Štátna regulácia

     Regulačný úrad vykonáva štátnu reguláciu podľa § 15 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z.z.

Štátna regulácia je: 

  • utváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu poštových služieb,
  • určovanie všeobecných pravidiel poskytovania poštových služieb,
  • určovanie všeobecných podmienok poskytovania zameniteľných poštových služieb a poštového platobného styku,
  • udeľovanie oprávnenia alebo ukladanie povinnosti poskytovať univerzálnu službu a určovanie podmienok na poskytovanie univerzálnej služby a požiadaviek na prevádzku verejnej poštovej siete,
  • regulácia poštových sadzieb za poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku,
  • regulácia financovania univerzálnej služby.

     Štátna regulácia sa vykonáva rozhodnutiami regulačného úradu. Regulačný úrad stanovuje všeobecne záväzným predpisom vyhláseným v zbierke zákonov SR spôsob výpočtu čistých nákladov neprimeranej záťaže univerzálnej služby, vzory tlačív a spôsob výpočtu príspevkov poštových podnikov do kompenzačného fondu. Regulačný úrad vydáva všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb, poštovú licenciu, výnos o regulácii cien poštových služieb a poštového platobného styku pre vnútroštátny styk.

     Reguláciu cien poštových služieb univerzálnej služby a poštového platobného styku vykonáva regulačný úrad podľa § 24 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene niektorých zákonov, podľa všeobecných predpisov o cenách (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláška MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov). Oznámenia o výnosoch sa uverejňujú v Zbierke zákonov SR.

     Ceny univerzálnej služby medzinárodného styku sú regulované podľa osobitných predpisov – Akty Svetovej poštovej únie (Svetový poštový dohovor, Vykonávací poriadok o listovej pošte a Vykonávací poriadok o poštových balíkoch). Regulačný úrad schvaľuje ceny medzinárodného styku opatrením regulačného úradu o regulácii cien poštových služieb medzinárodného styku.