Štrnásť záujemcov o FWA 3,5 GHz

07.06.2004, Tlačová správa
Záujem o pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz má 14 spoločností. Medzi žiadateľmi je tzv. veľká trojka operátorov, držitelia licencií FWA v pásme 26 GHz, významní alternatívni poskytovatelia a záujemca z Veľkej Británie. Telekomunikačný úrad SR môže prideliť frekvencie len štyrom žiadateľom pre celé územie Slovenskej republiky, a preto je potrebné uskutočniť výberové konanie. O víťazoch výberového konania rozhodne výberová komisia zložená zo zástupcov akademickej obce, ministerstiev a orgánov štátnej správy.

Na základe výzvy na predloženie ponúk do výberového konania podali v stanovenom termíne žiadosti tieto spoločnosti: ARIX s.r.o., Dial Telecom a.s., eTel s.r.o., EuroTel Bratislava, a.s., LACOS s.r.o., NETLAB plus s.r.o., Nextgen Telecom Ltd., NOX Communications s.r.o., Orange Slovensko a.s., Slovak Telecom, a.s., Slovenské Rádiokomunikácie s.r.o., SWAN a.s., Telenor Networks, a.s. a VNET. Žiadatelia majú možnosť zúčastniť sa otvárania obálok so žiadosťami, ktoré sa uskutoční 10.6. 2004 o 9,30 hod..

Na vyhodnotenie žiadostí úrad zriadi výberovú komisiu, ktoré bude mať sedem členov. Členov výberovej komisie vymenuje v zmysle zákona o elektronických komunikáciách predseda úradu. Členmi komisií budú zástupcovia akademickej obce, ministerstiev a orgánov štátnej správy. Výberová komisia vyhodnotí žiadosti podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie účastníkov výberového konania, o čom vyhotoví správu. Úrad je pri prideľovaní frekvencií viazaný poradím určeným výberovou komisiou. Účastníka výberového konania, ktorého žiadosť nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového konania, pričom mu v písomnom oznámení uvedie dôvody vylúčenia. Neúspešným žiadateľom úrad oznámi výsledok výberového konania písomne spolu s uvedením dôvodov. Správa spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na začatie konania úradu o pridelení frekvencií s úspešnými žiadateľmi. Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá povolenie najneskôr do štyroch týždňov po vyhodnotení a určení poradia účastníkov výberového konania.

V Bratislave 7. júna 2004.