Sťažnosti je potrebné podávať priamo na telekomunikačný podnik

12.02.2003, Tlačová správa
Občania si často myslia, že Telekomunikačný úrad SR je "generálnym riaditeľstvom" telekomunikačných podnikov a preto na úrad zasielajú sťažnosti na činnosť zamestnancov telekomunikačných podnikov. Telekomunikačný úrad SR tieto sťažnosti riešiť nemôže a preto ich vracia späť, prípadne ich zasiela priamo podnikom, na ktorých činnosť sa občania sťažujú.

Takéto konanie občanov spôsobuje zbytočnú korešpondenciu, čo zaťažuje štátny rozpočet a spomaľuje prácu úradu.

V prípade, že fyzická alebo právnická osoba chce podať sťažnosť na telekomunikačný podnik mala by ju adresovať priamo telekomunikačnému podniku. Telekomunikačný úrad SR nie je nadriadeným orgánom pre telekomunikačné podniky a preto nemôže riešiť sťažnosti na telekomunikačné podniky. V zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach sa sťažnosť podáva spravidla písomne alebo ústne. V komentáre k zákonu sa však neodporúča podávať sťažnosti telefonicky.

V prípade námietok voči správnosti úhrady a kvality poskytovanej telekomunikačnej služby je možné podať reklamáciu na telekomunikačnom podniku. Telekomunikačný podnik je povinný písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie v lehote uvedenej vo všeobecných podmienkach, inak sa reklamácia považuje za uznanú. Podrobnosti o lehote na podanie reklamácie, rozsahu práva užívateľa, spôsobe uplatňovania reklamácie upravuje telekomunikačný podnik vo svojom reklamačnom poriadku.

Telekomunikačný úrad SR v rámci štátneho dohľadu vykonáva kontrolu plnenia povinností a podmienok stanovených v zákone alebo v licencii, kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení telekomunikačných sietí.

TÚ SR rieši len tie sťažnosti, ktoré občania podávajú na činnosť zamestnancov úradu. Sťažnosti na telekomunikačné podniky úrad vracia späť sťažovateľom, alebo ich zasiela priamo telekomunikačným podnikom. Časť občanov v dôsledku neznalosti zákona nie je spokojná s takýmto riešením ich sťažnosti a sťažuje sa na nečinnosť zamestnancov TÚ SR.

Za rok 2002 Telekomunikačný úrad SR zaevidoval 23 sťažností, z ktorých 10 úrad postúpil bez sledovania inej organizácii a 13 priamo vyšetroval. Všetky sťažnosti na činnosť úradu boli neopodstatnené.

Okrem sťažností úrad vybavil 116 podaní, ktoré nemali charakter sťažností a slúžili ako podnet na vykonanie kontroly. Úrad zo 116-tich podaní dostal 32 na vedomie. Zo všetkých podaní až 55 % predstavovalo kritiku zvýšenia cien služieb káblovej televízie.

V Bratislave 12. februára 2003.