Stratégiu prechodu na digitálne terestriálne TV vysielanie je potrebné prepracovať

23.10.2008, Tlačová správa

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v rámci pripomienkového konania namieta, že materiál neobsahuje vyhodnotenie krokov TÚ SR, ktoré stanovením kritérií vo výberovom konaní, urobil smerom k naplneniu vládou schválených strategických cieľov v oblasti digitalizácie. Pochybný je odhadovaný údaj o počte domácností využívajúcich prijímače s podporou staršieho štandardu pre príjem digitálneho vysielania, lebo napr. prieskum renomovaného nadnárodného operátora hovorí o podstatne nižšom čísle. TÚ SR navrhol predloženú stratégiu, vzhľadom na nedopracované časti a množstvo chýb, vrátiť späť na prepracovanie. Uvedenú pripomienku označil za zásadnú, preto musí byť prijatá alebo vyriešená v rozporovom konaní.

Materiál neobsahuje vyhodnotenie konkrétnych krokov, ktoré už Slovenská republika urobila smerom k naplneniu vytýčených strategických cieľov. Napr. TÚ SR začal výzvou na predkladanie ponúk výberové konanie na prevádzkovateľa prvého a druhého multiplexu. „Podmienky výberového konania v podstate citujú zákon a bodové hodnotenie kritérií je nastavené tak, aby boli naplnené strategické ciele vlády“, vysvetľuje Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. Podľa návrhu materiálu „približne 130 000 domácností Slovenska“ v terestriálnom vysielaní využíva zariadenia schopné dekódovať signál metódy MPEG-2. „Tento odhad je pochybný, lebo neodkazuje na relevantný zdroj a navyše podľa prieskumu satelitného operátora SES Astra využívalo v roku 2007 IPTV spolu s DVB-T len okolo 10 tisíc domácností“, doplnil predseda TÚ SR.

Vyhodnotenie konkrétnych krokov smerujúcich k naplneniu strategických cieľov vlády:

1) cieľ „celoplošná dostupnosť“ má byť naplnený prostredníctvom kritéria vo výberovom konaní „technické riešenie a rýchlosť budovania siete prvého a druhého terestriálneho multiplexu a pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky jeho signálom“, za ktoré môže uchádzač získať najviac bodov,

2) cieľ „úspora frekvenčného spektra“ má byť naplnený stanovením kompresného štandardu MPEG-4, ktorý je úspornejší,

3) cieľ „zvýšenie počtu vysielaných programov“ cez DVB-T oproti súčasnému analógovému vysielaniu má byť naplnený stanovením kompresného štandardu MPEG-4, ktorý umožňuje do jedného multiplexu umiestniť 7 – 10 programov,

4) cieľ „služby s pridanou hodnotou“ má byť naplnený prostredníctvom kritéria „rozsah poskytovaných služieb“ za ktoré môže uchádzač získať druhý najvyšší počet bodov,

5) cieľ „podpora nových formátov“ s dôrazom na HDTV, interaktívnu TV má byť naplnený stanovením kompresného štandardu MPEG-4, ktorý umožňuje rozvoj HDTV a interaktívnej TV,

6) cieľ „zabránenie degradácii slovenského analógového signálu“ má byť naplnený prostredníctvom kritéria „technické riešenie a rýchlosť budovania siete prvého a druhého terestriálneho multiplexu a pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky jeho signálom“, za ktoré môže uchádzač získať najviac bodov (najúčinnejšou ochranou príjmu je spustenie prvého multiplexu, ktorý využíva kanály nevyužívané pre TV vysielanie, čím sa zároveň vytvára možnosť príjmu v lokalitách zarušených vysielaním zo zahraničia),

7) cieľ „možnosť vnútorného prenosného resp. mobilného príjmu“ má byť naplnený prostredníctvom kritéria „technické riešenie a rýchlosť budovania siete prvého a druhého terestriálneho multiplexu a pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky jeho signálom“, za ktoré môže uchádzač získať najviac bodov.

Ďalším cieľom vlády je podpora prechodu s ohľadom najmä na sociálne slabších, postihnutých alebo iným spôsobom znevýhodnených občanov. Tento cieľ má byť naplnený prostredníctvom kritéria „podpora prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania vrátane záväzkov vo vzťahu ku koncovým užívateľom“, za ktoré môže uchádzač získať významný počet bodov.

Ďalej najmä časť „sociálno-ekonomického otázky“ je v uvádzaných údajoch v analytických tabuľkách nepresvedčivá, pretože sú uvedené rôzne aj neoficiálne zdroje týchto údajov, v niektorých prípadoch je uvedený len odhad a ďalšie údaje sú bez uvedenia zdroja. Úrad je presvedčený, že takýto významný materiál, ktorý deklaruje okrem iného aj úlohy vlády SR, musí byť spracovaný na vyššej kvalitatívnej úrovni s dôveryhodnými a overenými údajmi, vychádzať z aktuálnej situácie v procese prípravy digitalizácie a jednoznačne podporovať dodržanie už skôr prijatých cieľov, či už v legislatíve alebo uzneseniami vlády. TÚ SR je toho názoru, že návrh materiálu nestačí iba formálne upraviť, ale je ho treba vrátiť na dôsledné prepracovanie, aby jeho analytické údaje boli reálne a vyústili do konkrétnych úloh napomáhajúcich splneniu určených cieľov vlády SR na úseku digitalizácie TV vysielania.