniam, ktoré spôsobili publikovanie článku: TÚ SR nedávno zrealizoval výberové konania na pridelenie frekvencií v pásme 40,5 - 43,5 GHz, ktoré sú určené pre multimediálne bezdrôtové systémy (MWS). Víťazi výberových konaní budú poskytovať v lokalitách Bratislava, Trnava a Trenčín rôzne služby napr. digitálnu televíziu a prístup na internet. Výberovým konaniam predchádzala štandardná verejná diskusia. Jediným kritériom výberu bola ponúknutá výška úhrady za pridelenie frekvencií. Zákon umožňuje operátorom obchodovať s frekvenciami. Zákon to umožnil tým, že prebral príslušnú smernicu Európskej komisie. TÚ SR bral tento fakt do úvahy a stanovil výšku úhrady ako jediné kritérium z dôvodu jeho maximálnej transparentnosti. Toto kritérium znemožňuje akékoľvek subjektívne hodnotenie ponúk. V mnohých krajinách je to jediným kritériom vo výberových konaniach, ktorými prideľujú frekvencie. Úrad tým zároveň vytvoril priestor pre maximalizáciu príjmu do štátneho rozpočtu za tieto frekvencie, lebo vylúčil možnosť špekulatívnej účasti vo výberových konaniach za účelom ďalšieho predaja získaných frekvencií. Proti tomuto kritériu výberu nemal nikto pred, ani počas výberového konania žiadne námietky. Napriek tomu, ako je už tradíciou, po skončení výberového konania jeden z neúspešných účastníkov namietal výsledok a spôsob prideľovania frekvencií. Uvedený účastník sa umiestnil dva krát na treťom a raz na druhom mieste, pričom jeho ponuka bola nižšia oproti druhému v poradí viac ako dvojnásobne a viac ako štvornásobne nižšia oproti víťazovi, resp. v jednom prípade bola štvornásobne nižšia oproti víťazovi. TÚ SR bol následne obvinený, že brzdí rozvoj internetu pre vidiek a to napriek tomu, že v týchto výberových konaniach prideľoval frekvencie pre hlavné mesto SR – Bratislava a pre mestá Trnava a Trenčín. Navyše podľa rozhodnutia Electronic Communications Committee ECC/DEC (02)04 je MWS odporúčané na zabezpečenie multimediálnych služieb v mestách, pričom vo vidieckych oblastiach, kde nie je efektívne budovanie týchto systémov, bude možné takúto službu poskytovať prostredníctvom zariadení družicovej služby. Inými slovami: uvedené pásmo nie je vhodné pre vidiecke oblasti.

V Bratislave 11. januára 2008.