Súlad systému vedenia oddeleného účtovníctva s ustanoveniami zákona o poštových službách

Slovenská pošta, a.s., predložila Regulačnému úradu správu nezávislého audítora z auditu nákladového modelu „Activity Based Costing“ za rok 2016. Na účely overenia správnosti vedenia oddeleného účtovníctva bola audit zameraný na:
 
  • overenie súladu nákladového modelu s ustanoveniami § 54 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • overenie transparentnosti vylúčenia ekonomicky neoprávnených nákladov a súladu ekonomicky neoprávnených nákladov s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a Opatrením Regulačného úradu z 31.7.2010,
  • dodržanie zákazu krížového financovania medzi poštovými službami, ktorých sadzby sú predmetom štátnej regulácie a ostatnými poštovými službami,
  • overenie správnosti preberania vstupných údajov pre alokačné kľúče a početnosti získavané zo štatistických údajov.
Audit bol vykonaný spoločnosťou Data Eko Audit Consult Žilina, spol. s r.o., v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe audítorských zistení neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že model nezabezpečuje alokáciu nákladov vo všetkých významných súvislostiach v súlade s kritériami udávanými uvedenými všeobecne záväznými predpismi.