Štvrtý mobilný operátor môže naďalej poskytovať služby

07.12.2015, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) individuálne povolenie spoločnosti SWAN, a.s. nezrušil.
     Na základe uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 28. októbra 2015 začal RÚ konanie vo veci preskúmania povinnosti spoločnosti SWAN, a.s. začať používať frekvencie pridelené individuálnym povolením na povolený účel v lehote 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. RÚ bol povinný v zmysle uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodnúť v lehote 30 dní od doručenia uznesenia. RÚ rozhodol o zastavení konania o zrušení individuálneho povolenia („licencie“) spoločnosti SWAN, a.s. Dôvodom zastavenia konania je fakt, že spoločnosť SWAN, a.s. splnila povinnosť začať používať pridelené frekvencie na povolený účel a v určenom územnom rozsahu do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia.
     Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je možné podať rozklad a je preskúmateľné súdom.