Štátny dohľad

     Štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb vykonáva regulačný úrad podľa § 59 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom svojich poverených zamestnancov z vlastnej iniciatívy alebo na podnet tretej osoby.


Štátny dohľad zahŕňa:

 • kontrolu plnenia povinnosti poštového podniku a podmienok poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku podľa tohto zákona, vydaného všeobecného povolenia alebo registrácie,
 • kontrolu plnenia povinnosti poskytovateľa univerzálnej služby a podmienok poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku, najmä kontrolu dodržiavania kvalitatívnych a rozvojových podmienok určených pre univerzálnu službu v poštovej licencii,
 • cenovú kontrolu týkajúcu sa poštových sadzieb,
 • kontrolu plnenia povinností poskytovať úradu informácie, podklady alebo dôkazy podľa osobitného predpisu,
 • nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, všeobecným povolením, registráciou alebo poštovou licenciou a overovanie plnenia uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
 • prejednávanie správnych deliktov a ukladanie sankcií za ich spáchanie.
   

Poverený zamestnanec je pri výkone štátneho dohľadu oprávnený najmä:

 • vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov, v ktorých kontrolovaná osoba vykonáva alebo zabezpečuje výkon svojej činnosti a ktoré bezprostredne súvisia s predmetom kontroly,
 • vyžadovať od kontrolovanej osoby:
  1. potrebné informácie a údaje súvisiace s poskytovaním poštových služieb,
  2. prvopisy dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov, vecí, informácií potrebných na výkon štátneho dohľadu,
  3. vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu štátneho dohľadu a k zisteným nedostatkom,
 • kontrolovať splnenie povinnosti registrácie poštového podniku,
 • kontrolovať prevádzkovanie poštovej siete a verejnej poštovej siete,
 • kontrolovať plnenie podmienok poskytovania poštových služieb alebo poštového platobného styku,
 • ukladať povinnosť kontrolovanej osobe, aby v lehote určenej v zápise o priebehu a výsledku štátneho dohľadu odstránila zistené nedostatky a podala správu o ich odstránení.

     Kontrolovaná osoba je povinná umožniť výkon štátneho dohľadu a na požiadanie povereného zamestnanca alebo regulačného úradu poskytnúť súčinnosť potrebnú na výkon štátneho dohľadu. Výkon štátneho dohľadu sa začína dňom, keď poverení zamestnanci predložia kontrolovanej osobe písomne poverenie na vykonanie štátneho dohľadu a pri výkone štátneho dohľadu postupujú poverení zamestnanci v súlade s ustanovením § 60 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.